Mange av skiltene fra 1970-tallet er dessverre til dels i dårlig forfatning i dag, og Østmarkas Venner er i gang med et omfattende arbeid med utskifting og supplering av de originale skiltene. Østmarkas Venner vil løfte fram den spennende historien til Plankeveien, og nå har vi fått økonomisk støtte til dette arbeidet. Riksantikvaren har bevilget 90.000 kr, og Viken fylkeskommune 43.500 kr. Dette vil bli brukt til å skilte hele traseen fra Enebakk til Oslo. Bymiljøetaten er svært positive til prosjektet, og de ønsker å delta aktivt med utsetting av skilt og tar også på seg ansvaret for vedlikehold av skiltene.

I tillegg til skiltene skal det settes opp litt større informasjonstavler i Kirkebygda i Enebakk, i Rausjøgrenda, ved Skjelbreia og ved Rustadsaga.

Plankeveien er registrert i kulturminneforvaltningens database Askeladden. Denne registreringen bygger også i stor del på Fønnebøs arbeid (Skjelsvik 1962). Byantikvarens registreringer er noe unøyaktige på noen punkter, og dette gjelder særlig kartfestingen av traseen fra Ødegården til Elvåga. Plankeveien er heller ikke registrert for de strekningene som er i Nordre Follo og Enebakk kommuner. Østmarkas Venner vil ta kontakt med Byantikvaren og Viken fylkeskommune med sikte på å korrigere og supplere denne registreringen.