Til hovedinnhold

16.09.18

Adkomsten til Østmarka gjennom Ekebergdalen må sikres

Enebakk kommune har nylig hatt Kommunedelplan for idrett og friluftsliv på høring. Det er meget prisverdig at kommunen utarbeider en slik plan, og Østmarkas Venner (ØV) støtter flere av planens mål og forslag til tiltak. Den aller viktigste oppgaven som må løses i forbindelse med planen, er å sikre befolkningen tilgang til Østmarka via Ekebergdalen. 

Denne låste porten møter turgåere på Børter-eiendommen. Foto: ØV.

Enebakk er en kommune med mange flotte områder for friluftsliv, det være seg i skogen eller i kulturlandskapet. Etter vår mening er Ekebergdalen og Børtervassdraget, som går fra Østmarka naturreservat og ned til Øyeren, Enebakks mest opplevelsesrike naturområde. Området byr også på en meget rik og spennende kulturhistorie og kulturlandskap, særlig knyttet til de to gårdene Ekeberg og Børter. ØV påpeker i sin høringsuttalelse til kommunedelplanen at områdene ved den nordlige delen av Børtervann er meget populære til friluftsliv og har et potensial til å bli mye mer brukt av både Enebakks innbyggere og andre.

Ved den låste porten til Børter henger dette skiltet. Foto: ØV.

I over 20 år har imidlertid adkomsten til området fra Ekebergdalen vært tilnærmet hermetisk stengt for allmennheten, på tross av at friluftsloven både tillater fri ferdsel i utmark og har forbud mot «sjikanøse stengsler og uheimlete forbudsskilt». Særlig den ene grunneieren har, i tillegg til å ha oppført ulovlige stengsler, både verbalt og fysisk gått til angrep på turgåere som han mener urettmessig har oppholdt seg på hans skogseiendom. En av sakene førte til en domfellelse av grunneier.

ØV har arbeidet mye med denne saken, sammen med Oslo og Omland Friluftsråd, fra midten av 1990-tallet og utover på 2000-tallet. I 2006 krevde vi, i brev til kommunen, fjerning av ulovlige stengsler på Børter gård. Vi foreslo også så tidlig som i 2003 etablering av en tursti langs Børterelva og mellom gårdene. Denne turstien ville muliggjort en forbindelse mellom skogsbilveien vest for Ekeberg gård og slutten på den offentlige veien (Sandhaugen) innerst i Ekebergdalen, uten å gå via gårdstunene. Vi mener at turstien ikke ville være til sjenanse for grunneierne. Slik ville dalen oppover til Børtervann blitt tilgjengelig for dem som ønsker å benytte de unike mulighetene til å padle kano gjennom Østmarka fra Losbyvassdraget og videre på Børtervassdraget til Ekebergdalen. Området ville også blitt tilgjengelig for familier med barnevogn og barn på sykkel.

Dette skiltet møter turgåere som vil gå inn i Østmarka via Ekeberg. Foto: Aga Zakoscielna.

Etter mange års arbeid, mye ståhei og alvorlige konflikter rundt bortvising av turgåere over Børter, må vi dessverre konkludere at utfordringene med adkomsten til Østmarka via Ekebergdalen på ingen måte er tilfredsstillende løst. Det er derfor skuffende at kommunedelplanen for idrett og friluftsliv verken omtaler den fastlåste konflikten mellom friluftsfolket og to grunneiere, eller tar opp igjen tråden fra juni 2011, da kommunestyret vedtok at «Det arbeides videre med en turveitrasé i Ekebergdalen…».

Dessverre valgte kommunen i 2011, i samarbeid med de aktuelle grunneierne, å etablere to stier som går i lange sløyfer utenom begge gårdene og vassdraget. ØV var skeptiske til vedtaket i 2011 om erstatningsstier rundt Børter og Ekeberg, fordi vi fryktet at de var for krevende og derfor ikke ville bli brukt. Mye tyder på at vi får rett i våre antakelser.

Blåstien rundt Ekeberg gård går langs med og over et jorde. Foto: Aga Zakoscielna.

Stien utenom Ekeberg-eiendommen er så godt som ferdig, og kommunen har prisverdig bygget en utfartsparkering og en fin bro over elva, og sørget for merking delvis over innmark og i skog. Det er anlagt en sti som går en stor omvei utenom gården, til den kommer inn på skogsbilveien godt innenfor gården. Denne stien kan tenkes å bli brukt en del,men det er ikke mulig å frakte kano på stien, trille barnevogn eller sykle. Og stien er en stor omvei for å komme inn til Børtervann.

Stien utenom Børter gård er ennå ikke helt ferdigstilt, og her har blant annet kommunen ikke oppfylt sin del av avtalen. ØV har gått stien, og særlig traseen på Børters eiendom er etter vår mening ubrukelig både for turgåere og til frakt av kano. En svært bratt bakke opp fra Fudalstjern og så like bratt ned igjen til Børtervann gjør stien særlig utfordrende.Stien kan følgelig ikke benyttes av barnefamilier med vogn og sykkel eller til å trille kano.

Vår konklusjon er at adkomsten til Østmarka via Ekebergdalen, etter mer enn 20 års strid, på ingen måte er løst. Denne viktige og vakre delen av Østmarka er fortsatt vanskelig tilgjengelig for turgåere og ikke tilgjengelig for familier med barnevogn og sykkel. Området er også utilgjengelig for kanopadlere som kommer fra andre deler av Østmarka og vil avslutte turen i Ekebergdalen, eller de som vil fra Enebakk og inn til friluftslivsidyllen Børtervann.

Situasjonen slik den er beskrevet over imøtekommer overhodet ikke målene i kommunedelplanen til Enebakk kommune, der det er pekt på at det er viktig å legge til rette for at alle grupper av befolkningen kan drive egenorganisert trening og mosjonsaktivitet – og at det er viktig at kommunen har mange gode nærmiljøanlegg og lett tilgang til Østmarka.

Å sikre befolkningen tilgang til Østmarka via Ekebergdalen til fots, med barnevogn, sykkel og med kano, må bli Enebakk kommunes viktigste oppgave i denne kommunedelplanen.