Til hovedinnhold

04.07.22

Plan for stor skogsbilvei i Østmarka sendes på høring i fellesferien

Losby Bruk har planlagt en skogsbilvei som vil bli det største inngrepet i Østmarka på mange år, for å få bedre tilgang til over 4000 dekar hogstmoden skog. Østmarkas Venner protesterer mot at et så alvorlig inngrep sendes på noe som best kan karakteriseres som en skinnhøring i fellesferien.

Den nye veien og hogsten vil ramme viktige leveområder for storfugl og orrfugl. Foto: Lars Lindland.

Et helt nytt veianlegg

Regionkontor Landbruk er et felleskommunalt kontor som behandler land- og skogbrukssaker i Lørenskog, Oslo og Rælingen. Kontoret sendte altså årets viktigste skogbrukssak på høring 1. juli. Det framgår av dokumentene at Losby Bruk og Løvenskiold Vei og Plan AS har jobbet i lengre tid med å planlegge en nesten fire kilometer lang skogsbilvei.

Skogsbilveien skal starte ved Bjønnebetveien sørøst for Stokkholtmyra og gå sørvestover via Skråbakkhølet, og går deretter nordover på Svarvestolsbrenna mot Dammyr. Der slutter den i nærheten av løypedelet ved Stakanløypa. Veien vil i store partier følge hovedløypa mellom Mariholtet og Vangen, fra Stakanløypa til Bjønnebetet. Det er opplyst at veien skal brøytes omtrent hvert tredje år.

Gangen i slike saker er at skogeieren sender en søknad til Regionkontor Landbruk, som deretter sender saken ut på høring. Deler av anlegget som Losby har søkt om, innebærer en oppgradering av gamle traktorveier. Men nær halvparten av strekningen – 1745 meter ifølge Losby Bruk – utgjør også et helt nytt veianlegg. Den planlagte veistandarden forutsetter imidlertid omfattende inngrep i form av flere fjellskjæringer og steinfyllinger langs hele traseen på nesten fire kilometer.

– Tiltaket gjelder bygging av 3 860 meter ny vei i veiklasse 3. Veiens dekningsområde er 4 283 dekar med produktiv skog, og det går frem av søknaden at det sogner om lag 23 000 m3 hogstmoden skog til veien. Det skal også etableres snu- og velteplasser langs veien, skriver landbrukskontoret i høringsinvitasjonen.

Losby Bruk vil bygge den nye veien og trappe opp hogsten i et nær sagt jomfruelig område i det indre av Østmarka. Foto: Lars Lindland.

ØV har analysert de dårlige kartene som medfølger Losbys søknad og kommet til at den planlagte veien skal følge traseen som er tegnet inn på bildet. Illustrasjon: Lars Lindland.

Stor betydning for Østmarka-brukerne

– Inngrepet er av en slik karakter at det vil forandre disse delene av Østmarkas karakter på en vesentlig måte. Det er dermed åpenbart at inngrepet vil ha stor betydning for hele «Østmarka-befolkningen». Det ligger i dagen at muligheten for å bli hørt er svært viktig for både frivillige organisasjoner og enkeltpersoner, heter det i ØVs brev til Regionkontor Landbruk.

Organisasjonen påpeker også at høringsprosesser er en viktig del av demokratiet, og da kan de ikke gjennomføres på den måten landbrukskontoret har lagt opp til.

– Dersom uttaleretten skal være reell må fristen settes slik at den gir borgerne nødvendig tid til å sette seg inn i saken og gi gjennomarbeidede innspill, slik at de kan øve reell innflytelse på beslutningen. For at uttaleretten skal være reell må fristen også tilpasses sakens kompleksitet, omfang og betydning, skriver ØV.

Den nye skogsbilveien er planlagt forbi Skråbakkhullet, som er et sti- og løypekryss i et søkk mellom Sør-Elvåga og Kavlebrumyra. Foto: Bjarne Røsjø.

Unngå useriøs saksbehandling

ØV ber i brevet til Regionkontoret om at høringsfristen settes til 3 måneder, det vil si 1. oktober.

– Slik vi ser det, bør kommunen alene av den grunn sørge for å sikre at saksbehandlingen holder høyeste kvalitet. Ikke minst bør kommunen sørge for å overholde kravene til god forvaltningsskikk og sørge for at borgerne gis reell mulighet til å komme til orde i saker som er av betydning for dem, skriver ØV.

ØV bemerker også at Losby Bruk har hatt anledning til å fremme saken når det passer dem. Men hvis den korte høringsfristen blir stående, blir både ØV og alle andre interessenter fratatt muligheten til å levere en gjennomarbeidet uttalelse.

Losbys egne kart er tegnet slik at det er vanskelig å finne ut nøyaktig hvor veien skal gå. Illustrasjon: Losby Bruk.

Befaringer kan ikke gjøres i fellesferien

Losby bruk har levert en omfattende og grundig søknad om å foreta et veiinngrep som vil være et av de største inngrepene i Østmarka i nyere tid. Av saksdokumentene fremgår det at det har vært holdt flere befaringer og at saken har vært arbeidet med i lengre tid.

– Sakens omfang og kompleksitet innebærer at en uttalelse fra oss, og for den saks skyld andre berørte organisasjoner, vil kreve mye arbeid. Det er åpenbart ikke mulig å uttale seg på noe fornuftig vis uten å foreta befaring av områdene som ødelegges, for å kunne gjøre reelle vurderinger av skadene for naturen og friluftslivet, skriver ØV i brevet til landbrukskontoret.

– Det hører med til historien at kartene som ligger i høringsdokumentet, er så dårlige at det ut fra fremlagt dokumentasjon er vanskelig å finne ut av hvor veien nøyaktig skal gå hen. Vi ser imidlertid at inngrepet nærmest i sin helhet går i et jomfruelig terreng. Det er ingen tvil om at vi må få tid til å gjennomføre befaringer for å vurdere et svært stort inngrep i Østmarka, og det kan vi faktisk ikke gjøre i fellesferien, sier ØVs styreleder Helga Gunnarsdóttir.