Til hovedinnhold

19.12.22

Solid flertall i Nordre Follo for Østmarka nasjonalpark

Kommunestyret i Nordre Follo har med solid flertall støttet opprettelsen av en stor nasjonalpark i Østmarka. Ordfører Hanne Opdan er svært glad for vedtaket, som vil verne viktig natur og gjøre kommunen enda mer attraktiv.

Fra toppen på Tømmerås er det et mektig utsyn over Nordre Follos del av Østmarka, og på en klar dag kan du se Gaustadtoppen og mye annet i det fjerne. Foto: Bjarne Røsjø.

– Jeg er allerede stolt av å være ordfører i en kommune med en flott kystlinje, som strekker seg fra grensen mot Oslo ved Hvervenbukta til Ås-grensen nord for Nebba. Langs kysten vår har vi blant annet et flott landskapsvernområde ved Svartskog, og nå jobber vi med å gjøre kyststien i området mer tilgjengelig. Vi har også flotte kulturlandskaper blant annet ved Eikjol og mellom Ski sentrum og Kråkstad. Jeg kommer til å bli enda mer stolt når Nordre Follo også blir en kommune med en nasjonalpark, sier Hanne Opdan.

Hanne Opdan var gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret i Ski i flere år før hun ble ordfører høsten 2017. Fra 1. januar 2020 har hun vært ordfører i Nordre Follo, som ble dannet ved sammenslåingen av kommunene Ski og Oppegård fra samme dato. Opdan har likt ideen om en nasjonalpark i Østmarka fra første stund.

– I Nordre Follo ønsker vi vern av et stort område som nasjonalpark i Østmarka og vern av friluftslivsområder etter markaloven. Dette vil bety at viktige natur- og opplevelseskvaliteter i et stort lavereliggende skogsområde vil bli bevart og videreutviklet for de neste generasjoner, sier Opdan til Østmarkas Venner.

Statsforvalteren la i midten av oktober fram tre ulike forslag til nytt vern i Østmarka. Da kommunestyret i Nordre Follo behandlet saken 7. desember, foretrakk flertallet det samme alternativet som Statsforvalteren anbefalte blant de tre alternativene. Det innebærer at et område på ca. 54 kvadratkilometer skal vernes som nasjonalpark, og at et nytt område sør og vest for nasjonalparken skal vernes for friluftslivet.

Vedtaket innebærer at Nordre Follo ønsker å legge kommuneskogen i Krokholmarka inn i nasjonalparken. Kommunestyret peker for øvrig på området rundt Krokhol som et godt sted for et kommende nasjonalparksenter.

Se også intervjuet med varaordfører Hans Martin Enger:

– Verdifullt å ha fantastisk natur nær der man bor og lever

Ombud for alle som bor i kommunen

– Jeg bruker å si at jeg er ombud for alle de som bor i kommunen. Da regner jeg også med de som flakser og flyr og summer, i tillegg til innbyggerne i kommunen. Nordre Follo kommune skal være en god kommune å leve i for alle, men så er det jo slik at vi bor i en region med stor befolkningsvekst som fører til arealkonflikter. Derfor er det ekstra viktig å sikre store friluftslivsområder til aktiviteter, lek og moro, understreker Opdan.

For Opdan er vernet av Østmarka derfor forankret i et større perspektiv, som tar utgangspunkt i at vi står i en samtidig naturkrise og en klimakrise både nasjonalt og internasjonalt. Hvis vi skal ta naturkrisen og klimakrisen på alvor må alle bidra, både som enkeltpersoner og på det kommunale nivået, mener hun.

– Da må vi ta i bruk flere virkemidler, som å vedta arealnøytralitet. Det innebærer at Nordre Follo har som mål å gjenbruke og fortette områder som allerede er utbygd fremfor å bygge ned natur, og begrepet ligger som et fundament i den nye kommuneplanen vår. Vi er blant de fremste kommunene i landet når det gjelder å jobbe med arealnøytralitet, sier Opdan.

– I tillegg har vi vedtatt at vi skal ha et klimaregnskap og en nullvisjon for tap av matjord. Vi skal også ta vare på våre parker og hundremeterskoger, og så videre. Dessuten skal vi bidra til å utvikle en metodikk for areal- og naturregnskap, forteller Nordre Follo-ordføreren.

Hanne Opdan og familien har brukt Østmarka mye i mange år. Her tar Opdan og hunden Chico en pust i bakken på en fredet plett i Krokholmarka. Foto: Privat.

Markaloven gir ikke god nok beskyttelse

Hanne Opdan beskriver at kommuneskogene i Ski har blitt driftet på en skånsom måte siden 1986, der vern og friluftsliv har vært det bærende grunnlaget. Dette er blitt videreført inn i Nordre Follo. Oppegård kommune hadde for øvrig ikke egne områder i Østmarka, men kommunestyret har likevel støttet opprettelsen av en nasjonalpark – blant annet fordi kommunen har mange ivrige markabrukere

– Men den skånsomme driftsformen er basert på et politisk vedtak, som kun gjelder til neste vedtak fattes. Dette har derfor vært sårbart med tanke på langsiktig ivaretakelse av det viktige naturmangfoldet som finnes i Krokholmarka, som er vår del av Østmarka. Med nasjonalparken oppnår vi et sikrere vern, påpeker Opdan, som understreker at markaloven ikke gir godt nok vern.

– Vi har sett flere eksempler i Sørmarka på at skogforvaltningens lovgivning trumfer markaloven. Det fører til at lovverket tillater mer enn man skulle tro og ønske var mulig i marka, for eksempel når det gjelder hogst og etableringen av landbruksveier. Vi trenger derfor et sterkere vern hvis vi skal klare å ta vare på naturen for kommende generasjoner, og nasjonalparken vil gi oss dette vernet, mener Opdan.

Det er slett ikke bare de private skogeiere som kan komme i konflikt med vernetanken: Også statlige interesser kan utfordre kommunene.

– I Nordre Follo ønsker vi jo å være strenge og forutsigbare på forvaltningen av arealene våre, i tråd med de retningslinjene vi har vedtatt. Men så ser vi at staten ofte kommer inn i kommunene og ønsker å bruke våre arealer. Vi er veldig glade for at Follobanen nå er åpnet, men den har jo også tatt mye landbruksjord og grøntarealer.

– Og nå er det snakk om å bygge ny firefelts E18 i en trase fra Vinterbro til grensen mot Indre Østfold, gjennom store og flotte landbruksarealer i Kråkstad. Dette er noe vi har utfordret staten på: Hvordan skal vi klarte å innfri de kommunalt vedtatte målsetningene, når staten kommer inn med store prosjekter som overkjører de kommunale planene? spør Opdan.

På familietur fra Bysetermåsan mot Vangen med døtrene og familiens hunder. Foto: Hanne Opdan.

Honnør til Elvestuen og Barth Eide

Hanne Opdan er veldig glad for at Venstre-politikeren Ola Elvestuen satte i gang verneprosessen i Østmarka i november 2018, da han var klima- og miljøminister. Hun er også glad for at den nåværende statsråden, hennes partifelle Espen Barth Eide, også har gått klart ut med støtte til nasjonalparken flere ganger. – Nå har jeg veldig tro på at dette får gjennomslag, sier hun.

– Det er viktig for oss å få bevart denne skogen, og samtidig er det viktig at vi har fått bekreftet at det ikke blir et veldig strengt vern. Det blir jo ikke sånn at de som besøker nasjonalparken må sette seg ned og pugge kompliserte regler først. Det holder isteden lenge med sunn fornuft og alminnelig folkeskikk, som at du ikke skal knekke kvister av levende trær eller kaste fra deg søppel i skogen. Det gjør du jo ikke hjemme heller, sier Opdan.

Hanne Opdan tror for øvrig ikke at det vil komme uhåndterlig store strømmer av folk fra både inn- og utland og forårsake stor slitasje, slik enkelte har advart mot.

– Jeg er sikker på at det skal gå helt fint å ta imot alle besøkende, med litt god tilrettelegging og klok forvaltning, sier hun.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide har gitt klar støtte til nasjonalpark ved flere anledninger. Her blir han intervjuet av NRK ved Sandbakken sportsstue sommeren 2022. Foto: Bjarne Røsjø.

På kanotur i Østmarka

Hanne Opdan er opprinnelig Oslo-jente, men traff en kjekk kar fra Langhus for snart 30 år siden og flyttet dit.

– Vi har tre barn som alle er i tjueårene, og familien har brukt Østmarka veldig mye. Vi har vært på kanoturer i Svartoren, og trent apport med hundene våre. Vi har gått på ski om vinteren og ligget i telt om sommeren, eller tatt ettermiddagsturer for å bade. En av de tingene som er så fint med Østmarka, er at du har så mange muligheter! Du kan for eksempel gå på de populære stiene innover mot Vangen, eller du kan lett finne andre stier hvor du nesten ikke møter folk. Østmarka er full av flott natur og store opplevelser! insisterer Opdan.

Kommunestyrets behandling

Kommunestyret i Nordre Follo behandlet nasjonalpark-saken i et møte 7. desember, og i vedtaket berømmer politikerne Statsforvalteren for å ha funnet gode og smidige løsninger på problemstillinger som tidligere er tatt opp.

I tillegg ble det vedtatt noen innspill til den endelige utformingen av nasjonalpark-vernet. Kommunestyret ønsker blant annet at det skal kunne utplasseres enkle utedoer ved mye brukte turdestinasjoner som for eksempel Tømmeråsen, for å hindre tilgrising. I verneforskriftene bør det dessuten presiseres at det fortsatt skal være mulig å transportere bevegelseshemmede via Krokholveien inn til den tilrettelagte fiskeplassen ved Tretjerna, mener kommunestyret .

Kommunestyret ønsker også en avklaring av hvilke forvaltnings- og driftsoppgaver kommunen skal ha, og hvilke som bortfaller, i en kommende nasjonalpark.

Kommunestyret i Nordre Follo har 47 medlemmer. Av disse stemte 30 politikere for formannskapets innstilling, mens 17 stemte mot.

Senterpartiet og Høyre la fram alternative forslag som blant annet gikk ut på at forvaltning og vern av Østmarka skulle videreføres i tråd med markaloven. Disse forslagene fikk henholdsvis 10 og 18 stemmer.

Østmarka og Sørmarka

Nordre Follo har områder innenfor markagrensa i både Sørmarka og Østmarka. Sørmarka ligger i hovedsak sørvest for riksvei 155, mens Østmarka ligger på nordøstsiden.

Nordre Follos del av Østmarka begynner i sørenden av Bindingsvann og omfatter hele Krokholmarka. Tømmerås (313 moh.) ligger i Østmarka og er det høyeste punktet i Nordre Follo.