Til hovedinnhold

Hvordan stiller partiene i Lørenskog seg til bygging av Dammyrveien i Østmarka?

Losby Bruk planlegger en svær skogsbilvei med parkeringsplasser, snuplasser, velteplasser og møteplasser i hjertet av Østmarka. Østmarkas Venner mener at veien vil ha store negative konsekvenser for landskap, friluftsliv, naturopplevelser og naturverdier, og at Lørenskog kommune derfor må avvise søknaden. Til høsten er det lokalvalg, og nå spør ØV de politiske partiene i Lørenskog om hvordan de vil stille seg til planene.

Fra Dammyrveiens trasé planlagte trasé sør for Kavlebrumyra. Her skal det sprenges en ca. 6 meter bred trasé i åssiden, noe som vil resultere i store fjellskjæringer og steinfyllinger over en distanse på vel 600 meter. Foto: Lars Lindland.

Fra Dammyrveiens trasé sør for Kavlebrumyra. Her skal det sprenges en ca. 6 meter bred trasé i åssiden, noe som vil resultere i store fjellskjæringer og steinfyllinger over en distanse på vel 600 meter. Foto: Lars Lindland.

Losby Bruk AS har søkt om å få bygge en massiv landbruksvei i et naturskjønt område mellom Elvåga og Halsjøen i Lørenskog, hvor turgåere nå opplever inngrepsfri natur. Veien skal bli 3860 meter lang og planlegges bygd med bredde på mellom 4 og 6,5 meter. I tillegg kommer fyllinger, grøfter og en rekke rør som vil drenere våte områder. I hele veiens lengde vil en gate på minst 20 meter bli flatehogd.

I snitt vil veien for omtrent hver 225. meter utvides med en parkeringsplass, møteplass eller snuplass. Ved disse utvidelsene vil veien, i en lengde på 20 til 26 meter på hvert sted, være mellom 7 og 26 meter bred. Det planlegges dessuten flere massetak (pukkverk).

Veien vil ha så store negative konsekvenser for landskap, friluftsliv, naturopplevelser og naturverdier, at nesten samtlige naturvern- og friluftslivsorganisasjoner er imot veibyggingen. Du kan lese mer om veien her:
– Lørenskog kommune må avvise Losby Bruks søknad om skogsbilvei i hjertet av Østmarka

Det kom mange høringsuttalelser og Landbrukskontoret har nå bedt Losby bruk foreta ny kartlegging av arkeologi og biologisk mangfold. Saken er forventet å komme opp i politiske utvalg og kommunestyret etter høstens valg og behandles i henhold til Landbruksvei-forskriften. «Når saken er ferdig forberedt, skal kommunen enten fatte vedtak om å godkjenne veiutformingen, byggingen eller ombyggingen, sette vilkår for godkjenningen, jf. § 3-3, eller nekte hele eller deler av veianlegget bygget eller ombygget».

Kommunestyret i Lørenskog har i forbindelse med behandling av kommuneplanens arealdel vedtatt følgende i mars 2023: Skogen/marka underlegges streng forvaltning slik at områdene ikke forringes i verdi og at natur- og friluftsinteressene ivaretas også for framtidige generasjoner. Særlig gjelder dette de gjenværende naturskogene (skog som ikke er flatehogd) og skog som i dag har sårbare arter eller har potensial for å bli levested for slike. Områder av særlig verdi for befolkningens naturopplevelse skal tas særlig godt vare på. Pbl § 12-1 tredje ledd, at gjennomføring av større bygge og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn krever reguleringsplan, skal forstås og praktiseres i lys av dette.

Vennligst svar på spørsmålene under

Spørreundersøkelse Dammyrveien
Er ditt parti – uavhengig av hvilket lovverk som brukes – for eller imot at denne veien bygges?
Vil ditt parti stemme for eller mot at Losby bruk får tillatelse etter landbruksveiforskriften til å anlegge Dammyrveien?
Vil ditt parti fremme forslag om/stemme for at dette veiinngrepet som har meget store negative virkninger for natur, friluftsliv etc. krever reguleringsplan og en konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven?