Til hovedinnhold

02.06.14

Østmarkas Venner sier nei til anleggssoner i Oslomarka

Østmarkas Venner går imot Oslo-byrådets forslag om å opprette det som kalles «aktivitetssoner» i den bynære delen av Oslomarka. Det er helt uakseptabelt at det nå, bare fem år etter at markaloven ble vedtatt, kommer et forslag om at nesten 10 prosent av Marka i Oslo skal gjøres om til noe som i realiteten er anleggssoner.

ØV går også sterkt imot at det skal anlegges en helårstrasé - en grusvei - gjennom Dølerud. Traseen vil forringe områdets unike kvaliteter for naturopplevelse, ro og stillhet, som 90 prosent av Oslos befolkning søker.

Byrådet i Oslo kommune sendte i februar ut et forslag til ny kommuneplan med navnet «Oslo mot 2030 -Smart, Trygg og Grønn». Østmarkas Venner (ØV) sier i sin høringsuttalelse at organisasjonen er svært tilfreds med både visjonen og mange av målsettingene og ambisjonene i forslaget, men vi har sterke innvendinger mot enkelte viktige punkter i planen.

ØV protesterer blant annet mot byrådets forslag om å etablere såkalte aktivitetssoner i et bredt og nesten sammenhengende belte innenfor dagens markagrense. ØV mener at dette står i direkte motsetning til byrådets gode intensjoner om vern av Marka.

I retningslinjene for aktivitetssonene nevnes ulike tiltak som for eksempel anlegg for ski/skileik, ballfelt, sandvolleyballbaner, golfbaner, sykkeltraseer, lysløyper, klatreanlegg og skateboardanlegg, og tilhørende bygg på inntil 50 m2. Med unntak av ski/skileik og sykling er dette aktiviteter som aldri har vært en del av det man forbinder med bruk av Marka. Slike anlegg er dermed i strid med markalovens bokstav og intensjoner. ØV vil kalle en spade for en spade og påpeker at det som kalles aktivitetssoner i virkeligheten er anleggssoner – soner hvor det vil bli lettere enn i dag å plassere anlegg som er i strid med markaloven.

Oslo kommunes del av Marka utgjør ca. 307 km2. Beregninger viser at anleggssonene til sammen vil omfatte ca. 27 km2, dvs. nær 10 prosent av Marka innenfor Oslos grenser. Planforslaget inneholder derfor et kraftig angrep på markaloven, som blant annet skal fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett gjennom å sikre Markas grenser.

ØV er ikke mot at det opprettes begrensede anlegg som naturlig kan høre hjemme i Marka. Og vi erkjenner at en tilrettelegging kan være nødvendig i enkelte områder, for å unngå slitasje. Men vi påpeker at markaloven faktisk er kommet for å bli, og vi ber Oslo kommune erkjenne at markagrensa i all hovedsak er trukket, en gang for alle.

Østmarkas Venner går også imot at 405 dekar ved Lysopp – Fredheim (ved Grønmo) tas ut av Østmarka. Dette av hensyn til friluftslivet, og fordi det foreslåtte området har intet mindre enn seks verdifulle naturtyper på til sammen 90 dekar. Vi støtter øvrige grensejusteringer i Østmarka, men stiller spørsmål ved forslagets inkonsekvens angående Haraløkka.

Østmarkas Venner går videre sterkt imot at det anlegges en helårstrasé gjennom Dølerud i det nyoppretta verneområdet Spinneren. Traseen vil forringe områdets unike kvaliteter for naturopplevelse, ro og stillhet, som 90 prosent av Oslos befolkning søker.

Hele uttalelsen kan du lese her.

Kontaktpersoner i ØVs styre:
Helga Gunnarsdottir, styremedlem. Tlf: 959 95 349.
Epost: helga@ostmarkasvenner.no

Bente Lise Dagenborg, varamedlem. Tlf: 419 22941.
Epost: bente-lise@ostmarkasvenner.no