Til hovedinnhold

03.04.22

ØV bidro til mobilisering mot trollstor transformatorstasjon

Østmarkas Venner og Naturvernforbundet bidro i 2021 til en bred mobilisering mot planene om å bygge en diger transformatorstasjon ved Grønmo. Også Oslo kommune protesterte. Resultatet ble at NVE nå har gitt kraftselskapene Statnett og Elvia en skrape, fordi de gjorde for dårlig arbeid i planleggingen.

Den planlagte trafostasjonen nord for Liåsen: Høytliggende, dominerende og ødeleggende, mener ØV. Illustrasjon: Statnett/Elvia.

– Planen om en transformatorstasjon på Liåsen ved Grønmo er en viktig sak for ØV, som vi har arbeidet med gjennom flere år. Nå har vi vunnet en viktig seier for både friluftsfolket og beboerne i området, fordi det ikke lenger er opplagt at det kommer en trollstor og svært skjemmende transformatorstasjon ved Grønmo. Men dette er dessverre bare en foreløpig seier, for vi vet ennå ikke hvordan denne saken ender, sier styreleder Helga Gunnarsdóttir i Østmarkas Venner.

Liåsen ligger mellom Klemetsrud og Grønmo-området. Statnett SF, som eier mesteparten av det sentrale elektrisitetsnettet i Norge, søkte i 2017 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon for å anlegge en ny transformatorstasjon ved Liåsen. Statnett foreslo to ulike plasseringer, én øst for Liåsen (Alternativ B) og én nord på Liåsen (Alternativ A). Samtidig skulle nettselskapet Elvia bygge ut høyspentlinjene som knytter den nye trafoen til strømnettet, uansett plassering.

Da konsesjonssøknaden etter innledende runder ble fremmet for NVE i 2021, hadde Statnett trukket det østlige alternativet og fokusert bare på den nordlige trafoen – som ville bli mye mer skjemmende og plasskrevende enn alternativet i øst. Det har nå ført til en tydelig skrape fra NVE, som riktignok er holdt i et nøkternt og formelt språk. I et brev til Statnett og Elvia står det følgende:NVE har på nåværende tidspunkt ikke et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å ta stilling til konsesjonsspørsmålet. NVE ber med dette Statnett og Elvia om å vurdere og eventuelt konsesjonssøke alternativ B på nytt.

Klarere kan det ikke bli: De har fått beskjed om at de har gjort en dårlig jobb

Måtte velge mellom to onder

Markaloven beskytter ikke mot at det bygges samfunnskritisk infrastruktur innenfor markagrensen. ØV har likevel gjennom hele prosessen oppfordret Statnett til å finne løsninger utenfor Marka. Organisasjonen var spesielt opptatt av å hindre at trafostasjonen skulle legges lenger inn i Marka, i nærheten av det verdifulle friluftslivsområdet Spinneren.

– Vi følte oss tvunget til å velge mellom to onder i denne saken. Da det forelå to alternativer i Markas ytterkant, mente vi det var riktig å gå inn for alternativet som ga minst skadevirkninger. Vi sendte en grundig høringsuttalelse i 2017, hvor vi gjorde rede for hvorfor alternativet i øst ville være det minst ødeleggende. Vi ble derfor veldig skuffet da Statnett ensidig fokuserte på det verste alternativet, kommenterer Gunnarsdóttir.

Hageparseller og skolehage er en del av visjonen for den planlagte friluftsparken på Grønmo. Illustrasjon: Fra Oslo kommunes hefte «Nytt liv til Grønmo».

Da Statnett og Elvia kom med sin konsesjonssøknad i 2021, engasjerte ØV seg derfor på nytt i saken. Det ble blant annet sendt en felles høringsuttalelse med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) og lokallaget i Oslo sør. Organisasjonene la vekt på at alternativet øst for Liåsen ville gi den trafostasjonen som blir minst synlig fra Marka, med mindre totale inngrep, og med et ledningsnett som blir liggende lavere i terrenget.

ØV tok også kontakt med politikere på ulike nivåer, og fremførte sine synspunkter på et digitalt folkemøte i mars 2021. Her fikk også beboere i området anledning til å si sin mening.

– Men det som kanskje ble tungen på vektskålen, var at Oslo kommune kom på banen og forsvarte friluftslivsinteressene og markagrensa. Det gjorde kommunen på en meget tydelig måte med å fremme en formell innsigelse, påpeker Gunnarsdóttir.

Oslo kommunes protest

Oslo kommune skrev sin innsigelse blant annet fordi Elvia og Statnett ikke hadde foretatt en ny vurdering av alternativer utenfor Marka, slik som kommunen hadde bedt om i sin uttalelse til den opprinnelige konsesjonssøknaden. Dette er svært kritikkverdig, mente kommunen. Det var også kritikkverdig at Statnett hadde gått videre med kun alternativ A – nord på Liåsen.

Grønmo-visjonen inneholder planer om et våtmarksområde med beplantninger, utemøbler og gangveier, men det hadde ikke Elvia og Statnett tatt hensyn til i sine planer. Illustrasjon: Nytt liv til Grønmo.

Oslo kommune viste også til at Liåsen er et verdifullt nærturområde for Klemetsrud skole, barnehagen og lokalbefolkningen, og at en utbygging som foreslått vil innebære en betydelig forringelse av dette området. Utbyggingen vil også forringe rekreasjonsverdien av Grønmo friluftspark i betydelig grad, skrev kommunen. På et møte mellom NVE, Oslo kommune og utbyggerne nektet Oslo kommune å trekke innsigelsen.

Da konsesjonssøknaden ble lagt ut på høring i 2017 var det bare noen få beboere som reagerte mot planene om en utbygging øst på Liåsen, hovedsakelig fordi de ville få mye anleggstrafikk gjennom et boligområde. Samtidig var det slik at et større antall beboere ville bli mer plaget av den nordlige trafoen, men disse sendte aldri inn noen uttalelse – fordi de ikke var gjort oppmerksom på høringen.

Elvia og Statnett ignorerte friluftsparken

Den gjeldende reguleringsplanen for Grønmo fastsetter at det skal opprettes en miljø- og friluftspark – Grønmo friluftspark – med et bredt spekter av aktiviteter og rekreasjonsmuligheter. Den planlagte parken blir på størrelse med Frognerparken og vil kunne gi et solid løft for befolkningen i området. Bydelen Søndre Nordstrand har ca. 40 000 innbyggere, og en kommende utbygging av områdene Gjersrud/Stensrud vil på lengre sikt tilføre ytterligere 30000 innbyggere.

Da ØV var med på et særmøte med Elvia og Statnett noen dager før folkemøtet, fikk organisasjonene inntrykk av at disse planene var ukjent for de to kraftselskapene. De hadde heller ikke forstått hvor mange mennesker som sogner direkte til dette satsingsområdet for Oslos sørøstlige bydeler.

Kunne ødelagt et viktig turterreng

ØV og NOA påpekte i sin uttalelse at Liåsen er et viktig nærturterreng for omkringliggende bebyggelse. Terrenget bærer tydelig preg av mye bruk, med leirplasser, stier og utsiktspunkter til omkringliggende deler av Marka, på platået som ligger høyt og fritt øverst på åsen.

Grønmo-området er ikke utbygd i dag, men planene for området kan gjøre den tidligere søppelfyllinga til «Frognerparken på Østkanten». Foto: Helga Gunnarsdóttir.

ØV og NOA fremholdt også at det, ut fra høringsdokumentene og opplysningene som framkom i særmøtet mellom ØV, Statnett og Elvira, var svært vanskelig å få tak i begrunnelsen for at Statnett bare valgte å gå videre med alternativ A.

– Vi oppfordret NVE til å avvise Statnetts unøyaktige og mangelfulle utredningsarbeid. Vi sluttet oss også til Oslo kommunes grundige høringsuttalelse, som i stor grad tok opp de samme problemstillingene som vi gjorde. Det er positivt at våre synspunkter nådde fram til NVE, men denne kampen er ennå ikke over. Beboerne og friluftsfolket i dette området har i flere tiår levd med ei søppelfylling, og da har de ikke fortjent en trollstor trafostasjon i tillegg, advarer Helga Gunnarsdóttir i Østmarkas Venner.