Til hovedinnhold

13.08.23

Din stemme i Rælingen-valget kan avgjøre Brudalens og Fjerdingbyputtens framtid

Rælingen kommune planlegger en bred skogsbilvei gjennom Brudalen, og oppdemming av Fjerdingbyputten slik at myra rundt blir oversvømt. ØV har spurt om Rælingen-partienes meninger i saken, og svarene tyder på at prosjektene kan møte mye motstand i det nye kommunestyret etter valget. Til syvende og sist er det velgerne som avgjør.

Fjerdingbyputten skal legges nesten fem meter under vann, ifølge reguleringsplanen. Foto: Bjarne Røsjø

Fjerdingbyputten skal legges nesten fem meter under vann, ifølge reguleringsplanen som snart skal avgjøres av politikerne i Rælingen. Foto: Bjarne Røsjø.

Den viktigste Marka-saken i Rælingen for tiden er de omfattende inngrepene i Brudalen og ved Fjerdingbyputten, og begge sakene vil bli avgjort av det nye kommunestyret som overtar etter lokalvalget 11. september. Østmarkas Venner har derfor spurt hva de politiske partiene i Rælingen mener om disse to viktige sakene, som ligger inne i en reguleringsplan som snart skal til politisk behandling:

• En skogsbilvei med en opptil tolv meter bred anleggssone som er planlagt gjennom Brudalen fra Marikollen mot Ramstadsjøen
• En 4,8 meter høy og 72 meter bred dam som vil demme opp det idylliske myrtjernet Fjerdingbyputten og myra rundt. Hensikten er å skaffe vann til kunstsnøproduksjonen i Marikollen

ØV og Statsforvalteren har kritisert planene

ØV leverte i mai 2022 en høringsuttalelse med protest mot skogsbilveien og neddemmingen av truet natur rundt Fjerdingbyputten. Vi påpekte at veien vil innebære et meget stort inngrep i en trang og nesten intakt dal som dessuten ligger tett inntil Ramstadslottet naturreservat, og gikk istedenfor inn for en enkel oppgradering av dagens turvei. Vi påpekte også at Fjerdingbyputten (som også kalles Fjerdingbydammen) og myra rundt er en rødlistet naturtype som for all del ikke bør raseres.

Også Statsforvalteren har kommet med meget skarp kritikk og «fraråder planforslaget på bakgrunn av forslagets store negative konsekvenser for natur og miljø».

To spørsmål til partiene i Rælingen

Vi stilte derfor to spørsmål til de politiske partiene i Rælingen:

Er ditt parti for eller imot at Brudalsveien bygges slik den er beskrevet i reguleringsplanen?

Er ditt parti for eller imot at Fjerdingbyputten demmes opp, med de konsekvenser det vil få for natur-mangfold og utslipp av drivhusgasser?

Velgerne har reell mulighet til å påvirke

De politiske partienes svar på vår rundspørring tyder på at det kan bli vanskelig å få gjennomført disse planene i sin nåværende form, og at velgerne har en reell mulighet til å påvirke utfallet av denne saken. Alle partiene  unntatt KrF har svart. Denne tabellen oppsummerer svarene fra partiene i Rælingen:

Knepent flertall i kommunestyret før valget

Både ØV og Statsforvalteren har påpekt store negative konsekvenser for natur, miljø og klima. Partiene Ap, Sp og Konservativt går likevel inn for begge prosjektene i sin nåværende form, men reserverer seg av formelle grunner fordi sakene ikke er ferdigbehandlet. Ap og Sp har til sammen 18 representanter i dagens kommunestyre (med 35 medlemmer), mens partiet Konservativt ikke er representert. «Utbyggingspartiene» har altså et flertall i dag, men flertallet kan bli svekket eller borte hvis velgerne i Rælingen stemmer på partier som er motstandere av planene.

Partiene MDG, Rødt, SV og Venstre har seks stemmer i dagens kommunestyre og disse partiene er meget klare motstandere av naturødeleggelsene langs Brudalsveien og rundt Fjerdingbyputten. Også Industriparti- og Næringspartiet (INP) sier at de vil stemme imot planene; dette partiet er ikke representert i kommunestyret som ble valgt inn i 2019.

FrP og Høyre, som til sammen har 10 stemmer i dagens kommunestyre, går inn for en redusert utbygging av veien gjennom Brudalen – og en utredning av alternativer når det gjelder oppdemmingen av Fjerdingbyputten. Dermed har det nåværende kommunestyret til sammen 16 representanter som ikke vil stemme for planene i sin nåværende form, mens tilhengerne har 18 stemmer.

I det følgende gjengir vi partienes fullstendige svar på  spørsmålene fra Østmarkas Venner.

Kommunen planlegger en opptil sju meter bred skogsbilvei gjennom Brudalen mot Ramstadsjøen. Foto: Bjarne Røsjø.

Kommunen planlegger en skogsbilvei med en opptil tolv meter bred anleggssone gjennom Brudalen mot Ramstadsjøen. Foto: Bjarne Røsjø.

Svarene fra partiene som sier nei til planene

Her er svarene fra de partiene som i størst grad er enig med kritikken fra ØV og Statsforvalteren:

Rælingen MDG:
Rælingen MDG er imot nye skogsbilveier i kommunen, fordi de gir svært omfattende naturinngrep.

Å stanse oppdemming av Fjerdingbyputten er blant Rælingen MDGs viktigste saker i dette valget.

SV i Rælingen:

Turveien gjennom Brudalen er delvis dårlig framkommelig, så det er ønskelig med utbedring. Men for framkommelighet til friluftsformål for allmennheten er det tilstrekkelig med en enklere utjevning av grunnen, uten utvidelser av dagens veibredde og grunnforhold. For friluftsformål vil det gå ut over naturopplevelsen med et større veianlegg.

Det er ingen grunn til at kommunen skal bygge driftsvei til tømmerdrift – pengene bør heller brukes til f.eks. nødvendig oppussing av Rud og Sandbekken skoler.

Kommunen bør ikke ødelegge naturområder uten noen som helst begrunnelse.

Det er dårlig klima- og miljøpolitikk å demme opp Fjerdingbyputten for å skaffe billigere vann til produksjon av kunstsnø i Marikollen. Oppdemming av Fjerdingbyputten vil føre til forverring av de forholdene som er bakgrunn for planen om å demme opp Fjerdingbyputten. Kortere vinter er en viktig årsak til behovet for kunstsnø i Marikollen. Det er nå 67 færre vinterdager i Rælingen enn på 1960-tallet – i hovedsak pga. økte klimagassutslipp. Oppdemming av Fjerdingbyputten vil forverre situasjonen med klimagassutslipp.

Stadig flere arter er utrydningstruet, så det er også dårlig miljøpolitikk å ødelegge bo- og leveforholdene for truede arter, og også bl.a. naturlig gytebekk. Kommunen bør ta ansvar for å finne andre vannkilder hvis kunstsnøproduksjonen skal fortsette på så høyt nivå.

Venstre i Rælingen:

Anlegg i urørt og sårbar natur må gjøres så skånsomt som mulig. Venstre er ikke motstander av at det kan lages vei for skogsdrift og nødvendig ferdsel av prinsipp. Inngrep i naturen må veies mot hvor viktig formålet er, samt at inngrepet skal være så lite og skånsomt som mulig

Det må ikke bli slik at man bruker skogsdrift som et vikarierende motiv for å lage infrastruktur for andre formål. Venstre er derfor imot planen lik den er lagt frem nå.

Dette blir et svært stort inngrep i sårbar og viktig natur. Det må være mulig å samarbeide om en bedre løsning for snøproduksjon. Dette tiltaket blir feil både sett i forhold til miljøhensyn og klimahensyn. Selv om det ikke er nevnt i deres tekst, er også byggingen av demningen et betydelig bidrag til utslipp av CO2.

Rødt:

Rødt støtter ØVs syn i begge sakene, men har ikke begrunnet standpunktene.

Industri- og næringspartiet:

Det nye Industri- og næringspartiet (INP) støtter ØVs syn i begge sakene, men har ikke begrunnet standpunktene.

Partiene som støtter redusert omfang og ny utredning

Fremskrittspartiet og Høyre mener at skogbilveien gjennom Brudalen bør reduseres i omfang, og at det skal utredes alternativer til oppdemming av Fjerdingbydammen. Her er svarene til ØV:

Fremskrittspartiet:

Frp mener at skiklubben skal sikres vann til alpinanlegget, men ønsker utredet alternativer til oppdemming av Fjerdingbydammen:

Dette fremmet vi forslag om i kommunestyret, men ble nedstemt. Uten oppdemming er det ikke behov for en skogsbilvei i det omfang reguleringsplanen viser.

En skogsbilvei i redusert omfang støtter vi. Endelig standpunkt kan ikke tas før alternative vannkilder til alpinanlegget er utredet.

Høyre:

Høyre svarer at det ennå ikke finnes en fullstendig saksutredning som er kommet til politisk behandling:

Som i alle andre saker er vi avhengig av å ha et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag, når det er store interesseavveininger og interessemotsetninger som er underliggende i sakskompleksene.

Vedr. Fjerdingbydammen: Saken med sakspapirer kommer opp i kommunestyret i september eller oktober, er den informasjonen vi har om fremdriften pr nå. Vi som resten av kommunestyret stemte for Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, med følgende vedtak:

«Etablering av vannmagasin for snøproduksjon i Marikollen. En god løsning for å ha tilgang til tilstrekkelige mengder vann er avgjørende for både kommunen og Rælingen skiklubb.

Tiltaket er i utgangspunktet etablering av dam og inntaksledninger for vannuttak til snøproduksjon ved Fjerdingbydammen.

Naturverdier i området legger føringer for prosjektet og det kan bli aktuelt å se på alternative vannkilder. Gjennomføring av tiltaket forutsetter vedtatt reguleringsplan og grunneieravtaler.»

Høyre har også stemt for ett forslag om å se på alternativer til oppdemming av Fjerdingbydammen pga. naturmangfold.

Vedr. Brudalsvegen – fra Programmet vårt:

«Vi vil vurdere å nedskalere planene om skogsbilvei til Ramstadsjøen for å redusere irreversible inngrep i marka»

Vi ønsker her en oppgradert turvei, men ingen stor skogsbilvei.

I begge sakene tar vi forbehold om at det kan komme frem nye opplysninger i sakskompleksene og de videre utredingene som endrer beslutningsgrunnlaget. I slike tilfeller vil vi nødvendigvis gjøre nye vurderinger av hvilket standpunkt vi tar i disse sakene.

Slik svarer «utbyggingspartiene»

Ifølge svarene til ØV er det tre partier som vil gå inn for planene i sin nåværende form, med reservasjoner om at sakene ikke er endelig behandlet. Slik svarer AP, Sp og Konservative:

Arbeiderpartiet:
Arbeiderpartiet understreker i sitt svar at partiet vil komme med et endelig svar når saken kommer opp igjen i planutvalget:

Når det gjelder behovet for å sikre vann til Marikollen skisenter, så mener vi det er avgjørende at skisenteret sikres vann slik det har vært planlagt i svært mange år.

Marikollen skisenter er et av våre aller fineste fritids- og idrettstilbud. Rælingen Ap står fortsatt på vårt løfte om å jobbe for å sikre vann til kunstsnøanlegget. Per nå er det Fjerdingbydammen som er det realistiske alternativet for dette. Skulle det finnes alternative muligheter er vi naturligvis åpne for det, men vårt mål er uansett å sikre vann til skisenteret som også er avgjørende for å kunne forsvare naturinngrepene som allerede er gjort ved skisenteret.

Så vidt jeg kjenner til vil saken komme opp igjen i planutvalget, sannsynligvis i august. Endelig svar fra vår side på alle sider ved saken kommer da, blant annet en vurdering av Brudalsveien.

Senterpartiet:

Senterpartiet skriver i sitt svar at Brudalsveien vil gi en mye bedre tilgang til marka for turgåere som skal til for eksempel Ramstadsjøen. Veien vil også gir kortere kjøring og mindre kjøreskader med skogsmaskiner, mener partiet:

Jeg tror ikke at det får noen store konsekvenser for hverken naturmangfoldet eller utslipp av metan. Så ser jeg og de positive sidene ved å ha et større tilgjengelig vannspeil som er tilgjengelig for befolkningen, ref. engasjementet for å ha et stort vannspeil på Ramstadsjøen. Det viktigste argumentet er dog at alternativet per i dag er å bruke store mengder drikkevann til snøproduksjon, det har definitivt en mye større negativ konsekvens for miljøet enn å demme opp. NB: Senterpartiet var delt (50/50) i avstemningen sist saken var oppe i kommunestyret og er ikke diskutert på medlemsmøte i partiet.

Konservative:

Veien vil kunne benyttes av turgåere og mennesker med nedsatt funksjonsevne vil få lettere tilgang til marka og den nye badeplassen.

For å sikre mer snøproduksjon til Marikollen skisenter bør Fjerdingbydammen demmes opp, selv om den ligger i Marka.

Marikollen skisenter må sikres forutsigbar drift. Dette dugnadsdrevne anlegget er av stor betydning for Rælingens kultur, nærmiljø, frivillighet, oppvekst og folkehelse.

Mer informasjon

Østmarkas Venner har tidligere publisert disse artiklene om Brudalen og Fjerdingbyputten:

Statsforvalteren med skarp kritikk av Rælingens planer for Brudalen. Publisert 7. juni 2022

ØV protesterer mot svær skogsbilvei og neddemming av truet natur i Østmarka. Publisert 31. mai 2022

Viktig skiløype og blåsti ble rasert av hogster i Rælingen. Publisert 15. juni 2023

Dette flyfotoet viser området som er omfattet av Rælingens kommunes planer. Illustrasjon: Rælingen kommune.