Til hovedinnhold

12.07.23

Voksende protest mot OBOS-hogsten i Lørenskog

Protestene vokser mot OBOS BBLs planlagte flatehogst i Lørenskog. Planene har satt sinnene til lokalbefolkningen i kok, skrev Romerikes Blad i en artikkel lørdag 8. juli.

OBOS vil også hogge i åsen vest for Lintjern og kraftlinja. Foto: Østmarkas Venner

OBOS BBL vil flatehogge 100 dekar fordelt på ni bestander nær Vallerud og Røykås. Hogsten skal blant annet foregå i åsen vest for Lintjern. Foto: Østmarkas Venner.

Østmarkas Venner (ØV) skrev i slutten av juni om en hogst som planlegges av OBOS BBL i Lørenskog-delen av Østmarka. Hogsten skal foregå i august på og omkring Linås vest for Lintjern, som er nærskogen for beboerne på Vallerud og Røykås og et viktig turområde for den øvrige befolkningen i den vestre delen av Lørenskog. Hogsten skal blant annet foregå langs Lintjernveien, hvor den ene av to lysløyper i kommunen går.

Det regionale Landbrukskontoret har skjerpet litt på den opprinnelige hogst-tillatelsen som ble innvilget, etter en protest fra ØV. Kravet til avstand mellom hogstflatene er økt fra 30 meter til 60 meter. Det skal også settes igjen en kantsone langs en sti som er mye brukt «for å minske flatepreget», ifølge vedtaket.

Men også den nye hogst-tillatelsen tar for lite hensyn til friluftsinteressene, mener ØV. Organisasjonen mener blant annet at to bratte skogområder som vender mot bebyggelsen på Vallerud bør skånes fullt og helt. Det er et syn som har mye støtte blant de som bor i området, ser det ut til.

Protester fra beboere

ØV kjenner til at en privatperson bosatt i området har reagert med å sende epost til flere borettslag og velforeninger i området, samt NOTS og politikere i Lørenskog, med oppfordring om å engasjere seg i saken. I eposten ble det blant annet påpekt at OBOS planlegger et naturinngrep i en nærskog som brukes av alle brukergrupper fra barnehager til pensjonister, både til fots på sykkel og ski.

Dessuten kan kulturminnene i området bli skadet. På nettstedet Kulturminnesøk er det nå registrert tre gamle veifar i hogstområdene, samt en gammel steingard i nærheten av Jonsrud. Kulturminnesøk driftes av Riksantikvaren og baserer seg på data fra kulturminnedatabasen Askeladden samt bidrag fra brukere over hele landet.

OBOS BBL vil flatehogge 100 dekar fordelt på ni bestander. Ett av bestandene ligger vest for og inntil turveien fra Ekerud mot Lintjern (til høyre i bildet). Foto: Østmarkas Venner.

En av bestandene som skal hogges ligger vest for og nær inntil turveien fra Ekerud mot Lintjern, til høyre i bildet. Foto: Østmarkas Venner.

Mange OBOS-boliger i området

Epost-forfatteren påpeker det spesielle i at OBOS har mange borettslag i nærhet til området, med sikkert mer enn 50 prosent av husstandene. OBOS profilerer seg i OBOS-bladet og på egne hjemmesider med fagre ord om samfunnsansvar, gode bo- og oppvekstmiljøer samt klima og miljø, men det er vanskelig se at flatehogst i en nærskog bidrar til slikt.

Epost-forfatteren ber derfor om at OBOS revurderer og reverserer denne beslutningen «.. slik at dere bidrar til å bevare en allerede hardt presset Østmarka, og at naturverdiene ivaretas til det beste for de over 100.000 av OBOS beboere (og alle andre) som bor nær Østmarka, og ikke minst for dyrelivet og skogen i seg selv. Håper at klagen tas til følge slik at vår verdifulle nærskog får bestå. Det vil vise aktivt samfunnsansvar og at OBOS jobber for medlemmenes beste, og at miljø/samfunnsansvar profilen deres er noe mer enn posering med fine ord», het det i eposten til borettslagene og andre interessenter.

Helside i Romerikes Blad

Romerikes Blad skrev om protestene på en helside i papiravisa lørdag 8. juli, og der får protestene støtte av styremedlemmet Lars Peter Raknes i Vallerudbakken borettslag. Dette er et område hvor mange barn opplever sin aller første skogstur, og på sommerstid er det mange som drar på telttur i området.

– Jeg synes det er veldig trist at et område som er brukt så mye nesten ødelegges. Noe av det jeg liker godt med å løpe i skogen er at det blir avkobling. Det er balsam for sjelen å være ute, men jeg vet ikke om det er en følelse man får av et område som er hogget helt ned, sier Raknes til Romerikes Blad.

– Det vil ikke oppleves som skogstur på samme måte hvis det er gjort flatehogst på store områder, tilføyer han.

I strid med arealplanen?

Kommunikasjonsdirektør Thomas Skjennald i OBOS BBL sier til Romerikes Blad at hogstene skal foregå på mindre flater så man følger markaloven, for å unngå at det blir store, åpne områder. Stier og veier skal settes i stand igjen, og det vil plantes nye trær.

– Det er lenge siden det har blitt hogd i området, så nå skal det tas ut en mindre andel tømmer, sier Skjennald.

Det hører med til historien at Lørenskog kommune nylig har vedtatt en arealplan der det blant annet heter at skogen i Lørenskog  skal «underlegges en streng forvaltning, slik at områdene ikke forringes i verdi og at natur- og friluftsinteressene ivaretas også for framtidige generasjoner». Det står også at «Områder av særlig verdi for befolkningens naturopplevelse skal tas særlig godt vare på» – og det er en beskrivelse som passer godt på nærskogen ved Vallerud og Røykås .

På nettstedet Kulturminnesøk er det registrert fire kulturminner i områdene som skal flatehogges.

På nettstedet Kulturminnesøk er det registrert fire kulturminner i området: Tre gamle veifar (grønt) og en gammel steingard (rødt). Lintjern er til høyre i bildet.