Til hovedinnhold

Vedtekter

Vedtatt 25. mars 2003. Endret etter Årsmøtet 31. mars 2016.

§ 1 – Navn
Foreningens navn er Østmarkas Venner, stiftet 8. november 1966.

§ 2  Formål
Østmarkas Venner har som formål å bevare Østmarka som natur- og friluftsområde for dagens og kommende generasjoner.

Foreningen er partipolitisk uavhengig og åpen for alle natur- og friluftslivsinteresserte personer og organisasjoner, herunder foreninger, borettslag og bedrifter, som slutter seg til foreningens formålsparagraf.

§ 3  Foreningens virke
Østmarkas Venner skal:

 • Arbeide for å bevare Markagrensa.
 • Spre kunnskap om Østmarkas naturgrunnlag og historie.
 • Arbeide for å sikre adkomsten til Østmarka gjennom turveier fra bebyggelsen og inn i skogen.
 • Gi ut informasjon om Østmarka, gi ut medlemsblad og være aktive i media.
 • Bidra til å ta vare på Markas innhold gjennom å arbeide for å:
  • Hindre tekniske inngrep som forringer Østmarka som naturområde.
  • Opprette verneområder.
  • Sikre det biologiske mangfold.
  • Bevare vann og vassdrag mest mulig urørt.
  • Sikre det enkle friluftsliv.
  • Oppnå et skogbruk som sikrer naturverdier og grunnlaget for friluftsliv.
  • Unngå motorisert og støyende aktivitet i Marka.
  • Redde steder, bygninger og gjenstander i Østmarka av kulturhistorisk interesse.

Foreningen samarbeider med andre naturvern- og friluftslivsorganisasjoner og offentlig forvaltning.

§ 4 – Medlemmer
Medlemmer av foreningen er:

 1. Årsbetalende enkeltmedlemmer og organisasjoner.
 2. Æresmedlemmer.

Medlemmene har følgende rettigheter: Forslags- og stemmerett på årsmøtet, kan velges til tillitsverv, får medlemsblad og er med og støtter foreningens arbeid.

§ 5 – Styret
Foreningens styre består av leder, valgt for ett år, seks styremedlemmer valgt for to år, og tre varamedlemmer valgt for ett år. Disse velges så vidt mulig jevnt fordelt blant de ulike kommunene rundt Østmarka og med en rimelig fordeling mellom kvinner og menn.

Styremedlemmene velges slik at det hvert år er tre medlemmer på valg. Styret velger selv sin nestleder.

Styret avgjør hvordan sekretær- og kassererfunksjonen skal fordeles, enten ved ansettelse eller ved valg av sekretær og kasserer blant styrets medlemmer. Styret oppnevner fagutvalg.

Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

§ 6  Styrets plikter
Styret innkaller til foreningens årsmøte. Styre- og medlemsmøter holdes så ofte lederen finner det nødvendig. Forøvrig kan det innkalles til styremøte når tre av styrets medlemmer forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Styret utarbeider en årlig arbeidsplan.

Styret utarbeider årsberetning som legges fram for godkjenning på årsmøtet.

Den styret bemyndiger, fører regnskapet, sørger for å innkassere kontingenten og fører medlemsoversikt. Styret forvalter foreningens midler, i større saker etter årsmøtets vedtak.

§ 7  Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste, samt godtgjørelse
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme i årsberetningen.

§ 8 – Kontingent og medlemskap
Kontingenten skal betales forskuddsvis pr. kalenderår. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. Skylder et medlem kontingent, er det ikke valgbart og har ikke stemmerett. Medlemmer som skylder kontingent for flere år, kan strykes av styret. Medlemmer som beviselig motarbeider foreningens interesser, kan strykes som medlemmer etter at en slik beslutning er godkjent av årsmøtet. Utmelding av foreningen bør skje skriftlig og forfalt kontingent betales. Kollektivt medlemskap (organisasjoner, foreninger, borettslag og bedrifter) gir 1 (én) stemme på årsmøtet.

§ 9  Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Det holdes hvert år innen utgangen av mars måned og innkalles av styret minst 14 dager før årsmøtet holdes. Forslag som ønskes satt opp på saklista og behandlet på foreningens årsmøte, må være innsendt til styret innen 15. januar slik at styret kan behandle forslaget og ta det med i innkallingen.

Det ordinære årsmøtet skal behandle:

 1. Godkjenning av dagsorden
 2. Valg av dirigent
 3. Årsberetning
 4. Regnskap
 5. Innkomne forslag
 6. Fastsettelse av kontingent
 7. Godkjenning av styrets forslag til budsjett
 8. Valg:
  • Leder for ett år
  • Tre styremedlemmer for to år
  • Tre varamedlemmer for ett år
  • Revisor for ett år
  • Valgkomité med leder og to medlemmer for ett år.

Vedtak fattes – med unntak av saker etter vedtektenes §§ 12 og 13 – med alminnelig flertall.

§ 10 – Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel når styret finner det nødvendig, eller skriftlig krav foreligger fra minst 100 medlemmer. Bare saker som er ført opp på dagsorden kan behandles.

§ 11 – Utmerkelser
Personer som har gjort en særlig verdifull innsats for Østmarka kan utnevnes til æresmedlemmer av Østmarkas Venner. Utnevnelsen kan bare skje på foreningens årsmøter og etter forslag fra styret. Æresmedlemmer har fri kontingent.

§ 12  Vedtektsendring
Forslag om vedtektsendring må sendes inn til styret innen 15. januar, og behandles på ordinært årsmøte. For at vedtektsendring skal bli vedtatt, kreves det 2/3 flertall blant de fremmøtte med stemmerett.

§ 13 – Oppløsning
Forslag til oppløsning av foreningen behandles av det ordinære årsmøtet hvor det kreves 3/4 flertall for å bli vedtatt. Beslutter årsmøtet oppløsning med det nødvendige flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte, hvor det også kreves 3/4 flertall for å bli vedtatt. I tilfelle oppløsning bestemmer det ekstraordinære årsmøtet hvordan foreningens midler skal anvendes. Midlene skal anvendes i henhold til foreningens formålsparagraf.