Til hovedinnhold

15.12.14

Fortsatt dialog om verneområder i Marka

Kongen i statsråd vedtok 12. desember å verne 53 skogområder i Midt-Norge og Sør-Norge. Ni foreslåtte verneområder i Oslomarka opprettes ikke som naturreservater i denne omgangen, fordi statsråden ønsker mer dialog med brukerinteressene.

Bjørn Stuedal: – Jeg er svært opptatt av at vi skal ivareta naturverdier, samtidig som vi skal sikre at flest mulig kan bruke Marka aktivt til idrett og friluftsliv, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

I alt ble 131 kvadratkilometer skog vernet med dette vedtaket. Ca.70 kvadratkilometer av dette er produktiv skog. Med dette er noe over 2,6 % av samlet produktivt skogaral i landet vernet, skriver Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

– Jeg er glad for at vi får på plass disse viktige verneområdene, og vi vil jobbe videre med å styrke skogvernet, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Ni foreslåtte verneområder i Oslomarka opprettes ikke som naturreservater nå. Oslomarka er i nasjonal sammenheng unik ved at over en million mennesker bruker Marka til idrett og friluftsliv. For disse områdene vil Klima- og miljødepartementet sluttføre en pågående dialog med viktige brukerinteresser innen idrett og friluftsliv, heter det i pressemeldingen.

Departementets mål er at pågående aktivitet innen idrett og friluftsliv i størst mulig grad kan videreføres som tidligere i verneområdene og uten krav til søknad, samtidig som de viktige naturverdiene i områdene ivaretas.

Skogeiere har tilbudt vernearealer

Departementet mener samtidig det er viktig, blant annet av hensyn til de mange skogeierne som har bidratt positivt ved å tilby viktige skogarealer i Marka for vern, at vernesaken avklares snarlig. Det tas derfor sikte på en relativt snarlig avklaring i 2015 for de ni Markaområdene.

– Oslomarka er uten sammenligning landets mest brukte naturområde for friluftsliv og idrett. Jeg er svært opptatt av at vi skal ivareta naturverdier i verneområdene, samtidig som vi skal sikre at flest mulig kan bruke Marka aktivt til idrett ogfriluftsliv,sierklima- og miljøministerTineSundtoft.

Feilaktige påstander

Fylkesmannen i Oslo og Akershus tilbakeviste tidligere i høst en rekke feilaktige påstander som har vært fremsatt i debatten om vern av naturreservater i Oslomarka. Det er for eksempel ikke sant at det skal bli 174 nye naturreservater i Marka, slik enkelte talsmenn for idretten har påstått. Det er heller ingen som vil forby 12-åringer å løpe i skogen. Norges idrettsforbund har til og med truet med rettssak dersom reservatene opprettes.

Markaloven som ble vedtatt i 2009, likestiller hensynet til friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Det betyr at idretten, naturvernerne og friluftsfolket må respektere og ta hensyn til hverandres interesser, og at ingen av gruppene kan få det akkurat som de vil hele tiden.

Østmarkas Venner mener at noen få områder i Oslomarka har så store verdier at de kvalifiserer til vern som naturreservater etter naturmangfoldloven. Der er det hensynet til bevaringen av viktige naturtyper og økosystemer som står i fokus. Men dette vernet bidrar også til å sikre attraktive områder for friluftsliv og naturopplevelse, da skogsdrift er forbudt her i motsetning til i områder som forvaltes etter markaloven.