Til hovedinnhold

30.11.15

Kampen om Rælingsåsen er i gang

Flertallet i Rælingen kommunestyre ønsker å ta hele Rælingsåsen ut av Marka. Den lokale aksjonen Bevar Rælingsåsen har på kort tid fått mange støttespillere. De ruster seg til lang kamp. Første del av slaget står i kommunestyret 9.12.

Bjørnar Thøgersen. Rælingsåsen - viktig hundremeterskog og rekreasjonsområde.

Ikke før hadde Østmarkas Venner (ØV) feiret at slaget om aktivitetssonene i Oslo var vunnet, så får vi et fortvilet rop fra våre medlemmer i Rælingen. Flertallet i kommuneplanutvalget vedtok den 23. november å anmode Klima- og miljødepartementet (KLD) om at markagrensen for Rælingsåsen endres ved at grensa flyttes til Blystadlia – Marikollen. Saken skal behandles i kommunestyret 9. desember før den sendes over til departementet for videre behandling.

Kartutsnitt fra kommunens friluftslivskart fra 2000.

Det har lenge vært kjent at flertallet av politikerne i Rælingen har ønsket å bruke deler av Rælingsåsen til boligbygging. Dette ble det satt en foreløpig stopper for med markaloven som trådte i krav 1. september 2009. Men omkampen har vart lenge. Allerede i 2010 åpnet departementet for at kommunene kunne komme med forslag til små justeringer der grensa var uhensiktsmessig. Dette med hjemmel i markalovens paragraf 2 hvor det heter at Kongen kan ved forskrift treffe vedtak om justering av grensen etter første ledd.

Her prøvde Rælingen seg med flere forslag til endringer av markagrensa. Saken ble sendt på grundig høring, men ØV var ikkepå høringslista, og saken gikk oss dessverre hus forbi. Vi har nå henvendt oss til departementet og anmodet om at vi får alle slike saker på høring.

Kommunen fikk avslag

Kommunen fikk avslag på mesteparten av forslagene da saken ble behandlet av Kongen i statsråd 4. september 2015. Det fremgår av markalovens forarbeider at adgangen til innskrenkende grensejusteringer er begrenset til mindre justeringer. Dessuten er det et kriterium at grensejusteringene ikke må medføre at friluftsliv, natur- eller kulturverdier blir vesentlig skadelidende.

I vurderingen av de innkomne forslagene til grensejusteringer, la Regjeringen vekt på både hvor stort areal de aktuelle justeringene omfatter, og hvor langt inn i Marka grensejusteringene vil strekke seg. Den har også lagt vekt på de samlede virkningene grensejusteringene vil ha i den enkelte kommune, og i Marka som helhet. Å ta ut større arealer eller gjøre vesentlige innhogg i Marka vil innebære endringer som det ikke er hjemmel for å gjennomføre som forskrift etter § 2. Endringer av markagrensen, utover de justeringer markalovens § 2 åpner for, må eventuelt foretas med endring av markaloven i Stortinget.

Og det er her vi finner årsaken til at saken nå dukker opp igjen. KLD ønsker nå å fremme en lovendring for Stortinget, men før de gjør det ønsker departementet en tilbakemelding fra kommunene på hvilke av de tidligere innmeldte forslagene, som ikke ble imøtekommet ved forskriften i september, som fortsatt ønskes grenseendret. Det er særlig tidligere innmeldte forslag som er ønsket for å muliggjøre klimavennlige boligutbygginger nær kollektivknutepunkter som anses aktuelle å fremme for Stortinget. I vurderingen av forslag vil det også bli sett hen til den regionale planen for samordnet areal- og transportplanlegging i Oslo og Akershus, som nylig er vedtatt.

Lokal aksjonsgruppe

Områdene som Rælingen kommune tidligere har meldt inn, og ikke fikk gjennomslag for, er Sandbekken, Furukollen, Blystadlia og Stormyrfeltet/Skogveien. Men det forslaget som nå ligger til politisk behandling, går ut på å trekke en strek fra Blystadlia til Marikollen og ta absolutt hele Rælingsåsen ut av Marka!

Og reaksjonene har ikke latt vente på seg. Etter vedtaket i planutvalget er det blitt dannet en lokal aksjonsgruppe, Bevar Rælingsåsen, som på meget kort tid har fått over 1000 tilhengere. Gruppen jobber aktivt sammen med ØV og de politiske partiene som går imot forslaget. Disse partiene er V, MDG, H og SV. De prøver også å påvirke medlemmer av de partiene som er for – Ap, Krf og Sp – samt Frp, som ikke har tonet flagg ennå.

Det kan hende at flertallet i Rælingen kommune feilberegner signalene fra KLD. En gjennomgang av behandlingen i september viser at Regjeringen er meget streng selv med små grensejusteringer. Denne gangen må det en lovendring til i Stortinget før grensene kan endres.

ØV kjemper sammen med dere

Det som er sikkert, er at denne saken vil kreve mye tid og krefter fra alle som ønsker å bevare Rælingsåsen som viktig hundremeterskog og rekreasjonsområde. Saken blir sendt på høring fra departementet kanskje allerede i 2016, og fram til da gjelder det å samle gode argumenter og jobbergodt sammen med høringssvar før departementet eventuelt sender sin anbefaling om endring av grensene som lovendring til Stortinget.

Til alle dere i Rælingen og Lørenskog som ønsker å bevare Rælingsåsen. ØV stiller opp og kjemper sammen med dere! Erfaringene fra kampen mot aktivitetssonene i Oslo viser at markavernet står mye sterkere blant folk flest enn mange lokalpolitikere er klar over.