Til hovedinnhold

02.07.15

Nedtappingen av Nøklevann utsettes til august

Nedtappingen av Nøklevann var planlagt å starte 20. juli, men blir nå utsatt til midten av august. Utsettelsen ble vedtatt for å ta hensyn til friluftslivet og andre brukerinteresser i området.

Silje H. Hansen. På befaringen deltok representanter for blant annet Miljøprosjekt Ljanselva, Østensjøvannets venner, Østmarkas Venner, Nøklevann ro- og padleklubb, NVE og kommunen.

Onsdag 1. juli arrangerte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (VAV) befaring i forbindelse med at dammen i Nøklevann skal rehabiliteres. Det var stort oppmøte av representanter fra blant annet Miljøprosjekt Ljanselva, Østensjøvannets venner, Østmarkas Venner og Nøklevann ro- og padleklubb. I tillegg var flere representanter fra både NVE og kommunen tilstede.

Vannspeilet senkes 5,5 meter

Dammen i utløpet av Nøklevann, like nord for Rustadsaga, tilfredsstiller ikke myndighetenes krav til damsikkerhet. Oslo kommune vil derfor rehabilitere dammen og har søkt om tillatelse til å senke vannstanden i Nøklevann til laveste regulerte vannstand (158,5 moh) fra sommeren 2015 til våren 2016. Nedtappingen innebærer at vannspeilet i Nøklevann senkes med omtrent 5,5 m.

Foto: Silje H. Hansen. Rehabiliteringen av dammen ved Rustadsaga innebærer at vannspeilet i Nøklevann midlertidig senkes med omtrent 5,5 m.

Dette vil selvfølgelig få store implikasjoner for miljø- og friluftslivet i og rundt Nøklevann, i perioden når vannet skal tappes ned og i anleggsfasen.

Befaringen startet med en orientering fra Jørgen Lysgaard i VAV, som gav en beskrivelse av hvordan rehabiliteringen skal foregå. Anleggsarbeidene var opprinnelig planlagt å starte opp 1. september, og nedtappingen av vannet skulle starte 20. juli for å bli ferdig i tide.

Arbeidet blir nå, etter blant annet påtrykk fra flere organisasjoner og av hensyn til de mange brukerinteressene i dette området, utsatt en måned. Oppstart blir da 1. oktober. Nedtappingen av vannet vil da starte rundt midten av august, forutsatt en senkehastighet på 15 cm i døgnet.

Tar hensyn til friluftslivet

VAV anslår at friluftsaktiviteter i og rundt vannet blir vanskelig å utføre når nærmere halvparten av vannet er nedtappet. For at vannet skal bli fylt opp av naturlig tilsig våren 2016, er det planlagt at anleggsarbeidene må ferdigstilles i god tid før snøsmeltingen i 2016.

Østmarkas Venner (ØV) har levert en høringsuttalelse der det fremkommer av vi er svært opptatt av at anleggsarbeidet blir utført på en skånsom måte og at det blir satt i gang avbøtende tiltak for miljø- og friluftlivsinteressene i området. ØV ba også om en befaring, samt at det blir gitt god informasjon under arbeidet.

I høringsuttalelsen pekte ØV blant annet på de problematiske forholdene knyttet til en eventuell bruk av vannet i Lutvann til snøproduksjon ved Skullerud. Dette innspillet har tiltakshaver tatt til etterretning og vil se på alternative løsninger.

Bekymret for Sørlimyra

Hvordan Sørlimyra vil bli påvirket av nedtappingen og en mulig uttørking av myra var også tema på befaringen. ØV er særlig bekymret for dette området og en eventuell fare for utrasinger langs breddene og at torven i myra kan kollapse. Dette er også for øvrig en problematikk som er utfordrende å forutse på forhånd. ØV har bedt om at dette bør utredes nærmere.

Selv om dette er et midlertidig inngrep er det like fullt et omfattende inngrep som bør følges nøye opp. Nedtapping av Nøklevann vil ta tid, anleggsfasen likeså, i tillegg vil det muligens ta svært lang tid før vannet naturlig fylles opp igjen. Nøklevann har et svært begrenset nedbørsfelt så tiden dette tar avhenger mye av mengden nedbør som vil komme. Både NVE og VAV gav uttrykk for at tiltaket må utføres på en så mye som mulig skånsom måte, og at hele prosessen skal følges nøye.

Les ØVs høringsuttalelse her:

ØVs høringsuttalelse