Til hovedinnhold

14.01.14

Si din mening om nye Skullerud idrettsanlegg

Idrettsanlegget på Skullerud står foran en omfattende oppgradering. Bymiljøetaten i Oslo kommune har fått utarbeidet en reguleringsplan som snart blir lagt ut på høring, slik at både organisasjoner og privatperson kan studere planene og si sin mening.

Skullerud idrettsanlegg drives av Rustad Idrettslag, som anslår at 70-80000 mennesker er innom anlegget for å gå på ski i løpet av vinterhalvåret. Anlegget er også mye besøkt i barmarksperioden, da det benyttes til både terrengsykling, orientering og terrengløp. Skullerud-anlegget er dessuten et populært turmål for blant annet barnehagene i området.

Seksjonsleder Trond Enkerud, skog- og eiendomsavd. BYM

Oslo kommune ønsker nå å oppgradere anlegget, og et forslag til ny reguleringsplan ble presentert i et informasjonsmøte på Skullerudstua onsdag 8. januar. Trond Enkerud, seksjonsleder for skog- og eiendomsavdelingen i Bymiljøetaten, fortalte at Oslos bystyre i 2012 hadde bevilget penger til planleggingen av et oppgradert flerbruksanlegg ved Skullerudstua.

Bygging tidligst i 2015

Bakgrunnen for oppgraderingen er at kommunen opplever et økende press på bruken av anlegget, og at dette forventes å øke i årene fremover. Grindaker as Landskapsarkitekter har nå utarbeidet et forslag til reguleringsplan som omfatter en rekke tiltak: Bygging av nytt arenahus, bygging av to nye bruer/underganger, forlenging av langrennsløypene med ca. 1,5 km, installering av nytt lys i langrennsløypene, og bygging av nytt snøproduksjonsanlegg med kummer for å koble til snøkanoner langs løypetraseene.

– Målet er at vi skal levere en endelig reguleringsplan innen 1. september. Deretter skal planen vedtas i bystyret, og vi håper at den kan stadfestes i departementet før årsskiftet. Det betyr at byggingen i anlegget kan begynne tidligst i 2015, sa Enkerud.

Bevilgningen til selve anlegget, som ifølge foreløpige anslag vil koste ca. 25 mill.kr., kommer senere. Stadionhuset og enkelte andre deler av reguleringsplanen må vedtas som egne byggesaker.

Reguleringsplanen for det oppgraderte Skullerud idrettsanlegg ble presentert under et informasjonsmøte på Skullerudstua. Planen som snart blir lagt ut på høring og kan bli stadfestet av Klima- og miljødepartementet i løpet av året.

Omtrent samme område

Den nye reguleringsplanen dekker omtrent det samme området som dagens anlegg, med noen mindre endringer. Skiløypene blir utvidet i bredden, men de fleste løypene skal følge traseer som allerede er anlagt. I tillegg blir det anlagt et fåtall nye løypesløyfer, for å legge anlegget bedre i flukt med terrenget og knytte ulike deler av løypenettet sammen.

Etter oppgradering blir den lengste rundløypa på Skullerud 4,7 km lang. Det er ikke planlagt nye skiløyper ut fra selve anlegget.

Det første som vil møte besøkende til Skullerud idrettsanlegg etter oppgraderingen, er ei skibru som blir bygd over den eksisterende adkomstveien. Denne brua skal binde løypenettet på nord- og sørsiden av veien sammen. Det største nyanlegget blir ellers stadionhuset i tre etasjer, med en grunnflate på ca. 200 kvm. Stadionhuset skal blant annet gi rom for tidtagning, klubbaktiviteter, oppholdsrom og lager. Det skal også bygges en ny garasje, mens brakkene som i dag står rundt om på området foreslås revet.

Stein fra Follobanen?

Landskapsarkitekten Lars Flugsrud fra Grindaker presenterte den nye planen og fortalte at det er lagt stor vekt på å tilrettelegge for både økt aktivitet og reduksjon av muligheten for konflikter mellom ulike brukergrupper. Bymiljøetaten ønsker blant annet å løfte hele stadionområdet ca. 1 meter for å unngå oversvømmelser fra Ljanselva, som har det med å gå over sine bredder i perioder med mye regn eller snøsmeltingen. Løftingen kan for eksempel skje ved å legge på finmasser fra den kommende Follobanen, hvor det skal sprenges bort store mengder stein som må deponeres andre steder.

Det er for øvrig lagt inn i planene at den rike bakkevegetasjonen og de viktige naturtypene langs Ljanselva skal beskyttes, både i anleggsperioden og når idrettsanlegget er i normal drift.

Skal ikke asfalteres

Skiforbundet og Idrettsforbundet har foreslått at noen av løypetraseene på Skullerud bør asfalteres for å kunne brukes til rulleskitrening om sommeren, men dette har Klima- og miljødepartementet allerede sagt klart nei til. I departementets uttalelse heter det blant annet at «anlegg for rulleski faller utenfor markalovens formål, da dette ikke er en type idrett som tradisjonelt har vært utøvd i Marka eller som følge av krav til topografi og areal har en naturlig arena i Marka».

Departementet påpeker også at et anlegg for rulleski, i form av en asfaltert og planert trasé, vil gi området et urbanisert preg som vil kunne gi til dels vesentlige negative konsekvenser for muligheten for naturopplevelse. – Å asfaltere veger inne i Marka, som dette vil innebære, vilendre områdets karakter og redusere områdets naturpreg. Vanlige skiløyper, som består av grus og terrengbunn, gir et helt annet inntrykk og forandrer ikke områdets karakter på samme måte, mener departementet.

Markaloven fastslår for øvrig at det er idrett som hører til i Marka, så det kan ikke bli snakk om for eksempel bilutstillinger, sirkus eller andre ikke-idrettslige aktiviteter på den oppgraderte idrettsarenaen på Skullerud.