Til hovedinnhold

16.11.22

Ramstadslottet naturreservat

Ramstadslottet naturreservat er på 2,1 km². Det omfatter blant annet Østmarkas høyeste punkt, nemlig Barlindåsen på 398 moh., mens Ramstadslottet rett øst er på 394 moh. Verneformålet er å bevare en representativ barskog for østlandsområdet, med stor variasjon i topografi og vegetasjon.

Utsikt fra Ramstadslottet. Foto: Espen Bratlie.

Regjeringen i statsråd vedtok ved kongelig resolusjon av 7. desember 2001 å opprette Ramstadslottet naturreservat i Rælingen og Lørenskog, som del av verneplan for Oslomarka.

Ramstadslottet er et svært variert skogområde som er lite påvirket i forhold til resten av Østmarka. Tidligere hogster hadde satt en del spor da vernet ble vedtatt, men området har nå langt på vei gjenvunnet naturskogskvaliteten. Det nye naturreservatet er nærområde for store befolkningskonsentrasjoner i Skedsmo, Rælingen og Lørenskog. Området har rikt dyre- og planteliv, og gir folk villmarksopplevelser selv om det ligger mindre enn 5 km fra Strømmen sentrum.

Områdene rundt Barlindåsen og Ramstadslottet er svært populære turmål. Av vernereglene går det fram at vedlikehold av eksisterende stier og preparering av skiløyper er tillatt, noe som er positivt for friluftslivet.

Kartlegging foretatt av «Stiftelsen Siste sjanse» dokumenterer at området har tre nøkkelbiotoper, dvs. mindre lokaliteter med urskogliknende skog og sjeldne arter. Disse tre er Isdalen, Blåtjern sør og Barlindåsen øst. Generelt ligger reservatets mest spennende gammalskogområder i de rike kløftene sør for Blåtjern.

Allerede i 1976 la Miljøverndepartementet fram et utkast til en plan for bruk og forvaltning av Oslomarka (en flerbruksplan), der vern av 36 lokaliteter inngikk. Etter lokal høring i 1989, sentral høring i 1993, ny runde med justering og supplering av planen og lokal høring i 1996 og sentral høring i 1998, skulle det altså ta over 25 år å realisere første del av planen.

Miljødirektoratets faktaark om Ramstadslottet naturreservat