Til hovedinnhold

01.10.12

Sarabråten frem fra glemselen

Østmarkas Venner vil revitalisere Sarabråten som kulturminne og friluftsattraksjon.

Steinar Saghaug

I nordenden avNøklevann ligger Sarabråten.Her finner du bautaen til minneom de unge Milorgkarene somble skutt i 1945, som minnesmed en seremoni hver 7. juni.

Sarabråten har også en heltspesiell kulturhistorie fra dentiden da konsul Thomas Heftyeregjerte der inne, blant annetkjent fra Sarabråtenspillet.

– Fram til 1917 da alle huseneunntatt kuskeboligen ble revetav hensyn til byensdrikkevannsforsyning, var detet stort hus i sveitserstil, et flotthageanlegg med sirlig opparbeidedestier og brygge medegen hjulbåt på Nøklevann, fortellerJohan Ellingsen, leder iØstmarkas Venner.

De har opprettet en prosjektgruppefor revitalisering avSarabråten, med folk fra ØstensjøHistorielag, Nøklevann Ro ogpadleklubb og DNT Oslo ogOmegn.

– Målet er å utvikle Sarabråtentil en portal for innsikt ihistorie og kultur for dennedelen av Østmarka, der deler avhistorien skal gjenskapes og formidlesgjennom ulike tiltak,sier Ellingsen.

Gruppa ønsker at stedet skalvære både et kulturminne og enattraksjon for friluftslivs- og historieinteresserte.

Sammen med Bymiljøetaten,som i høst har begynt å hoggeog rydde området for busk ogkratt, var det 22. septemberdugnad ved Sarabråten.Hensikten var å tenne folks interessefor området med ønskeom å få en diskusjon om hvaområdet kan brukes til.

– Sarabråten ligger i dag innei et foreslått vernområde som ertil behandling hos Fylkesmanneni Oslo og Akershus, ogdet vil med tid og stunder utarbeidesen verneplan forområdet som skal bevareområdets naturkvaliteter ogfriluftsverdier, sier Ellingsen.

Dugnadsgjengen bestod av tipersoner utstyrt med sag, øks,stålbørste og skrape. De ryddetblant annet i skråningen nedenforgrunnmuren til hovedhuset.

– Ut av krattet dukket det oppde fineste stiene, forstøtningsmurer,en ringmur med plass tilen sittebenk og små trapper, altoppbygd med naturstein fraområdet, sier Ellingsen.

Bymiljøetaten stilte meddiverse redskap og informerteom sitt pågående arbeid.

Forfatteren Even Saugstad fraSandbakken sørget for en fin avslutningmed kaffebål oggrillede pølser før han kåserteog viste bilder fra Sarabråtenshistorie.

– Gruppa fortsetter arbeidettil våren, og interesserte kankontakte meg, sier Johan Ellingseni Østmarkas Venner.