Til hovedinnhold

21.11.17

Helikoptertrafikk fra Taraldrud vil forringe friluftslivet i Østmarka

Helikoptertrafikken fra det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud vil forringe friluftslivet i Østmarka og Sørmarka fordi store områder vil bli sterkt berørt av støy, mener Østmarkas Venner.

Østmarkas Venner frykter at helikoptertrafikken fra Taraldrud vil forringe friluftslivet og naturopplevelsene i både Østmarka og Sørmarka. Illustrasjon: Justis- og beredskapsdepartementet.

Østmarkas Venner (ØV) har levert en høringsuttalelse med kommentarer til planene for helikoptertrafikk fra politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski. Konsesjonssøknaden for Oslo helikopterplass ved Taraldrud ble sendt på høring i september, og ØV er kritisk til både planene og prosessen.

– Vi synes blant annet det er kritikkverdig at Politidirektoratet kun sendte saken på høring til offentlige myndigheter. Vi oppdaget likevel saken, og mener at saken er så alvorlig at både vi og andre naturvernorganisasjoner burde fått saken på høring, sier ØVs leder Helga Gunnarsdóttir.

Sterkt berørt av støy

ØV påpeker i uttalelsen at aktiviteten ved Oslo helikopterplass Taraldrud vil forringe friluftslivet i Østmarka og Sørmarka, fordi store områder av Marka vil bli sterkt berørt av støy fra helikopterflyving.

– Dette gjelder, så langt vi kan se, både turområder nær bebyggelsen og stille områder lenger inne i Marka. Forslaget innebærer blant annet at friluftslivskvalitetene i verneområdet Spinneren med DNT-hytta på Dølerud og den kommende nasjonalparken i Østmarka blir forringet, sier Gunnarsdóttir.

Organisasjonen kritiserer at traseene for inn- og utflyging legges over Østmarka, som er det naturlige friluftsområdet for Oslos østkant samt befolkningen i Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Enebakk og Follo. Dette utgjør rundt regnet ca. 10 prosent av Norges befolkning.

– Dette området har meget stor betydning for befolkningen på øst- og sørsiden av Oslo. Derfor mener vi det er kritikkverdig at det ikke er utarbeidet en vurdering av støynivået i friluftsområdene i Østmarka og Sørmarka, utover de konkrete inn- og utflygingstraseene nær helikopter-plassen, sier ØV-lederen.

ØV ser i sakspapirene at inn- og utflygingstraseer skal utarbeides som ledd i miljøoppfølgingsprogram og den tilhørende miljøoppfølgingsplanen. ØV ber om at ekstern ekspertise samt berørte parter, involveres i dette arbeidet og at dette hjemles i konsesjonsvilkårene. Videre ber ØV om at det utarbeides støykart for flyvninger over Marka utenom inn- og utflygingstraseene.

Østmarka er allerede støybelastet

ØV påpeker at flystøy allerede er et problem i Østmarka, særlig etter at Oslo Lufthavn ble etablert på Gardermoen i 1998. I økende grad brukes Østmarka som trasé både for ut- og innflyging. I tillegg kommer småflyaktiviteten over Østmarka med mange flygninger fra flyplassen på Kjeller, ofte i helgene. Ved etablering av Oslo helikopterplass på Taraldrud økes belastningen ytterligere over hele Østmarka, og i tillegg blir Sørmarka sterkt berørt.

– Vi mener at belastningen på dette friluftsområdet må begrenses heller enn å økes ytterligere. ØV ber således luftfartsmyndighetene om å være oppmerksom på samlet belastning over Østmarka og vurdere om flyaktivitet kan legges i ulike traseer som gjør at støybelastningen blir rimelig fordelt mellom friluftsområder knyttet til østlige og vestlige bydeler i Oslo og omegn. Det vil utgjøre et vesentlig velferdstap for befolkningen i de østlige bydeler dersom den samlede støybelastningen over Østmarka gjør det vanskelig å finne tilgjengelige områder med stillhet og ro, heter det i uttalelsen.

Kan bli tragisk for friluftslivet

Ifølge konsesjonssøknaden skal 90 prosent av trafikken til og fra helikopterplassen gå nordover. Flyving nordover er lagt over Grønliåsen, og hvis vindforholdene krever start mot sør, skal flyving mot Oslo svinge mot øst over Sørmarka. Dette medfører at store områder i Marka vil bli utsatt for støy fra helikoptertrafikken.

I tråd med søknaden og støyberegningen er trafikkomfanget for konsesjonen satt til 56 flybevegelser per uke, begrenset til 2250 per år. Basert på dagens erfaringer sier søknaden at 53 prosent av flyvningene vil skje på dagtid (kl 07 – 19), 24 prosent på kveldstid (kl 19 – 23) og 23 prosent om natta (kl 23 – 07).

– Det er åpenbart at støy fra helikopterflyving, skyting og annen øving vil ha stor innvirkning på friluftsområdene. I brukerundersøkelser sier nærmere 90 prosent av de som bruker Marka at de er opptatt av å oppleve stillhet og ro. Vår erfaring er videre at de bynære skogsområdene – eller hundremeterskogene”- er særdeles viktige, særlig for barn og eldre som har noe begrenset rekkevidde når de bruker Marka. Hvis helikoptertrafikken fra Taraldrud blir gjennomført slik som beskrevet i konsesjonssøknaden, kan det rett og slett få tragiske konsekvenser for friluftslivet og naturopplevelsene i Marka vår, sier Helga Gunnarsdóttir.