Til hovedinnhold

Om Østmarkas Venner

Østmarkas Venner arbeider for å bevare Østmarka som natur- og friluftsområde. Siden starten i 1966 har foreningen kjempet for å beskytte Østmarka mot ytterligere boligbygging, tekniske anlegg som kraftlinjer og avfallsdeponier, veier og uvettig skogsdrift. Erfaringene fra lekkasjene i Romeriksporten under Østmarkas nordre del, viser at vi må være forberedt på alle tenkelige trusler mot dette naturområdet.

Vårt arbeid gir resultater

Uten foreningens innsats i over 50 år hadde Østmarka utvilsomt vært mindre og fattigere på naturopplevelser. Østmarkas Venner har blant annet:

  • Reddet Skullerudhavna fra utbygging og hindret ny skytebane i Østmarka.
  • Bidratt til opprettelsen av to naturreservater i Østmarka.
  • Bidratt til at inngrepene fra kraftlinjen Røykås–Klemetsrud ble langt mindre enn planlagt.
  • Bidratt til at lekkasjene fra Lutvann og Puttjern til Romeriksporten ble stoppet.
  • Stoppet flere planer om boligbygging innenfor markagrensen.
  • Bidratt til mer miljøvennlig skogsdrift i Oslo kommunes skoger.
  • Tatt initiativ til og deltatt i restaureringen av Bøvelstad.
  • Deltatt aktivt for å få markaloven som ble vedtatt av Stortinget i 2009.
  • Utredet og foreslått friluftsområder etter markaloven som ble vernet i 2013.
  • Foreslått opprettelse av nasjonalpark i hjertet av Østmarka i mai 2012.

Bli med og støtt vårt arbeid!

Vi har vist at det nytter å ha en aktiv, frivillig organisasjon som vaktbikkje mot nye inngrep. Til tross for en ny markalov er det fortsatt behov for en uavhengig organisasjon som stadig er på vakt. Østmarka ligger sentralt, men utsatt til. Det forventes en betydelig befolkningsvekst i Østmarka-kommunene i årene som kommer og presset på markagrensa vil øke. Markaloven tillater dessuten fortsatt flatehogst og veibygging. Østmarkas Venner er en forening for hele regionen som sogner til Østmarka. Da vi kun mottar beskjeden offentlig støtte, er vi 100 % avhengig av medlemmene våre. Bli med, du også! Se vår flotte vervebrosjyre her. Meld deg enkelt inn her.