Til hovedinnhold

16.11.22

Tretjernhøla naturreservat

Tretjernhøla ligger i Lørenskog kommune, på ca. 250-310 moh., mellom Drettvannet og Skålsjøen i Østmarka. Vernet omfatter en vestvendt liside med tilhørende flatere terreng i nedkant. Området er preget av myr, tjern og grandominert skog med innslag av en del furu.

Tretjernhøla er mest besøkt om vinteren, da mange fryder seg i den vakre skiløypa mellom Skålsjøen og Drettvann. Foto: Bente Lise Dagenborg.

Tretjernhøla ble vedtatt vernet som naturreservat 27. november 2020 etter naturmangfoldloven ved en kongelig resolusjon, det vil si med en beslutning fattet av Kongen i statsråd.

Naturreservatet ligger tre-fire kilometer sør for Losby gods mellom Skålsjøen og Drettvannet, og er et sammensatt område hvor det sentralt ligger et myrlendt areal med tre tjern. Formålet med vernet er å bevare et forholdsvis urørt område med gammel gran- og furuskog, med innslag av rike og fuktige plantesamfunn og mye død ved. Området utgjør samtidig en viktig viltbiotop, framgår det av verneforskriften.

Losby Bruk la fram Tretjernhøla gjennom ordningen for frivillig vern, som baseres på en avtale mellom skogbruket og vernemyndighetene. Vernemyndighetene definerer hva slags skog som skal prioriteres for vern, og skogeierne kan foreslå områder i samarbeid med skogeierorganisasjonene. Vernemyndighetene avgjør om tilbudet er aktuelt og om verneprosess kan startes opp, og deretter forhandler skogeierorganisasjonene og staten om erstatning, betingelser og avgrensing.

Verneforskriften fastslår blant annet at ingen må foreta seg noe som forringer verneverdiene som er angitt i verneformålet. Det betyr blant annet at det er forbudt å fjerne planter, sopp og lav fra området. Det er heller ikke lov med bålbrenning, større arrangementer, eller andre tiltak som kan endre naturmiljøet.

Vernebestemmelsene er derimot ikke til hinder for sanking av bær og matsopp eller jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. Vedlikehold av eksisterende stier er også tillatt.

Dette området er mest besøkt om vinteren, fordi den populære og snøscooter-preparerte skiløypa mellom Skålsjøen og Drettvann passerer gjennom der. Østmarkas Venner mente i sin høringsuttalelse at denne prepareringen burde få lov til å fortsette, og den bestemmelsen er tatt inn i verneforskriften. Den fullstendige forskriften er tilgjengelig på nettsidene som tilhører Statsforvalteren (den tidligere Fylkesmannen) for Oslo og Viken.

Miljødirektoratets faktaark om Tretjernhøla naturreservat