Til hovedinnhold

15.05.06

Østmarkas Venner påklager Romerike politidistrikts henleggelse til Statsadvokaten

Østmarkas Venner har påklaget Romerike politidistrikts avgjørelse om henleggelse av vår anmeldelse av Lørenskog kommune for miljøkriminalitet. I klagen vises det til at enten man legger til grunn Plan- og bygningsloven eller Skogbruksloven, er overtredelsen straffbar. I dette tilfellet er det foretatt et vesentlig terrenginngrep som krever tillatelse og forutgående saksbehandling.

Det påpekes også at en ikke kan se at saksbehandlingsreglene i Skogbruksloven er fulgt. Politiets etterforskning er meget mangelfull. Det er ikke foretatt avhør av verken foreninger, lag, kommunen eller statlige etater. Det eneste som har skjedd fra politiets side er at man har innhentet en uttalelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling. Miljøvernavdelingen uttaler bl.a. at man har stor forståelse for Østmarkas Venners frustrasjon, men går ikke nærmere inn på dette og har ingen bemerkninger til at Østmarkas Venner ikke har fått uttale seg noe mer, og ikke har blitt invitert på befaring. I klagen bes det om at Statsadvokaten tar saken opp på nytt, og ber om en grundig etterforskning hvor alle parter får uttale seg. Det bør foretas befaring sammen med offentlige etater, samt foreninger og lag.