Til hovedinnhold

16.11.22

Hauktjern friluftslivsområde

Hauktjern friluftslivsområde omkranser nordre deler av idylliske Nøklevann og strekker seg nordover på østsiden av Lutvann. Eldre barblandingsskog dominerer området, sammen med åpen furuskog på åsene og rik granskog i dalsidene. Arealet er 3,67 kvadratkilometer.

Hauktjern ligger øst for Sarabråten ved Nøklevann. Vestsiden av vannet er preget av høye stup og dype sprekker, Foto: Steinar Saghaug

Områder som vernes som «eventyrskog» etter paragraf 11 i markaloven vernes fordi de har særskilte kvaliteter for friluftslivet. Langstrakte åsrygger, dype dalsøkk, store vann og små skogstjern: Den varierte naturen i Hauktjern-området er lett tilgjengelig og mye brukt. Derfor er Hauktjern vernet som friluftslivsområde.

Formålet med vernet er å bevare de naturopplevelsesverdier, med det naturlige og urørte preget, som gjør at området har særskilte kvaliteter for friluftslivet. Videre er formålet å bevare et større og mye brukt friluftslivsområde som bærer preg av urørthet – med ville sprang i topografien, forekomst av myrer, vann, bekker, åser, topper og utsiktspunkter. Området har en stor andel gammel skog uten nyere skogbruksinngrep. Området har også innslag av større kulturhistoriske verdier og et variert og rikt dyreliv.

I dette verneområdet finnes blåmerkede stier, umerkede skogsstier, turveier, skiløyper og lysløyper. Flere av veiene i området er egnet for barnevogn, sykkel eller rullestol.

Dyrelivet i området er rikt. I de gamle barskogene kan du, om du er heldig, observere jerpe, orrfugl, hønsehauk og bøksanger, blant mange andre arter. Her kan store brukergrupper oppleve natur som fremstår som urørt. For klatrere er området allerede velkjent, med en rekke klatreruter beskrevet i klatreføreren for Oslo-marka. Fordi området ligger nær byen, har det mange gapahuker og enkle overnattingsplasser.

Nær og i området finner du utfartssteder som Sarabråten, Østmarksetra og Mariholtet. Sarabråten er kjent som et av de første utfartsstedene i Oslo-marka, og stedet gir området stor kulturhistorisk verdi.

Les mer:

Hauktjern friluftslivsområde i Nytt fra Østmarka nr. 2/2014

Statsforvalterens faktaark om Hauktjern friluftslivsområde

YouTube: Hyllest til Hauktjern friluftslivsområde.