Til hovedinnhold

05.11.15

Oppstart av byggearbeidet på Skullerud skianlegg

Byggearbeidet i forbindelse med løypeutviklingen på Skullerud er startet opp, og arbeidet forventes å ta omtrent syv uker. Brukerne må belage seg på at området vil bære preg av anleggsarbeidet både under og etter arbeidet.

Bjarne Røsjø. Idrettsanlegget på Skullerud er mye brukt både sommer og vinter, og står nå foran en omfattende oppgradering.

Skianlegget på Skullerud står foran en omfattende oppgradering som blant annet innebærer at det skal anlegges nye rørgater og kummer, nye lysinstallasjoner, samt at det skal opparbeides en forbedret løypetrasé.

Østmarkas Venner gav sin støtte under høringen til at det etableres et oppgradert skianlegg på Skullerud i henhold til utarbeidet plan. Tiltaket er spesielt viktig for barn og ungdom i Oslo sørøst, og særlig viktig for Rustad IL, som gjør en verdifull jobb og har trent under kummerlige forhold i mange år. Tiltaket er også viktig for Skiforeningens skiskole i området.

Reguleringsplanen for området omfatter en rekke tiltak: Bygging av nytt arenahus, bygging av to nye bruer/underganger, forlenging av langrennsløypene med ca. 1,5 km, installering av nytt lys i langrennsløypene, og bygging av nytt snøproduksjonsanlegg med kummer for å koble til snøkanoner langs løypetraseene. I første omgang er det imidlertid kun arbeidet med løypetraseene som har startet opp.

Fylkesmannens forutsetninger

Kommunen har gitt dispensasjon fra Markaloven til å utføre dette tiltaket på bakgrunn av at tiltaket er i tråd med Markalovens formål om å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Når det gis dispensasjon fra Markaloven er det svært viktig at det gjøres grundige vurderinger knyttet til at tiltaket ikke truer det rike og varierte landskapet og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Fylkesmannen forutsetter i sin uttalelse at det tas spesielt hensyn til Ljanselva og dens kantvegetasjon. Det forutsettes også at kommunen i sitt vedtak gjør en vurdering av tiltaket sett i lys av naturmangfoldlovens prinsipper.

Østmarkas Venner bad i høringsuttalelsen om at det gjøres en grundigere vurdering av forslaget om å heve terrenget, samt en utredning av alternative løsninger for å håndtere overvannsproblematikken som er årsaken til at en ønsker å heve terrenget. Vi mener at en noe smalere slette bør vurderes, eller at den flyttes litt lenger vestover for å trekke «Sletta» lenger vekk fra elva og således spare kantsonen langs elva og samtidig gi mer plass til elvas flomslette på vestsida.

Vannføringen bør utredes

Etter ØVs mening kan uttak av vann fra Skraperudtjern til snøproduksjon føre til betydelig reduksjon i vannføringen vinterstid, som igjen vil redusere vassdragets evne til å fortynne dagens forurensning. Det kan føre til at det blir vanskeligere å oppnå miljømålene for vassdraget. Disse forholdene bør utredes, og tiltakshaver bør søke NVE om konsesjon for vannuttak.

Alternative revegeteringsmetoder er vurdert i reguleringsplanen. Områdene som blir påvirket av anleggsarbeidet skal såes til, slik at blomster og gress kommer raskere tilbake. Brukere av området må likevel regne med at området vil bære preg av anleggsarbeidet i lengre tid.