Til hovedinnhold

02.11.23

Kommunestyret i Rælingen satte foten ned for oppdemming av Fjerdingbydammen

Kommunestyret i Rælingen avviste 1. november et forslag om å sende en reguleringsplan for oppdemming av Fjerdingbydammen ut på høring. Kommunen har fått Høyre-ordfører og et nytt flertall etter høstens valg, og flertallet vil isteden ha en uavhengig utredning av om snøkanonene i Marikollen kan få vann fra Ramstadsjøen.

Fjerdingbydammen juli 2023

Myra rundt Fjerdingbydammen er reddet i alle fall foreløpig: Flertallet i Rælingens kommunestyre vil vurdere om snøkanonene i Marikollen kan få vann fra Ramstadsjøen isteden. Foto: Bjarne Røsjø.

Administrasjonen i Rælingen kommune har de siste årene brukt mye tid og penger på å planlegge en bred skogsbilvei gjennom Brudalen, kombinert med en oppdemming av tjernet Fjerdingbydammen og myra rundt. Hensikten med oppdemmingen er å skaffe vann til snøkanonene i Marikollen idrettspark, og planene ble før høstens lokalvalg støttet av Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp) og partiet Konservativt (KON).

Men planene har møtt mye motstand, blant annet fra Statsforvalteren i Oslo og Akershus som advarte mot en neddemming. Den åpne myrflaten rundt Fjerdingbydammen – som Statsforvalteren kaller Fjerdingbyputten – beskrives som en «rik, åpen sørlig jordvannsmyr» og er en sterkt truet naturtype som er levested for flere sjeldne arter. Tiltaket er også et stort inngrep i et vassdrag og vil dessuten føre til økte utslipp av klimagasser og redusere myras evne til å lagre karbon, advarte Statsforvalteren.

Kommunestyret i Rælingen brukte en god time på å diskutere en sak som alle mente var viktig. Foto: Skjermdump fra Rælingens kommune-tv.

Kommunestyret i Rælingen brukte en god time på å diskutere en sak som alle mente var viktig. Foto: Skjermdump fra Rælingens kommune-tv.

– «Galskapen» er foreløpig stanset

Også Østmarkas Venner (ØV) har protestert mot planene, sammen med blant annet Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Før lokalvalget i september kartla ØV Rælingen-partienes holdninger til oppdemmingen av Fjerdingbydammen og kom til at saken kunne bli avgjort av velgerne – og det viste seg å stemme.

– Vi er veldig fornøyde med at det nye flertallet i kommunestyret i hvert fall foreløpig har satt en stopper for «galskapen» som kommunedirektøren, godt hjulpet av det tidligere flertallet i Rælingen, har satt i gang. Dette er en stor seier for ØV. Vi var veldig tydelige i vår protest mot de store naturinngrepene i reguleringsplanen, sier ØVs styreleder Helga Gunnarsdottir i en kommentar til kommunestyrets vedtak.

Planens omfang ble redusert

Et planforslag som ble lagt ut til offentlig ettersyn i 2022 møtte så mye kritikk at kommunens administrasjon senere reduserte planens omfang.

– Dette innebærer at dagens tur-/driftsvei sør for Fjerdingbydammen til Ramstadsjøen, inkludert arealer innenfor naturreservatet, er tatt ut av planområdet, skrev kommunedirektøren i et nytt saksframlegg til kommunestyret.

Den nye detaljreguleringsplanen konsentrerte seg derfor om Fjerdingbydammen, som fortsatt skulle få en 4,8 meter høy og 72 meter lang demning i nordenden mot Marikollen. Forslaget innebar også at det skulle tilrettelegges for bading og opphold i området, samt en oppgradering av dagens tur/driftsvei i Brudalen til skogsbilvei fra Marikollen til Fjerdingbydammen. Veien skal fungere som turvei om sommeren, skiløype i vinterhalvåret og benyttes til tømmertransport i perioder.

Kartskissen viser Fjerdingbydammen ved oppfylt dam, dersom det refuserte planforslaget var blitt gjennomført. Illustrasjon: Rælingen kommune.

Kartskissen viser Fjerdingbydammen ved oppfylt dam, dersom det refuserte planforslaget var blitt gjennomført. Illustrasjon: Rælingen kommune.

Et politisk jordskjelv

Men alt dette ble avvist da et lite politisk jordskjelv kom til syne i kommunestyrets behandling av saken. Flertallet avviste nemlig planene og sendte saken tilbake til kommunens administrasjon: Politikerne ønsker isteden en utredning av om skianlegget i Marikollen kan få vann fra Ramstadsjøen.

Bakgrunnen er at Rælingen nå ledes av en ny koalisjon bestående av sju partier – Høyre, Frp, MDG, Sp, Venstre og KrF samt Industri- og næringspartiet (INP) som gir valgteknisk støtte. Gro Langdalen er nå Rælingens første Høyre-ordfører på 20 år, og utfallet av kommunestyrets behandling var i prinsippet gitt på forhånd. I den politiske avtalen mellom de sju partiene står det nemlig at alternativer til oppdemming av Fjerdingbydammen skal utredes på nytt.

Jan Ole Enlid fra AP var den første som tok ordet i debatten. Han fortalte blant annet at partiet støttet kommunedirektørens tilråding om at samfunnsnytten må gå foran hensynet til naturmangfold i denne saken. Han karakteriserte anlegget i Marikollen som «kommunens indrefilet – et alpin- og langrennsanlegg som er viktig for folkehelsa vår».

– Til Høyre vil jeg spørre: Hvor lenge skal skiklubb og innbyggere vente på vann i anlegget ? sa Enlid.

– Politisk risikosport

Deretter gikk ordet til Håkon Lindahl fra Miljøpartiet de Grønne (MDG), som la fram et forslag på vegne av de sju samarbeidspartiene.

Han nevnte særskilt tre begrunnelser for MDGs standpunkt i saken: Oppdemmingen av Fjerdingbydammen vil være et omfattende naturinngrep i en sterkt truet naturtype, grunneierne rundt Fjerdingbydammen sier nei blant annet fordi oppdemmingen vil bryte med prinsippene for bærekraftig skogbruk, og Statsforvalteren eller Klima- og miljødepartementet kan tenkes å stoppe prosjektet uansett hva dette kommunestyret gjør.

Håkon Lindahl fra MDG presenterte et forslag som sju samarbeidende partier bak den nye Høyre-ordføreren Gro Langdalen var blitt enige om. Foto: Rælingen MDG.

Håkon Lindahl fra MDG presenterte et forslag som partiene bak den nye Høyre-ordføreren Gro Langdalen var blitt enige om. Foto: Rælingen MDG.

Håkon Lindahl påpekte helt konkret at departementet nå jobber med et forbud mot nedbygging av myr. Dette lovforslaget vil mest sannsynlig bli lagt fram tidlig i 2023, og det er uklart om en oppdemming av Fjerdingbydammen vil være tillatt innenfor det nye lovverket.

– Det betyr at det er politisk risikosport å gå videre med dette planforslaget slik det foreligger, da det er store sjanser for at det vil bli stoppet, sa Lindahl.

Han påpekte også at det ikke er gjort noen grundig utredning av Ramstadsjøen som mulig vannkilde. Det kan for eksempel være mulig å redusere pumpestørrelse og rørdimensjoner, kombinert med noe redusert tempo i snøproduksjonen, og dette vil redusere kostnadene forbundet med dette alternativet.

Ønsker utredning fra ekstern aktør

I forslaget som ble vedtatt – med 20 mot 15 stemmer – skinner det igjennom at de nye makthaverne er lite imponert av kommunens tidligere behandling av saken. De sju partiene vil nemlig at den nye utredningen av en vannforsyning fra Ramstadsjøen skal «gjennomføres av en ekstern aktør som ikke har deltatt i reguleringsarbeidet for Brudalen tidligere. Utredningen skal vurdere hvilke konsekvenser forskjellige produksjonstider for snø har for naturinngrep, drift av skianlegget og investeringskostnader», heter det i forslaget som ble vedtatt.

Det vedtatte forslaget innebærer også at administrasjonen skal gjennomføre en dialog med berørte grunneiere til Fjerdingbydammen før saken kommer tilbake til planutvalget. Resultatet skal være en vurdering av sannsynligheten for at en oppdemming av Fjerdingbydammen må gjennomføres gjennom ekspropriasjon av eiendom i privat eie.

Patrick Olsen fra Fremskrittspartiet (Frp) var opptatt av at Fjerdingbydammen er hjem for truede dyrearter som vil forsvinne eller få reduserte bestander ved en oppdemming. Han påpekte også at Marikollen-anlegget allerede utgjør et enormt inngrep i naturen, og dette brukes som argument for at da er det greit å ødelegge enda mer natur for å skaffe vann til anlegget. – Det holder ikke, nå er det nok, sa han.

Patrick Olsen gikk deretter i rette med Ap-representanten som hadde kalt Marikollen for en indrefilet i kommunen.

– Indrefileten for oss er de lovpålagte tjenestene som kommunen skal tilby, repliserte Olsen. Da siktet han til skole, barnehager, eldreomsorg og de hjemmebaserte tjenestene.

Simon Friis Larsen fra partiet Konservative holdt deretter et kort innlegg der han gjorde rede for at han ville stemme med Ap i denne saken, som det eneste partiet på den borgerlige siden.

Ramstadsjøen ligger sør for Ramstadslottet i Rælingen kommune og i større avstand fra Marikollen, men kan likevel være aktuell som vannkilde til alpinanlegget. Foto: Bjarne Røsjø.

Ramstadsjøen ligger sør for Ramstadslottet i Rælingen kommune og i større avstand fra Marikollen, men kan likevel være aktuell som vannkilde til alpinanlegget. Bildet er tatt ved nordenden mot Brudalen. Foto: Bjarne Røsjø.

– Spissnutefrosken klarer seg likevel

Morten Sjølli fra AP sa i sitt innlegg at dette var en krevende sak. – Det er ikke til å stikke under en stol at en oppdemming vil gå ut over naturmangfoldet, og det er jo ikke hyggelig med slike negative konsekvenser. Men likevel: Spissnutefroskens framtid står ikke og faller med en eventuell oppdemming av Fjerdingbydammen, for den finnes på utallige steder i hele det sørøstlige hjørnet av Norge, sa Sjølli.

Han var heller ikke enig i at myra rundt Fjerdingbydammen er spesielt verdifull. – Dette er ikke det eneste stedet i Norge med en slik myrforekomst. Det er registrert 400 forekomster, og myrtypen er rikt forekommende i blant annet Østmarka, mente Sjølli.

Hans Otto Tomter fra SP er varaordfører og brukte sitt innlegg til å forklare hvorfor Senterpartiet har endret syn i saken. Hans parti mener fortsatt at alpinanlegget i Marikollen er veldig viktig for Rælingen, og det er en prioritert oppgave å skaffe vannforsyning til snøkanonene.

– Det nye momentet er at vi står overfor en ekspropriasjon av mange eiendommer, og det var ny informasjon for meg. Derfor har jeg blitt med på å ta en ny runde om Ramstadsjøen, først og fremst av hensyn til grunneiere som har satt seg helt på bakbeina, sa Tomter.

– Vanvittig mye myr i Rælingen

Hans Rune Skarsbø fra AP holdt et innlegg i samme ånd som partifellen Morten Sjølli.

Jeg vet ikke om et eneste sted her på jord hvor det er mulig å gjøre et eneste inngrep uten at vi ødelegger et eller annet. Det er beklagelig, men det er vel sannheten, sa Skarsbø, som tilføyde at myra skal demmes ned og ikke graves opp. Da blir heller ikke CO2-utslippene så store, mente han.

– De fleste som har gått i Rælingskauen vet at det er vanvittig mye myr der, så jeg tror vi har tatt vår skjerv av karbonfangst i Rælingen, sa Skarsbø.

Lars-Jørgen Kihlberg Olsen fra Høyre støttet mye av det Håkon Lindahl fra MDG hadde sagt.

– Det er fint at vi nå tar en pust i bakken og vurderer om det finnes andre alternativer. Det er blitt påstått at det er utredet 11 alternativer, men mange av dem er bare beskrevet i form av to-siders notater. Det er ikke godt nok, mente han – og kom med et stikk til AP-representanten Jan Enlid som hadde spurt om hvor lenge Høyre mener at skiklubben skal vente på vannforsyning til Marikollen.

– Det er en freidig retorikk; det er bare uker siden det oppstod et nytt politisk flertall i kommunen. Ansvaret for hva som har skjedd fram til for et par uker siden kan ikke ligge hos partier som ikke hadde flertall!

Det er for øvrig kjent fra før at Marikollen har en vanntilførsel også i dag, men dette kommer fra kommunens drikkevannsanlegg.

– Katastrofen kommer gjennom mange små biter

Håkon Lindahl fra MDG tok nå ordet igjen og kritiserte AP-representantenes syn på naturødeleggelser og klimaproblematikk.

– Vi vet alle at det betyr null og niks i den store sammenhengen hvor mye vi klarer å kutte klimautslippene i Rælingen. Men vi er blitt enige om at vi skal gjøre det likevel, fordi vi erkjenner et ansvar som strekker seg utenfor kommunens grenser. Det er ingen klima- og miljøproblemer som forsvinner ved at vi deler dem opp i små biter som ingen gidder å ta ansvaret for – det er oppskriften på katastrofen. Naturødeleggelsene skjer bit for bit gjennom små vedtak, påpekte Lindahl.

Til slutt gikk kommunestyret til avstemning, hvor Aps 14 representanter samt Konservatives ene representant stemte for å sende forslaget til reguleringsplan ut på høring. De 20 andre politikerne i kommunestyret støttet at saken skulle sendes tilbake til administrasjonen, i tråd med forslaget som Håkon Lindahl fra MDG hadde lagt fram på vegne av flertallet.

Helga Gunnarsdóttir i ØV er nå bekymret for hva utredningen om vannuttak fra Ramstadsjøen vil innebære av inngrep, og om dette åpner for en bygging av skogsbilvei.

– Det beste hadde vært om flertallet hadde forholdt seg til den politiske avtalen mellom de sju partiene om at alternativer til oppdemming av Fjerdingbydammen skal utredes på nytt. I dette vedtaket er det kun Ramstadsjøen som skal utredes, men jeg mener at flere alternativer til vannkilder bør sees på. Jeg la også merke til i debatten i kommunestyret at flere av partiene var sterkt kritiske til kommunedirektørens lite grundige utredning av andre vannkilder, sier Gunnarsdóttir.

Oversiktsbilde som viser beliggenhet av nytt planforslag (hvit stiplet strek) i forhold til Ramstadslottet naturreservat (grønn strek). Illustrasjon: Rælingen kommune.

Oversiktsbilde som viser beliggenhet av nytt planforslag (hvit stiplet strek) i forhold til Ramstadslottet naturreservat (grønn strek). Illustrasjon: Rælingen kommune.

Mer informasjon:

Østmarkas Venner har tidligere publisert disse artiklene om Brudalen og Fjerdingbydammen:

Din stemme i Rælingen-valget kan avgjøre Brudalens og Fjerdingbyputtens framtid. Publisert 13. august 2023.

Statsforvalteren med skarp kritikk av Rælingens planer for Brudalen. Publisert 7. juni 2022

ØV protesterer mot svær skogsbilvei og neddemming av truet natur i Østmarka. Publisert 31. mai 2022

Viktig skiløype og blåsti ble rasert av hogster i Rælingen. Publisert 15. juni 2023

………………………………………………..

Kommunestyret i Rælingen har 35 medlemmer.

Lenke til kommunestyrets debatt. Scroll ned til sak nr. 069-23: Detaljreguleringsplan for Brudalen – ny førstegangsbehandling