Til hovedinnhold

05.10.22

– Lørenskog kommune må avvise Losby Bruks søknad om skogsbilvei i hjertet av Østmarka

Losby Bruk planlegger en skogsbilvei med parkeringsplasser, snuplasser, velteplasser og møteplasser i hjertet av Østmarka. Den vil ha så store negative konsekvenser for landskap, friluftsliv, naturopplevelser og naturverdier, at Lørenskog kommune må avvise søknaden. Det skriver Østmarkas Venner i en grundig og skarp høringsuttalelse.

Fra veitraséen sør for Kavlebrumyra. Her skal det sprenges en ca. 6 meter bred trasé i åssiden, noe som vil resultere i store fjellskjæringer og steinfyllinger over en distanse på vel 600 meter. Foto: Lars Lindland.

Tekst: Bjarne Røsjø, Østmarkas Venner

Losby Bruk AS vil bygge en massiv landbruksvei i et naturskjønt område mellom Elvåga og Halsjøen i Østmarka, hvor befolkningen nå opplever inngrepsfri natur. Veien skal bli 3860 meter lang og planlegges bygd med bredde på mellom 4 og 6,5 meter, eksklusive grøfter og fyllinger. I hele veiens lengde vil en gate på minst 20 meter bli flatehogd.

I snitt vil veien for omtrent hver 225. meter utvides med en parkeringsplass, møteplass eller snuplass. Ved disse utvidelsene vil veien, i en lengde på 20 til 26 meter på hvert sted, være mellom 7 og 26 meter bred. Det planlegges dessuten flere massetak (pukkverk).

– Veien vil medføre meget omfattende utsprengning i særegne landskap og naturområder, og det vil bli mange og høye skjæringer og veifyllinger, påpeker Østmarkas Venner (ØV). Veien kalles Dammyrveien fordi den blant annet passerer Dammyr nord for Gardfangåsen.

Miljøbyråden reagerer kraftig

Også Oslos miljøbyråd, Sirin Hellvin Stav (MDG), reagerer kraftig på planene.

– Denne monsterveien med hele sju parkeringsplasser og tre snuplasser for skogsmaskiner vil være et massivt inngrep i en nærmest helt urørt del av Østmarka som er svært viktig for både naturmangfold og friluftsliv, sier Stav til Nettavisen.

Vakte skarpe protester

Det felleskommunale Regionkontor Landbruk sendte Losby Bruks søknad om veibygging på høring 1. juli, og saken vakte raskt skarpe protester. Østmarkas Venner (ØV) protesterte i første omgang på en useriøst kort høringsfrist og fikk utsettelse til 1. oktober. Nå har ØV, etter flere befaringer og grundige undersøkelser i området, sendt en høringsuttalelse med svært skarp kritikk av hele prosjektet.

Her ligger skiløypa fra Mariholtet til Vangen i en kløft vest for Gråbeinsmosan. Den har vært brukt til utkjøring av tømmer om vinteren. For å få plass til veien må det sprenges på begge sider og fylles med pukk. Blåstien går parallelt, over den skal det anlegges en parkeringsplass. Foto: Lars Lindland.

– Den planlagte veien representerer et enormt inngrep som vil skjære gjennom et av Østmarkas mest verdifulle områder og dermed endre selve Østmarkas karakter for all fremtid. Dette inngrepet er derfor et av de mest alvorlige som Østmarkas Venner (ØV) har arbeidet med på flere tiår. Dessverre er natur- og opplevelsesverdiene sterkt underkommunisert i søknaden, ettersom informasjonen om disse verdiene er svært mangelfull og til dels direkte misvisende. På den måten gir søknaden en svært skjev fremstilling av konsekvensene, skriver ØV.

– Vil smerte Østmarka-brukerne

Områdets aller viktigste funksjon for friluftslivet i dag er at det gir mulighet til å ferdes over større strekninger med intakt natur som ikke er oppstykket av tyngre, tekniske inngrep. Slike områder er sterkt etterspurt, men det er nesten ingen igjen i Oslomarka, skriver ØV.

– Bygging av en massiv vei, i et område som av mange oppleves som selve hjertet av Østmarka, vil smerte Østmarka-brukerne mer enn noe annet inngrep i Østmarka i nyere tid. I dette området som er så vesentlig for utøvelsen av friluftslivet til store folkegrupper både i Oslo og Lørenskog, må hensynet til naturverdiene og friluftslivet veie svært tungt, sier ØVs styreleder Helga Gunnarsdóttir.

Blåstier blir ødelagt eller sterkt berørt

I det aktuelle området er det flere viktige, blåmerkede stier som utgjør noen av de aller mest populære rutene for fotturer i Østmarka. Samtlige blir enten ødelagt eller sterkt berørt av veien. Blåstien mellom Mariholtet og Eggemåsan er en av hovedstiene til Vangen.

Den planlagte skogsbilveien vil anlegges oppå eller ved siden av denne stien slik at den blir fullstendig ødelagt, herunder blir den svært vakre stien over Svarvestolsbrenna utradert. De opplevelsesrike stiene over Nilsåsen og fra El Paso over Skytten til Skråbakkhølet vil munne ut i en vei med store inngrep, påpeker ØV.

Ødelegger samtlige skiløyper

Den planlagte veien vil helt eller delvis bli bygd i dagens skiløype fra Mariholtet til Vangen og berøre flere andre løyper. Det er meningen at veien skal vinterbrøytes gjennomsnittlig hvert tredje år, og det vil ødelegge samtlige skiløyper i området.

– For Østmarkas skiløpere har det meget store konsekvenser å bli avskåret fra noen av de kjæreste og mest tradisjonsrike skiløypene i Marka, herunder de høyereliggende vannveiene, en tredjedel av vintrene fremover. Det bør også tas i betraktning at dette er noen av Østmarkas mest snøsikre løyper, som ofte kan brukes når det er skrint med snø i lavereliggende områder, mener ØV.

Skråbakkhølet slik vi kjenner det i dag vil bli utradert. Stier og løyper blir liggende under veien, og den idylliske bekken i det østlige stikrysset vil legges i rør. Bekkedraget øst for 17. mai-plassen blir liggende under en fylling på to til fire meter. Foto: Lars Lindland.

Skråbakkhølet blir rasert

Området rundt Skråbakkhølet er et av Østmarkas mest sagnomsuste løype- og stideler. Her møtes forbindelseslinjene øst-vest mellom Skytten og Losbydalen og nord-sørgående ruter mellom Mariholtet og Vangen/Sandbakken ved den karakteristiske dumpa og den historiske 17. mai-plassen. Dersom veien blir bygd vil Skråbakkhølet bli fullstendig rasert. Veien blir lagt ovenpå på stier og løyper, og den idylliske bekken i det østlige stikrysset vil legges i rør.

Bekkedraget øst for 17. mai-plassen blir liggende under en fylling på to til fire meter. En snuplass med diameter på 26 meter skal ligge i løype/stikrysset øst for dumpa, hvor det nåværende terrenget også senkes med to meter. Dumpa skal delvis fylles igjen, og i sti- og løypekrysset i sydenden av Svarvestolsbrenna blir veien liggende på en tre meter høy fylling, noe som vil ha store konsekvenser for sti/løype mot Skytten.

Skadelig for skogsfugl og andre naturverdier

Naturverdiene i dette området har ikke vært kartlagt på 20 år og trenger fornyet kartlegging, påpeker ØV. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har på frivillig basis kartlagt sopp/kjuker i midten av september og funnet flere rødlistede arter.

NOA kartla sopp og kjuker i september 2022 og fant flere rødlista arter, som dynekjuke under stokken på bildet. Området er verdifullt for biologisk mangfold og har ikke vært kartlagt på 20 år. Foto: NOA.

ØV kan også dokumentere at området som blir berørt av skogsbilveien inneholder en tiurleik som antas å være en av Oslomarkas største. I tillegg er det flere kjente spillplasser og sesongbiotoper for orrfugl på myrer og omkringliggende områder langs den planlagte veien fra start til slutt. Organisasjonen mener at det er all grunn til å frykte for at leikene vil forringes, eller i verste fall forsvinne, på grunn av de massive endringene veien med tilhørende hogstplaner vil medføre i et område som nå er inngrepsfritt og med få forstyrrelser.

– Det er også kjente lokaliteter for rovfugl, blant annet fiskeørn og hønsehauk, i nærområdet for veien. Dette viser at Losby Bruks opplysninger om eksisterende naturverdier er overfladiske, unøyaktige og summariske, skriver ØV.

Søknaden fremstår som et anbudsdokument

ØV bemerker at Losby Bruks søknad fremstår som så mangelfull at den ikke kan gi grunnlag for de vurderingene landbruksmyndighetene er forpliktet til å foreta etter bestemmelsene i landbruksforskriften. De tekniske spesifikasjonene for den omsøkte veien er beskrevet ned i minste detalj, og egner seg således godt som anbudsdokument.

Den populære og vakre blåstien over Svarvestolbrenna. Se for dere halve bildet dekket av en 4,5 meter bred vei med skråninger og grøfter. Foto: Lars Lindland.

Men problemstillingene som skal belyses for at myndighetene skal kunne vurdere søknaden i henhold til kravene i landbruksveiforskriften, er imidlertid så sparsomt behandlet at søknaden ikke gir grunnlag for å treffe noen avgjørelse. Dokumentasjon som støtter opp om Losbys konklusjoner knyttet til alternative veiløsninger og naturverdier er i praksis ikke-eksisterende. Opplysningene om naturverdier og betydning for friluftslivet er dels feilaktige og dels mangelfulle, kritiserer ØV.

ØVs klare konklusjon

ØVs klare konklusjon er derfor, med henvisning til landbruksveiforskriften, at kommunen må fatte vedtak om å nekte hele veianlegget bygget. Konklusjonen er oppsummert punktvis:

Anleggelse av en nærmere 4 km lang massiv skogsbilvei med parkeringsplasser, snuplasser, velteplasser og møteplasser i hjertet av Østmarka, vil ha så store negative konsekvenser for landskap, friluftsliv og naturopplevelser, samt for viktige naturverdier at dette langt overskrider de positive virkningene av veien for Losby Bruk.

Saken er dessuten for dårlig belyst med hensyn til konsekvenser for naturmangfold, landskap og friluftsliv som skal hensyntas ved behandling av søknaden.

Muligheter for å benytte eksisterende veiløsninger er mangelfullt behandlet i søknaden.

ØV viser ellers til høringsuttalelser fra OOF og NOA. ØV støtter organisasjonenes vurderinger om at det må foreligge en stadfestet reguleringsplan for et så stort inngrep, som har meget store konsekvenser for naturmangfold, landskap, friluftsliv og naturopplevelse.

Les mer:

Nettavisen: Vil bygge flere kilometer vei i Oslo-marka: – Rød løper for tømmervogntog. Publisert 1. oktober 2022

Østmarkas Venner: – Verneverdiene rundt Losbys skogsbilvei må kartlegges ordentlig. Publisert 29. august 2022.