Til hovedinnhold

10.03.21

Kunnskapshuller i kartleggingen av naturtyper i Akershus

BioFokus har lagd en oppdatert status for kartleggingen av naturtyper i Akershus-kommunene i Viken fylke. Den viser at arealer nær tettsteder er forholdsvis godt kartlagt, mens store og mer avsidesliggende skogområder har dårligere dekning.

Kartleggingen av naturtyper viser blant annet at skogområdene mellom Børtervann og Ytre Enebakk er lite kartlagt. Bildet er fra Kristenseteråsen.

Den nye rapporten tar utgangspunkt i en tidligere rapport fra 2014. Det er Viken fylkeskommune som har gitt Biofokus i oppdrag å lage en oppdatert status over naturtypekartleggingen, og hensikten er å få en best mulig oversikt over kartleggingsstatus for naturtyper og behov for videre kartlegging i kommunene i fylket.

Målgruppen for rapporten er i første rekke forvaltningen på kommune- og fylkesnivå. Rapporten viser at mange av de tidligere Akershus-kommunene er godt kartlagt for viktige naturtyper, men at det fremdeles er behov for mer kartlegging for å tette kunnskapshuller.

Kartlegging gir grunnlag for beslutninger

– I tillegg til naturvern har kartlegging og stedfesting av prioriterte naturtyper gjennom de siste tjue årene vært en av hjørnesteinene i naturforvaltningen i Norge, skriver Biofokus i rapporten. Prioriterte naturtyper representerer natur som er spesielt viktig å ta vare på, dels på grunn av at naturtypene i seg selv er sjeldne eller truede, dels fordi de huser et rikt og/eller truet artsmangfold.

Kartlegging av naturtyper på land (og til dels ferskvann) startet i 1999, og det er siden den gang kartlagt hundretusenvis av naturtypelokaliteter rundt om i Norge. Naturbase er et database-verktøy for kommuner, saksbehandlere, utbyggere, private etc., der naturtypedataene er lett tilgjengelige i kart, med beskrivelser og verdivurderinger. Disse dataene skal gi et godt grunnlag for beslutninger knyttet til planlegging, arealbruk og arealforvaltning.

Resultater fra Østmarka-kommunene

Rapporten kan leses i sin helhet på nettsidene til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Her er et utdrag fra rapportens konklusjoner om de kommunene som grenser til Østmarka.

Enebakk

Lørenskog

Nordre Follo

Rælingen

Mer informasjon:

FNF Akershus: Ny rapport: Status for kartlegging av viktige naturtyper i Akershus. Publisert 4. mars 2021.

Statsforvalteren i Oslo og Viken: Statusoppdatering for kartlegging av viktige naturtyper i Akershus-delen av Viken. Publisert 16. februar 2021.