Til hovedinnhold

15.09.05

Flerbruksplan for Oslo kommunes skoger 2006-2015 - Østmarkas Venners høringssvar

Høringsutkast til flerbruksplan for Oslo kommunes skoger inneholder er rekke positive forslag om vern av viktige områder i Østmarka og opprusting og tilrettelegging for det enkle friluftsliv.

Østmarkas Venner er imidlertid svært forundret over den tilsynelatende mangel på helhet og sammenheng mellom henholdsvis naturvern/friluftsliv og skogsdrift. Vi tenker her spesielt på forslagene om en betydelig utvidelse av veinettet i Østmarka. Flere av disse veiene går igjennom eller tett inntil områder som er foreslått vernet på grunn av naturverdier eller av hensyn til friluftslivet. De fleste veiene vil også bli anlagt igjennom våtmarksområder. Hvis de foreslåtte veiutbyggingene gjennomføres, forringes Marka vesentlig og mister mye av sin verdi. Da har ikke Friluftsetaten ivaretatt sin oppgave som forvalter av friluftsverdier for byens befolkning.

Det er nå et politisk flertall på Stortinget for en egen «Markalov». Dersom ikke Oslo kommune tar våre innvendinger mot den storstilte utbygging av veier i Marka til følge, vil Østmarkas Venner ta opp saken med overordnede myndigheter og be om at veiutbygging i Østmarka blir lagt på is inntil arbeidet med ny lov om bymarker er sluttført.