Til hovedinnhold

02.03.16

Skarp kritikk av grusvei-planene gjennom Dølerud

Østmarkas Venner har levert en høringsuttalelse med skarp kritikk av planene om en helårs turvei gjennom den vakre markaplassen Dølerud og verneområdet Spinneren. Vi lanserer isteden et bedre og langt rimeligere alternativ.

Østmarkas Venner vil ikke ha en bred grusvei gjennom idyllen Dølerud og verneområdet. Bildet er fra innvielsen av Dølerud som DNT-hytte i november 2015. Foto: ØV.

Bymiljøetaten (BYM) i Oslo kommune har utarbeidet en reguleringsplan for en helårs turvei via Dølerud til Sandbakken. Planen var offentlig med høringsfrist 22. februar, og Østmarkas Venner (ØV) har levert en meget skarp uttalelse.

– Vi mener at en helårs turvei i stor grad vil gå utover naturkvalitet, kulturarv og opplevelsen av området som forholdsvis urørt. Vi mener også at en helårs turvei er i strid med verneforskriftene for Spinneren, sier ØVs nestleder Helga Gunnarsdóttir.

Forslaget fra BYM går ut på at det skal bygges en fire meter bred trasé med grusdekke gjennom verneområdet Spinneren via Dølerud. Bredden på selve grusdekket skal variere mellom 2 og 2,5 meter. Inngrepet skal følge blåstien og dermed tildekke og utvide den kraftig i bredde. For å gjennomføre dette må det kjøres inn mye masse, som skal dekke til ca. en meter på hver side av grusen. Dessuten skal trær fjernes på sidene, så den totale bredden av inngrepet kan bli på nærmere seks meter.

I resten av området (traseene fra Godlia og Hanå til Sandbakken) er totalbredden på inntil fem meter, hvorav tre meter grusdekke. Tiltakets bredde gjennom Dølerud er begrunnet med at det skal være mulig å kjøre et dobbeltspor eller en skøytetrase for ski, at veien ellers i året skulle kunne brukes av barnevogner og rullestolbrukere, og at den skulle være så brei at to syklister skulle kunne møtes. Dessuten vil BYM kjøre inn utstyr til skjøtsel på Dølerud.

Fylkesmannen fikk feil opplysninger

– Bymiljøetaten har opptrådt noe uryddig i denne saken, for å si det diplomatisk. Vi påpeker blant annet at de etter alt å dømme har gitt Fylkesmannen i Oslo og Akershus feilaktige opplysninger som grunnlag for saksbehandlingen som ledet opp til vernevedtaket for Spinneren og oppstartmeldingen til reguleringsplanen, forteller Gunnarsdóttir.

Da Oslos bystyre behandlet kommunens flerbruksplan i 2007, ble det nemlig vedtatt at det skulle opparbeides en sykkelsti fra Grønmo via Dølerud og videre til Sandbakken. I 2012 kom det fram at BYM ville bygge helårs turvei isteden, og Fylkesmannen fikk beskjed om at det vedtaket var fattet før oppstart av verneplanen i 2011. Men det er jo etter vårt syn ikke riktig.

Har ikke utredet alternativer

Fylkesmannen har gitt Oslo kommune tillatelse til å sette i gang reguleringsarbeidet som førte fram til forslaget om en grusvei, men ØV påpeker i uttalelsen at Fylkesmannens omfattende krav til reguleringsplanarbeidet ikke er ivaretatt av BYM. ØV mener også at mangelen på flere alternative løsninger i planforslaget som det foreligger nå, er en klar svakhet.

Østmarkas Venner har forståelse for behovet for tilrettelegging for ulike brukergrupper, men vi mener at det finnes gode alternativer utenfor verneområdet som er langt mindre konfliktfylt enn planforslaget.

– Sammen med mange andre Marka-organisasjoner foreslår vi derfor et bedre og langt rimeligere alternativ utenfor verneområdet. Vi foreslår at en sykkeltrasé legges over Grønmo, videre på dagens vei mellom Godheim og Godlia, og sørover til Hanåveien og over Februene til Sandbakken parkeringsplass. Vi foreslår at vintertrafikken fortsetter igjennom Sandbakken-løypa, og at det gjennomføres enkle utbedringstiltak langs løypa, forteller Gunnarsdóttir.

Setter vår lit til politikerne

ØV og de andre organisasjonene mener at dette alternativet vil ivareta både behovet for en god sykkelforbindelse og en bedring av skiløypa, samtidig som verneverdiene og naturopplevelsen i Dølerud-området ikke forringes. Utredning av ØVs forslag støttes også av politikerne i to berørte bydelsutvalg: Østensjø og Søndre Nordstrand.

– Vi vet at denne saken engasjerer svært mange Østmarka-venner, og høringsrunden har avdekket mange svakheter i BYMs behandling. Når vi attpåtil har påpekt at det finnes andre muligheter som både er bedre og rimeligere, kan jeg ikke skjønne annet enn at vi kommer til å vinne denne saken og redde Dølerud fra en ødeleggende grusvei. Men vi kan ikke ta seieren på forskudd, og vi setter i siste instans vår lit til MDGs to byråder som saken hører inn under, sier Helga Gunnarsdóttir.