Til hovedinnhold

16.09.07

Markaloven allerede ute på høring

Miljøvernminister Helen Bjørnøy ser ut til å lykkes i arbeidet med å sikre grensene for og naturkvalitetene i Marka gjennom en egen markalov. Et lovutkast er allerede sendt ut på høring, og mye taler for at en ny lov blir vedtatt neste år.

Et utkast til «Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka)» ble sendt ut på høring den 25. juni. På spørsmål fra Nytt fra Østmarka om den videre framdriften, sier Gaute Voigt-Hanssen, som er saksbehandler i Miljøverndepartementet: «Høringsfristen for markaloven er 15. november 2007. Hovedvekten av arbeidet med odelstingsproposisjonen, som er å vurdere høringsuttalelsene og gjøre eventuelle endringer/justeringer i regjeringens forslag til markalov, starter når høringen er over. Odelstingsproposisjonen kan tidligst fremmes for Stortinget våren 2008. Det er mulig at arbeidet med eventuelle grensejusteringer starter opp nå på høstparten.»

Omtrent samtidig med at høringsutkastet forelå, ble det innført et generelt forbud mot bygge- og anleggstiltak innenfor den gjeldende markagrensen så lenge arbeidet med den nye loven pågår. Unntatt fra forbudet er tiltak innen skogbruk, naturvern og friluftsliv. Forbudet gjelder heller ikke i tilfeller der tillatelse etter plan- og bygningsloven allerede er gitt. ? Det er viktig å fryse dagens markagrense midlertidig, slik at vi unngår uheldig bygging mens vi venter på den nye loven, uttalte miljøvernminister Helen Bjørnøy i en pressemelding da forbudet ble innført. Friluftsorganisasjonene, under ledelse av OOF, utarbeider nå en felles høringsuttalelse. Flere av organisasjonene, deriblant ØV, utarbeider også egne uttalelser. I løpet av høsten vil det bli avholdt en rekke møter som belyser markaloven og gir allmennheten anledning til å stille spørsmål.

Vi oppfordrer alle venner av Marka til å engasjere seg inntil loven er vedtatt!