Til hovedinnhold

Hvordan stiller partiene i Rælingen seg til oppdemming av Fjerdingbyputten og stor skogsbilvei gjennom Brudalen?

Rælingen kommune har planer om å lage skogsbilvei gjennom Brudalen og demme opp Fjerdingbyputten for å skaffe vann til kunstsnøproduksjonen i Marikollen. Østmarkas Venner mener at en slik utbygging vil få store negative konsekvenser for natur og miljø.  Til høsten er det lokalvalg, derfor spør vi de politiske partiene i Rælingen om hvordan de vil stille seg til planene.

Fjerdingbydammen juli 2023

Kjært barn har to navn: Fjerdingbyputten kalles også Fjerdingbydammen. Rælingen kommune planlegger en 4,8 meter høy og 72 meter bred dam som vil demme opp det idylliske myrtjernet og myra rundt. Foto: ØV.

Rælingen kommune begynte i 2014 å planlegge en beskjeden oppgradering av den gamle turveien og driftsveien fra Marikollen gjennom Brudalen mot Ramstadsjøen. Planene har siden da vokst, og i mars 2022 la kommunen en omfattende detaljreguleringsplan for Brudalen ut på høring.  Hensikten er å oppgradere dagens turvei/driftsvei gjennom Brudalen til en skogsbilvei og tilrettelegge for vanntilførsel til snøproduksjonsanlegget i Marikollen idrettspark. I høringen kom det flere negative høringsuttalelser og særlig har Statsforvalteren påpekt en rekke alvorlige konsekvenser, samt feil og mangler ved planen. 

 Den foreslåtte reguleringsplanen omfatter anleggelse av en skogsbilvei klasse 3 på inntil 7 meters bredde med møte- og velteplasser, samt to snuplasser for tømmerbiler. Selve veien skal bli fire meter bred inkludert skulder, men kommunens planer viser at den totale anleggssonen blir opptil 12 meter bred. Veien er et meget stort inngrep i en trang og nesten intakt dal som dessuten ligger tett inntil Ramstadslottet naturreservat. Bygging av vei med en slik bredde vil føre til fjerning av så og si all kantvegetasjon langs bekken, samtidig som kommunen dessuten planlegger å flytte bekken til nytt bekkeløp eller en grøft på store deler av strekningen. Disse tiltakene trenger tillatelse etter lovverk hos NVE og Statsforvalteren. Du kan lese Østmarkas Venners uttalelse her.

Planen inkluderer også bygging av en 4,8 meter høy og 72 meter bred dam som vil demme opp et idyllisk myrtjern og myra rundt. Myra er en sterkt truet naturtype, den inneholder rødlistearter og er en viktig amfibielokalitet. Inngrepet vil ha meget store negative konsekvenser for Fjerdingbyputten (som også kalles Fjerdingbydammen).
Statsforvalteren skriver blant annet i sin
høringsuttalelse: «Vi anser at endringene i naturmiljøet både for Fjerdingbyputten og for omkringliggende myrområder er så stor og av en slik karakter at de vil forringe naturmangfoldet og økologien på en måte som gjør at vi vil sterkt fraråde at oppdemningen gjennomføres. Det bør søkes andre løsninger for snøproduksjon som ikke har så klare negative konsekvenser». Oppdemmingen med årlig nedtapping av vannstanden vil også føre til utslipp av klimagasser fra myra. Statsforvalteren «fraråder planforslaget på bakgrunn av forslagets store negative konsekvenser for natur og miljø». Du kan lese mer om Statsforvalterens kritikk her. 

Vennligst svar på spørsmålene under

Spørreundersøkelse Fjerdingbyputten og Brudalsveien
Er ditt parti for eller imot at Brudalsveien bygges slik den er beskrevet i reguleringsplanen?
Er ditt parti for eller imot at Fjerdingbyputten demmes opp, med de konsekvenser det vil få for naturmangfold og utslipp av drivhusgasser?