Til hovedinnhold

16.11.22

Styggvassdalen naturreservat

Styggvassdalen i Losby Bruks skoger ble vedtatt vernet som naturreservat i desember 2022. Området ligger et par kilometer nordøst for Losby gods og består av to registrerte naturtyper – Styggevann/Linfjell vest og Andersen østskråning – samt området mellom dem.

Styggvassdalen er alt annet enn stygg, i alle fall ikke for de som er opptatt av spektakulært terreng og sjeldne arter. Foto: Bente Lise Dagenborg.

Begge delområdene i det planlagte naturreservatet inneholder verdifulle rester av gammelskog og en rekke rødlistede arter. Styggevann/Linfjell vest er et område som står i solid kontrast til omgivelsene, både når det gjelder skogkultur og treslagsfordeling. Skråningen dekker en hel gradient fra sump til kolle og består av gammel skog med grove trær og relativt mye død ved av ulike slag.

Også området som kalles Andersen østskråning har mye død ved i til dels sene nedbrytningsstadier. Miljødirektoratets Naturbase beskriver området som en interessant gradient fra tørr furuskog til frisk granskog. Flere funn av svartsonekjuke kan signalisere en viss kontinuitet i tilgang på død ved, heter det.

Losby Bruk la i 2021 fram Styggvassdalen gjennom ordningen for frivillig vern, som baseres på en avtale mellom skogbruket og vernemyndighetene. Vernet ble vedtatt av Kongen i statsråd 16. desember 2022.

Frivillig vern innebærer at vernemyndighetene definerer hva slags skog som skal prioriteres for vern, og skogeierne kan foreslå områder i samarbeid med skogeierorganisasjonene. Vernemyndighetene avgjør om tilbudet er aktuelt og om verneprosess kan startes opp, og deretter forhandler skogeierorganisasjonene og staten om erstatning, betingelser og avgrensing.

Østmarkas Venner skrev i sin høringsuttalelse til den daværende Fylkesmannen i Oslo og Viken (nå: Statsforvalteren) at Styggvassdalen-området kan være for lite og smalt for å sikre langsiktig overlevelse av truede arter. Organisasjonen anbefalte derfor at forvaltningen undersøker om nærliggende arealer – som ikke tilhører Losby Bruk – kan legges til for å oppnå et større reservat med mer egnet form. Hvis dette går i orden, kan resultatet bli en vernet «korridor» i retningen mot Ramstadslottet naturreservat.

Området rundt Styggvannet byr på et spektakulært terreng med til dels svært bratte skrenter, men det er ikke vanskelig å ta seg fram i dalbunnen. Begge områdene ligger nokså nær folk, så det går fint an å ta seg dit. Dette er områder som virkelig er interessante å gå i.

Statsforvalterens pressemelding om vernet av syv skogområder i Viken

Statsforvalterens kart over Styggvassdalen