Til hovedinnhold

05.10.17

– Grønmo kan bli et flott friområde for folk flest

– Grønmo kan bli en miljø- og friluftspark for folk flest i de sørøstlige bydelene, men reguleringsplanen som nå foreligger er uklar på viktige punkter. Derfor må alle gode krefter passe på at de flotte planene som foreligger også blir realisert, sier styreleder Helga Gunnarsdóttir i Østmarkas Venner.

Den tidligere søppelfyllingen på Grønmo kan bli de sørøstlige bydelenes svar på Frognerparken og være tilgjengelig for folk flest, mener Østmarkas Venner. Foto: Espen Bratlie.

Grønmo i Østmarka ble tatt i bruk som hoveddeponi for Oslo kommune i 1969, men er nå nedlagt og skal omreguleres til ny bruk. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) i Oslo kommune har sendt et forslag til reguleringsplan på høring, og Østmarkas Venner (ØV) skriver i sin høringsuttalelse blant annet at EBY ser ut til å legge opp til en kreativ, spennende og nyskapende bruk av området.

Reguleringsplanen beskriver hvordan den tidligere søppelfyllingen på Grønmo skal gjøres om. Deler av området blir avsatt til kompostering, ombruksstasjon og gjenvinning. Selve deponiet, som nå er dekket til med duk og jordmasser, skal bli til en flerbrukspark med plass til både varierte friområder, og en læringsarena for kretsløpsbasert avfallshåndtering.

ØV understreker at et allment tilgjengelig område med tilrettelegging for varierte lavterskel-aktiviteter kan bli som en smeltedigel for bydelen, og går rett inn i det kommende områdeløftet for Søndre Nordstrand.

– Størstedelen av området ligger innenfor markagrensen og vil utgjøre en hovedinnfallsport til Marka for store befolkningsgrupper. Reguleringsplanen inneholder mange fine grep som kan bidra til å trekke nye brukergrupper til Marka, sier Helga Gunnarsdóttir.

Vil tenke mer på innvandrerbefolkningen

ØV mener at et fremtidig Grønmo kan bli et signaturområde for de sørøstlige bydeler, som en slags parallell til Frognerparken i vest. Men hvis dette skal lykkes, må det tas særlige hensyn til befolkningssammensetningen i bydelen. Det må fokuseres på innvandrerbefolkningens ønsker og behov.

– Dette vil i så fall være nyskapende i Marka-sammenheng, og vil kunne bidra til å legge til rette for god folkehelse ved at flere grupper enn i dag kommer seg ut og i aktivitet. Vi minner spesielt om at mange hadde ønsket seg en cricketbane for familier på området, men dette er dessverre ikke med i planene slik de ser ut i dag, sier Gunnarsdóttir.

Variert bruk

ØV ser positivt på at det settes av plass til både parsellhager, skolehager, beitemark samt leir- og rasteplasser. Det er imidlertid en forutsetning at resten av friluftsområdet er allment tilgjengelig med varierte og attraktive muligheter for aktivitet.

Deponiet på Grønmo er dekket med en membran som fanger opp metangass fra råtnende masser. Foto: Espen Bratlie.

ØV bemerker at skileik, utetrim, enkel tilrettelegging for sykling, lekeplasser og klatring er aktiviteter som vil være svært verdifulle for skoler som vil kombinere bruk av læringsanlegg og fysisk aktivitet, samt for barnefamilier på tur i helgene. Flere skoler opplever at elevene mangler utstyr til enkle fritidsaktiviteter. Her vil gjenbruksstasjonen kunne benyttes som base for og kilde til låneutstyr, for eksempel skiutstyr.

– Vi er også meget positive til at det legges opp til at Grønmo skal utvikles til en læringsarena for kretsløpsbasert avfallshåndtering. Samvirket mellom et slikt læringsområde i form av en kretsløpspark og et moderne og åpent rekreasjonsområde med blant annet parsellhager, fremstår som fremtidsrettet og interessant. Forutsatt at rekreasjonsområdet utformes slik at det favner brede befolkningsgrupper, tror jeg at området også vil gi et verdifullt tilbud til skoler og barnehager i området og byen for øvrig, sier Gunnarsdóttir.

Nei til «skyskrapere» i Marka

ØV går i høringsuttalelsen imot at det skal tillates bygninger med høyder opptil henholdsvis 12 og 20 meter på ulike deler av Grønmo, slik reguleringsplanen legger opp til. Bygninger av dette omfanget hører ikke hjemme i Marka og vil ruve voldsomt i terrenget, i tillegg at de kan svekke opplevelsesverdien av nærskogområdet og verneområdet Spinneren i vesentlig grad.

ØV støtter planene om en framtidsrettet opprustning av samferdselsanlegg i området, herunder opprustning av veinett, parkeringsplasser og sykkel/gangveier. ØV understreker viktigheten av raskt å få på plass en turvei over Grønmo til Sandbakken, slik at forslaget om en slik vei gjennom det viktige verneområdet Spinneren skrinlegges en gang for alle.

Mer informasjon:

Les hele ØVs høringsuttalelse (link)

Link til dokumentet Nytt Liv til Grønmo