Til hovedinnhold

16.08.23

Fem partier i Lørenskog sier allerede nei til Losby Bruks «monstervei» i Østmarka

Losby Bruk vil bygge en svær skogsbilvei i Østmarka, i et nær uberørt område mellom Elvåga og Halsjøen i Lørenskog. En rundspørring foretatt av Østmarkas Venner viser at fem av partiene i kommunen har tatt standpunkt og vil stemme imot når saken kommer til behandling i kommunestyret. Ap og Høyre har derimot ikke tatt stilling ennå.

Fra Dammyrveiens trasé planlagte trasé sør for Kavlebrumyra. Her skal det sprenges en ca. 6 meter bred trasé i åssiden, noe som vil resultere i store fjellskjæringer og steinfyllinger over en distanse på vel 600 meter. Foto: Lars Lindland.

Fra Dammyrveiens trasé planlagte trasé sør for Kavlebrumyra. Her skal det sprenges en ca. 6 meter bred trasé i åssiden, noe som vil resultere i store fjellskjæringer og steinfyllinger over en distanse på vel 600 meter. Foto: Lars Lindland.

Saken om bygging av Dammyrveien – en meget omfattende skogsbilvei som Losby Bruk planlegger mellom Elvåga og Halsjøen – er den viktigste Marka-saken i Lørenskog på flere tiår. Østmarkas Venner (ØV) mener at dette blir en «monstervei» som vil ha store negative konsekvenser for landskap, friluftsliv, naturopplevelser og naturverdier, og at Lørenskog kommune derfor må avvise søknaden.

Parkeringsplasser, møteplasser og snuplasser

Nesten samtlige naturvern- og friluftslivsorganisasjoner er imot veibyggingen. Du kan lese mer om veien her:

– Lørenskog kommune må avvise Losby Bruks søknad om skogsbilvei i hjertet av Østmarka

Den planlagte veien på østsiden av Elvåga skal bli 3860 meter lang med en bredde på mellom 4 og 6,5 meter. I tillegg kommer fyllinger, grøfter og en rekke rør som vil drenere våte områder. I hele veiens lengde vil en gate på minst 20 meter bli flatehogd. Veien kalles Dammyrveien fordi den blant annet passerer Dammyr nord for Gardfangåsen.

I snitt vil veien for omtrent hver 225. meter utvides med en parkeringsplass, møteplass eller snuplass. Ved disse utvidelsene vil veien, i en lengde på 20 til 26 meter hvert sted, være mellom 7 og 26 meter bred. Det planlegges dessuten flere massetak (pukkverk).

Slik svarer partiene i Lørenskog

Til høsten er det lokalvalg, og ØV har derfor spurt de politiske partiene i kommunestyret i Lørenskog om hvordan de vil stille seg til planene. Tabellen under oppsummerer svarene vi har fått:

Tabellen viser hva de politiske partiene i LOørenskog mener om Dammyrveien før lokalvalget 11. september.

ØVs rundspørring viser at fem partier – Miljøpartiet de Grønne (MDG), Sosialistisk Venstreparti (SV), Rødt, Venstre (V) og Kristelig Folkeparti (KrF) – allerede nå sier at de vil stemme imot veibyggingen når saken kommer til politisk behandling. Arbeiderpartiet (Ap) og Høyre (H) vil ikke ta standpunkt før kommunens administrasjon har lagd en saksutredning som kommer til politisk behandling. To av partiene i kommunestyret – Fremskrittspartiet (FrP) og Senterpartiet (Sp) – har ikke svart på ØVs henvendelser.

Det sittende kommunestyret i Lørenskog har 47 medlemmer: Ap (16), FrP (4), Høyre (12), Krf (1), MDG (3), Rødt (2), Senterpartiet (2), Venstre (2) og SV (3). I tillegg er to representanter fristilt. De fem partiene som før valget har tatt klart standpunkt mot Dammyrveien har altså kun 11 representanter i det sittende kommunestyret. Høyre og Arbeiderpartiet, som ikke vil flagge et standpunkt ennå, har til sammen 28 representanter.

Velgere som er enige med ØV i at monsterveien må stanses bør derfor vurdere om de vil stemme på et av partiene som allerede har tatt et klart standpunkt imot veien, eller om de vil ta sjansen på at Høyre eller Arbeiderpartiet senere kommer til samme konklusjon.

Kommunestyret avgjør saken

Det kom mange høringsuttalelser da Losby Bruks hogstsøknad ble lagt fram, og Landbrukskontoret har sendt hogstsøknaden i retur fordi den var mangelfull – Losby har blant annet fått beskjed om å kartlegge arkeologi og biologisk mangfold. Saken er forventet å komme opp i politiske utvalg og kommunestyret etter høstens valg, og da skal den behandles i henhold til Landbruksveiforskriften. Kommunestyret har makt til både å godkjenne og avslå slike saker. En eventuell klagesak avgjøres av Statsforvalteren.

ØV har påpekt at kommunestyret i Lørenskog gjorde et meget godt vedtak i forbindelse med behandlingen av kommuneplanens arealdel i mars 2023. I vedtaket heter det blant annet at:

Skogen/marka underlegges streng forvaltning slik at områdene ikke forringes i verdi og at natur- og friluftsinteressene ivaretas også for framtidige generasjoner. Særlig gjelder dette de gjenværende naturskogene (skog som ikke er flatehogd) og skog som i dag har sårbare arter eller har potensial for å bli levested for slike. Områder av særlig verdi for befolkningens naturopplevelse skal tas særlig godt vare på. Pbl § 12-1 tredje ledd, at gjennomføring av større bygge og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn krever reguleringsplan, skal forstås og praktiseres i lys av dette.

ØV mener at den planlagte skogsbilveien står i åpenbar strid med denne planbeskrivelsen, og at kommunestyret i Lørenskog derfor har god grunn til å avvise søknaden fra Losby Bruk. Alle partier med unntak av Frp og Sp stemte for  dette vedtaket, som SV fremmet for kommunestyret.

Det kom mange høringsuttalelser da Losby Bruks hogstsøknad ble lagt fram, og Landbrukskontoret har sendt hogstsøknaden i retur fordi den var mangelfull – Losby har blant annet fått beskjed om å kartlegge arkeologi og biologisk mangfold. Saken er forventet å komme opp i politiske utvalg og kommunestyret etter høstens valg, og da skal den behandles i henhold til Landbruksveiforskriften. Kommunestyret har makt til både å godkjenne og avslå slike saker. En eventuell klagesak avgjøres av Statsforvalteren. ØV har påpekt at kommunestyret i Lørenskog gjorde et meget godt vedtak i forbindelse med behandlingen av kommuneplanens arealdel i mars 2023. I vedtaket heter det blant annet at: Skogen/marka underlegges streng forvaltning slik at områdene ikke forringes i verdi og at natur- og friluftsinteressene ivaretas også for framtidige generasjoner. Særlig gjelder dette de gjenværende naturskogene (skog som ikke er flatehogd) og skog som i dag har sårbare arter eller har potensial for å bli levested for slike. Områder av særlig verdi for befolkningens naturopplevelse skal tas særlig godt vare på. Pbl § 12-1 tredje ledd, at gjennomføring av større bygge og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn krever reguleringsplan, skal forstås og praktiseres i lys av dette. ØV mener at den planlagte skogsbilveien står i åpenbar strid med denne planbeskrivelsen, og at kommunestyret i Lørenskog derfor har god grunn til å avvise søknaden fra Losby Bruk. Alle partier med unntak av Frp og Sp stemte for denne planbeskrivelsen, som SV fremmet for kommunestyret.

Kartet viser Dammyrveiens planlagte trasé øst for Elvåga. Illustrasjon: Lars Lindland

Svarene fra partiene som sier nei til planene

ØV stilte tre spørsmål  til de politiske partiene i Lørenskog, se tabellen. Her er de fullstendige svarene fra partiene som vil stemme imot Dammyrveien:

Miljøpartiet De Grønne:

Ødeleggelse av verdifull natur. En skog er ikke bare trær. Og et gammelt tre er ikke det samme som et ungt tre. MDG engasjerte seg tidlig i denne saken, både lokalt og på Stortinget. Se artikkelen: Losby bruk/Østmarka: MDG ønsker ikke Marka-inngrep

Sosialistisk Venstreparti:

  • Sitat valgprogram: «bygging av Dammyrveien, Lørenskog Bruks monstervei i Østmarkas kjerneområde, må forhindres.»
  • Ingen flere skogsbilveier i urørt natur
  • En konsekvensutredning vil i første omgang forsinke og i siste instans legge fram grunnlag for å avvise

Venstre:

1-3) Et altfor stort naturinngrep i et vilt skogsområde tett på den kommende nasjonalparken. Flatehogst er utgått på dato i slikt et skogsområde, og derfor trengs det heller ikke nye veier inn i marka.

Venstre går imot at det skal bli bygget en ny skogsbilvei sentralt i Østmarka. Den er ment bare for å kunne drive flatehogst sentralt i Østmarka, noe som ikke er ønskelig, i tillegg til de store inngrep bygging av en slik vei vil innebære. Som miljøparti går vi ikke inn for denne veien.

Rødt:

  • Rødt er imot alle inngrep i marka som kan påvirke flora og skogen generelt. Denne saken er særdeles viktig å stå imot da det skaper store forandringer i allerede sårbare områder. Dessuten vil det muligens bare være starten på flere skogsveier og senere flere inngrep hvis vi lar de slippe til nå. «La marka leve sitt eget liv i fred»
  • Som ovenfor, men også med en klar stemme, at vi ikke lar slike inngrep blir gjort pga. forskrifter som vi ikke syns er fornuftige med tanke på marka og de som ferdes i marka. Vi må stå imot kapitalkrefter som kun tenker på vinning og dermed ikke bryr seg om marka og hva folket vil.
  • Ja – hvis dette kan hjelpe vil vi stemme for, men samtidig tror vi kanskje at dette bare vil forsinke prosessen. Rødt vil gjøre sitt for at denne veien ikke blir bygget.

Krf:

  • Slik det oppfattes fremstilt nå, vil vi ikke gå inn for det. Vi vil så vurdere vårt standpunkt gjennom den politiske behandlingen av saken hvor alle siden blir belyst.
  • Her blir svaret det samme som over. Vi vil ikke gå inn for noe vi mener vil få store konsekvenser for området.
  • Vi stoler på at saksbehandlingen og informasjonen til oss politikere, vil belyse alle aktuelle sider og inkluderer de utredningene som må til slik at vi politikere kan gjøre et så godt informert vedtak som mulig til det beste for alle.

H og Ap tar standpunkt etter valget

Høyre og Arbeiderpartiet ønsker ikke å svare på ØVs spørsmål før saken legges fram for politiske behandling. Her følger partienes begrunnelser:

Høyre:

Vi har ikke fått saken til politisk behandling, og dermed ikke fått detaljene i saken fra administrasjonen. Ifølge kommunedirektøren er søknaden sendt tilbake, da søknaden var ufullstendig. 

Det er vanskelig for oss folkevalgte å ta stilling til en sak uten at vi har alle detaljene fra begge parter, en så omfattende og viktig sak fortjener seriøs og god behandling politisk. 

Vi i Høyre er for å bevare naturen og de grønne lungene vi har i Lørenskog, men vi mener som sagt det er noe uansvarlig av oss å besvare hva vi skal stemme over når vi ikke har noen politisk sak.

Arbeiderpartiet:

Det er vanskelig å svare på denne da det ikke foreligger noen saksutredning på politikernes bord.

Bildet: Her ligger skiløypa fra Mariholtet til Vangen i en kløft vest for Gråbeinsmosan. For å få plass til veien må det sprenges på begge sider og fylles med pukk. Blåstien går parallelt, over den skal det anlegges en parkeringsplass. Foto: Lars Lindland.