Til hovedinnhold

20.11.15

Sammen om Skullerud idrettsanlegg

Rustad IL og Østmarkas Venner står sammen om Skullerud Idrettsanlegg. Torsdag 19. november trykket Nordstrands Blad et felles innlegg fra foreningene om anleggsarbeidene på Skullerud. Innlegget er gjengitt under.

Barbro Tomter Dahlen (t.v.) i Rustad IL og Helga Gunnarsdóttir i Østmarkas Venner er enige om at oppgraderingen av Skullerud idrettsanlegg er viktig spesielt for barn og ungdom i Oslo sørøst. Foto: Jørn Raastad/Rustad IL

Vi representerer Østmarkas Venner (ØV) og Rustad IL og har funnet det riktig å skrive et felles innlegg om anleggsarbeidene på Skullerud. Dette med bakgrunn i tilbakemeldinger fra turgåere som reagerer. Vi har forståelse for at turgåere reagerer på både grøfter, jord og pukk, men slik må det nødvendigvis være mens skianlegget oppgraderes. Vi mener at det er viktig å informere om plan- og anleggsarbeidet, og forklare litt om hvordan markaloven virker.

Reguleringsplanen og anleggsarbeidet

Skullerud idrettsanlegg/Rustad skistadion omfatter løypene rundt Skullerudstua begrenset sydover til vannverksveien, vestover til vei/parkering, østover til østkanten av myrområdene og nordover til Skraperudtjern og Skullerud skole. For 13 år siden, ble de større åpne flatene regulert til idrett og de nåværende skitraseene til turvei med mulighet for lys.

Forberedelsene til en ny reguleringsplan startet i 2012. Oslo kommune ved Bymiljøetaten søkte fylkesmannen om tillatelse til å starte opp arbeidet med reguleringsplan i januar 2013. Det omsøkte tiltaket omfatter nytt arenahus, to nye bruer/underganger, 1,5 km ny langrennsløype, oppgradering av eksisterende løyper, belysning i langrennsløypene, og snøproduksjonsanlegg langs løypene. Tillatelse til oppstart av planarbeidet ble gitt, og underlaget for reguleringsplanen ble utarbeidet høsten 2013.

Det ble avholdt informasjonsmøte på Skullerudstua 8. januar 2014 hvor skisser ble presentert. Komplett planforslag utarbeidet av landskapsarkitekt Grindaker ble lagt ut på offentlig høring våren 2015. Det kom inn 14 høringsuttalelser blant annet fra ØV, som gav sin støtte til et oppgradert skianlegg i henhold til planen. ØV mener at tiltaket er spesielt viktig for barn og ungdom i Oslo sørøst, og særlig for Rustad IL, som gjør en meget verdifull jobb og har trent under kummerlige forhold i mange år. Tiltaket er også viktig for Skiforeningens skiskole.

Samtidig med utarbeidelsen av reguleringsplanen var det ønskelig å starte en mindre del av arbeidet. Dette har vært behandlet i henhold til lovverket, og arbeidet kom i gang i høst og forventes avsluttet i løpet av desember. Tilsåing vil skje til våren. Videre fremdrift for resten av anlegget (løyper i nordlig retning samt stadion) bestemmes i stor grad av finansiering fra bystyret, men det er et mål å få hele anlegget ferdig i løpet av 2017.

Markaloven og flerbrukshensyn

Markalovens formål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. I nesten hele Marka er disse hensynene sidestilt, men det er noen unntak. I noen områder i randsonen, som Haraløkka og Skullerud, kan man si at idretten har forrang framfor de andre interessene. I andre områder, som verneområdene Hauktjern og Spinneren, har naturopp-levelsen og det enkle friluftslivet forrang, og i naturreservatene går hensynet til naturen foran.

Det er generelt byggeforbud i Marka, men idrettsanlegg etter en reguleringsplan kan få dispensasjon. Den er gitt av fylkesmannen og departementet. Dette kan derfor ikke sammenlignes med diskusjonen om aktivitetssonene. Anlegget på Skullerud blir et kompakt lokalanlegg, som i hovedsak skal benytte de eksisterende traseene uten større naturinngrep.

Tålmodighet mens anleggsarbeidet pågår

Våre to foreninger har hatt Østmarka som «arbeidsarena» i et halvt århundre og våre medlemmer elsker Østmarka! Vi tror mange er enige i at en oppgradering av skianlegget er nødvendig for å øke kapasiteten og få et bedre tilbud til lokale skiløpere i alle aldre, spesielt i perioder med vanskelige snøforhold. Vi er begge opptatt av at anleggsarbeidet gjøres så skånsomt som mulig og Rustad IL er innom området så å si hver dag for å følge med. Vi anmoder alle om å ha tålmodighet mens anleggsarbeidet pågår og tenke at når det er over, blir områdene sådd til med gras og blomster. Det er litt som å gå til tannlegen: Det er ille mens det pågår, men etterpå blir det bedre. Når anleggsperioden er over har Skullerud-anlegget fått fine løyper til bruk om vinteren og flotte traseer til bruk om sommeren.