Til hovedinnhold

15.06.23

Viktig skiløype og blåsti ble rasert av hogster i Rælingen

Østmarkas Venner klagde 2. juni til Landbrukskontoret på tilstandene i Brudalsveien i Rælingen, etter at utkjøring av tømmer fra flere hogster hadde gjort deler av blåstien og skiløypa gjennom Brudalen uframkommelig. Nå har oppryddingen startet, men traseen er fortsatt sterkt preget av skadene.

Slik så det ut i Brudalen i midten av mai, før ØV sendte en skarp klage til Landbrukskontoret. Foto: Privat

Slik så det ut i Brudalen i midten av mai, før ØV sendte en skarp klage til Landbrukskontoret. Foto: Privat.

Østmarkas Venner (ØV) ble i slutten av mai varslet av en turgåer som var sjokkert over tilstandene i Brudalsveien, som er en viktig innfartsåre til Østmarka for befolkningen i Rælingen. Både en hovedløype for skifolket og en mye brukt blåsti går gjennom Brudalen.

ØVs nestleder Johan G. Ellingsen foretok en befaring i Brudalen og sendte etterpå en skarp klage til det felleskommunale Regionkontor landbruk for Lørenskog, Oslo og Rælingen (heretter kalt Landbrukskontoret). Klagen gikk i kopi til blant annet Viken Skog. I klagen etterlyste ØV en opprydding etter høstens mange hogster i Brudalen, og klagen fikk fort konsekvenser. En forsøksvis opprydding i Brudalsveien begynte noen dager etter at klagen var mottatt.

Flere grunneiere

Hogstene langs Brudalen foregikk på teiger som har flere ulike grunneiere, og foregikk i regi av Viken Skog som hadde leid en lokal entreprenør til å gjøre jobben.

– Vi synes denne saken har vært elendig håndtert fra skogbrukets side ved at Viken Skog søkte om og fikk tillatelse til stadig flere hogster langs veien, med den følge at de store kjøreskadene aldri ble reparert før frosten kom. Resultatet ble at den nedre delen av Brudalsveien, som er en hovedløype inn i Østmarka, ikke ble kjørt av opp av løypemaskin i vinter, heter det i klagen fra ØV.

RØX avdeling Rælingen publiserte 9. juni bilder av hvordan det så ut i Brudalen den dagen og konstaterte at det fortsatt var ille langs hele strekningen fra Fjerdingbydammen til Olaputten. Tre dager senere var ØV på befaring igjen, og da var arbeidene kommet litt lenger.

– Enkelte strekninger er pusset opp slik at de er blitt framkommelige igjen, særlig der det har vært lett å finne løsmasser. Men arbeidet er ikke bra nok gjort i den delen av veien som er blåmerket, forteller ØVs Johan Ellingsen.

Viken Skog skriver i en epost til ØV at det er beklagelig at skogsbilveier og stier blir uframkommelige. Eposten er gjengitt i sin helhet på slutten av denne artikkelen.

Dette bildet fra midten av mai viser at utkjøringen av tømmer gjennom Brudalen også hadde skadet blåstien. Foto: Privat.

Dette bildet fra midten av mai viser at utkjøringen av tømmer gjennom Brudalen også hadde skadet blåstien. Foto: Privat.

Oppryddingen har begynt

ØV erfarer at det mandag 12. juni ble holdt et møte mellom Landbrukskontoret og Rælingen kommunes friluftsavdeling. Etter møtet fikk ØV en kommentar fra landbrukssjef Knut Samseth – som er Landbrukskontorets øverste leder.

– Etter å ha kontaktet Viken skog, har vi fått bakgrunn for det som skjer i området nå. Det er etter vilkår i hogsttillatelsene fra landbrukskontoret i fjor høst, opprydding der nå. Viken forteller at de starter innerst med ryddinga og «raker seg ut», skrev Samseth i en epost.

Landbrukssjef Samseth fortalte også at det kan være mangel på løsmasser på stedet for å rette opp skadene, noe som kan påvirke omfanget av skaderyddinga. Viken Skog hadde også informert om at skaderyddinga hadde vært forsøkt i to omganger tidligere i vinter og vår. Men nå er antakelig den beste tida med tanke på fuktighet.

– Den lokale entreprenøren som utfører skaderyddinga, bekrefter overfor Landbrukskontoret at det er vanskelig å finne løsmasser i området. Skogbrukssjefen ved Landbrukskontoret vil befare stedet sammen med skogbruksleder i Viken skog og entreprenør denne uken. Landbrukskontoret vil foreta tilsyn med skaderyddinga etter at den er avsluttet, skrev Samseth i en epost til ØV.

Langsiktig oppfølging

– Vi mener at Viken Skog som skogeiernes representant må skjerpe rutinene sine når det skal hogges i mye brukte friluftslivsområder. Vi erkjenner at det er krevende driftsforhold i området med blåmerkede stier og driftsveier i samme trase, men vi kan dessverre ikke se at denne utfordringen er blitt håndtert på en ryddig måte, kommenterer ØVs nestleder Johan G. Ellingsen.

«Oppvasken» etter skadene i Brudalen ser for øvrig ut til å få en mer langsiktig oppfølging. Ivar Tansem, som leder Rælingen Friluftsråd, har registrert kritikken mot forholdene i Brudalen. Han forteller til Østmarkas Venner at Friluftsrådet ønsker å få etablert et samarbeidsforum hvor de forskjellige interessene i Marka – som brukersiden, skogbrukssiden og forvaltningssiden – kan komme sammen for å utveksle informasjon og etablere en dialog.

– Der kan vi få informasjon om slike ting som driftsplaner, når aktuelle hogster skal starte opp og avsluttes, når stier og løyper skal settes i stand igjen hvis de er blitt skadd i en hogst, og så videre. Hvis man da kan bruke dette til å publisere en tidsplan med informasjon om når ting skal skje, kan det bidra til at konfliktnivået blir dempet, sier Tansem til Østmarkas Venner.

Ivar Tansem tilføyer at Friluftsrådet er blitt forsinket i arbeidet med etableringen av samarbeidsforumet, men så ble saken brått mer aktuell da ØV klagde til Landbrukskontoret på forholdene i Brudalen.

– Men nå skal vi ta et møte i Friluftsrådet før ferien. Og så må vi få i gang dette samarbeidsforumet slik at det er i full gang straks etter sommerferien, sier han.

Slik så det ut i Brudalen 12. juni, etter at oppryddingen så smått hadde begynt. Foto: Østmarkas Venner.

Slik så det ut i Brudalen 12. juni, etter at oppryddingen så smått hadde begynt. Foto: Østmarkas Venner.

Viken vil rette opp skadene

ØV spurte 12. juni Viken Skog om en kommentar til kritikken av hogsten i Brudalen-området, og fikk svar dagen etter. Vi gjengir svaret fra kommunikasjonsrådgiveren Bjørn H. Pettersen i sin helhet.

– Det ble gjort noen grep i løpet av hogsten for å unngå kjøreskader, men vanskelige forhold gjorde at det ikke ble tilstrekkelig. Etter at hogsten var ferdig i januar, er det først nå det har vært mulig å gå inn med gravemaskin for å ordne opp skikkelig. Det har vært gjort noen forsøk tidligere i vår, men da var det dessverre for vått.

Årsaken til at det ser sånn ut som det gjør nå, er at gravemaskinføreren har laget seg en midlertidig vei for å komme inn til enden av veien. Han starter der, og jobber seg tilbake til starten av veien. Jeg ber om forståelse for at dette er en jobb som tar litt tid, og en jobb som må gjøres når forholdene ligger til rette for det, skrev Pettersen, som også fortalte at Vikens skogbruksleder skulle ut på befaring sammen med en fra kommunen onsdag 13. juni. Da skal de blant avgjøre hva som skal gjøres videre, og om det er behov for å fylle på med løsmasser. Mye av løsmassene   regnet bort tidligere i vår.

– Det er beklagelig at skogsbilveier og stier blir ufremkommelige, og vi prøver så godt det lar seg gjøre å holde mye brukte friluftsområder åpne og skadefrie også mens hogsten pågår. Noen ganger blir det imidlertid skade på skogsbilveiene (som de aller fleste turstiene opprinnelig er), og da har vi krav på oss i Norsk PEFC Skogstandard om å rydde opp etter hogst så raskt det lar seg gjøre. Den jobben pågår altså nå i Brudalsvegen. Fordi det er så tørt nå, må det jobbes ekstra varsomt for å unngå skogbrann, og derfor tar det nok litt mer tid enn vanlig. Jeg er sikker på at det blir fint når arbeidet er over.

– Hogstentreprenøren kan ikke klandres for vær- og føreforhold. Det er deres arbeidshverdag, utendørs hele året. Men de har naturligvis rutiner å følge, blant annet når det gjelder gjennomføring av hogst. I dette tilfellet var det ikke til å unngå at det ble skader som det nå rettes opp i, skrev Pettersen i svaret til ØV.

Fakta om Brudalen-saken

Det regionale Landbrukskontoret har forvaltningsansvaret for landbruk og skogbruk i Oslo, Rælingen og Lørenskog.

Rælingen er en kommune i vekst, og mange flytter til Rælingen på grunn av nærheten til naturen i Østmarka. Men ØV har en rekke ganger påpekt at skogbruket i kommunen praktiseres på en måte som går ut over friluftslivet og naturverdiene i kommunen.

Brudalen går fra østsiden av Marikollen og sørover forbi Fjerdingbydammen og Olaputten mot Ramstadsjøen. Høstens hogster førte til store skader på 4-500 meter av strekningen mellom Fjerdingbydammen og Olaputten.

Mer informasjon om hogster i Rælingen

ØX avdeling Rælingen publiserte 9. juni bilder av hvordan det så ut i Brudalen den dagen .

ØX avdeling Rælingen publiserte 9. juni bilder av hvordan det så ut i Brudalen den dagen. Foto gjengitt med tillatelse fra RØX.