Til hovedinnhold

01.02.23

Sterk DNT-støtte til nasjonalparken i Østmarka

DNT Oslo og Omegn støtter Statsforvalterens forslag om en nasjonalpark i Østmarka. – Store sammenhengende naturområder kommer til å bli enda mer verdifulle i fremtiden, både med hensyn til bevaring av naturmangfold, som buffer mot klimaendringer og for gode naturopplevelser, skriver organisasjonen i sin høringsuttalelse.

Dølerud er en DNT-hytte i Østmarka nord for Grønmo

Dølerud er en idyllisk DNT-hytte i Østmarka. Lett tilgjengelig fra Grønmo-området, men byr likevel på stillhet og ro. Foto: Espen Bratlie.

DNT Oslo og Omegn er den største medlemsforeningen i Den Norske Turistforening, som har 98 700 medlemmer og mer enn 125 hytter på fjellet, i Marka og ved sjøen. Organisasjonen har et omfattende stinett og flere ubetjente hytter i Østmarka.

Statsforvalteren i Oslo og Viken anbefalte i oktober 2022 at det skal opprettes en forholdsvis stor nasjonalpark i deler av Østmarka, mens et tilstøtende areal skal vernes som friluftslivsområde. DNT Oslo og Omegn støtter dette forslaget, som etter organisasjonens mening tar best hensyn til både bruk og vern.

– Mange av våre medlemmer bor i tilknytning til Østmarka, og enda flere benytter skogsområdene daglig. Vi har derfor stor interesse av å delta i utviklingen og tilretteleggingen her, forteller daglig leder Henning Hoff Wikborg.

Forslaget fra Statsforvalteren tilsvarer det klima- og miljøminister Espen Barth Eide beskrev som en «stor og kortreist nasjonalpark» under et pressemøte på Sandbakken i juni 2022.

Naturen er under press

– I løpet av de siste årene har vi sett stadig sterkere signaler om at naturen er under press. På internasjonalt nivå har det vært vedtatt store planer for å redusere effektene av menneskeskapt påvirkning og stoppe nedbygging av natur, som skader dyr og planter, skriver DNT Oslo og Omegn i sin høringsuttalelse.

DNT Oslo og Omegn mener derfor at store sammenhengende naturområder kommer til å bli enda mer verdifulle i fremtiden, både med hensyn til bevaring av naturmangfold, som buffer mot klimaendringer og for gode naturopplevelser.

– Det er viktig å sikre viktige og verdifulle naturområder. I vår handlingsplan for natur, kulturarv og miljø (2021-2024) har vi derfor vedtatt at vi skal bidra til å hindre bit-for-bit nedbygging av norsk natur, og arbeide for vern og bevaring av større skog-, fjell- og kystlandskap, skriver organisasjonen.

Den foreslåtte nasjonalparken med tilstøtende friluftslivsområder i Østmarka passer svært godt til denne ambisjonen, framgår det av høringsuttalelsen. Den er undertegnet av Henning Hoff Wikborg og naturforvalteren Dag Olav Brækkan, som også er ruteansvarlig i Østmarka

– Vi i Østmarkas Venner er utrolig glade for at DNT Oslo og Omegn har støttet etableringen av nasjonalpark i Østmarka fra første stund. Deres handlingsplan for natur, kulturarv og miljø passer jo som hånd i hanske inn i våre intensjoner med nasjonalpark-forslaget, sier en begeistret styreleder Helga Gunnarsdóttir i en kommentar.

Bøvelstad ved Børtervann ble innviet som DNT-hytte i 2011. Her er slåttegjengen i aksjon for å holde det vakre kulturlandskapet i hevd. Foto: Espen Bratlie.

Markaloven er ikke nok

DNT Oslo og Omegn slutter seg til Statsforvalterens konklusjon om at skogsområdene i Østmarka har så store naturkvaliteter at det tilfredsstiller kravene til nasjonalpark.

– Pr i dag er Østmarka omfattet av markaloven. Markagrensa definerer et område som skal være skånet for utbygging og større tilrettelegginger. Vi ser likevel at dette utfordres av statlige aktører, private boligutbyggere, veimyndighet og store aktivitetsanlegg. Skogsdrift er regulert, men setter likevel varige spor gjennom tilrettelegging av infrastruktur og generell drift. Vi ser derfor at vern kun etter Markaloven i mange tilfelle ikke er nok, skriver organisasjonen.

Restriksjoner må tilpasses omfattende bruk

DNT Oslo og Omegn regner med at etableringen av en nasjonalpark vil medføre noen nye restriksjoner, som må tilpasses en omfattende og allsidig bruk av Østmarka. Dette kan være en større utfordring å få til i Østmarka, enn i mange andre nasjonalparker i Norge på grunn av nærheten til store boligområder. Men organisasjonen regner med at det skal gå an å finne gode løsninger på dette.

– Som organisasjon regner vi med at vi kommer til å være mye i kontakt med nasjonalparkforvaltningen. Vi og andre organisasjoner vil trenge avklaringer rundt tilrettelegging, arrangementer, motorferdsel og andre saker. Iblant er det behov for raske avklaringer, skriver DNT-laget.

Henning Hoff Wikborg er daglig leder i Oslo og Omland Turistforening og gleder seg til det blir en nasjonalpark i Østmarka. Her er han ved Lysefjorden, som også er ganske fin. Foto: DNT.

Henning Hoff Wikborg er daglig leder i Oslo og Omland Turistforening og gleder seg til det blir en nasjonalpark i Østmarka. Her er han ved Lysefjorden, som også er ganske fin. Foto: DNT.

Nasjonalparkforvaltningen må derfor være godt nok dimensjonert til å håndtere det saksomfanget som en forventer skal komme. Forvaltningen må også ha mulighet til å ta beslutninger og utøve skjønn etter veiledning fra forvaltningsplanen, og være tilgjengelig med gode rutiner for saksbehandling.

– Vi mener at det er en fordel at de ulike områdene innen nasjonalparken skal ligge under en og samme forvaltning. Samtidig må det være god kontakt med de store grunneierne, Oslo og Nordre Follo kommuner, som kjenner områdene godt og har lang erfaring med å forvalte disse, står det i høringsuttalelsen.

Stier og hytter

De blåmerkede stiene i Østmarka vedlikeholdes i dag av DNTs frivillige, og organisasjonen regner med at dette vil kunne fortsette. Organisasjonen ber imidlertid om noen presiseringer i de kommende verneforskriftene, slik at det fortsatt blir anledning til for eksempel å ta ut stedlig virke ved vedlikehold av gangbaner og klopper over fuktige områder.

Det samme gjelder de to DNT-hyttene Bøvelstad og Dølerud, som blir liggende innenfor vernesonen. Oppvarming på disse hyttene blir gjort med ved, som i det vesentlige skaffes til veie ved å hogge trær på eiendommen. DNT Oslo og omegn regner med at dette vil kunne fortsette, men ber for sikkerhets skyld om en presisering i verneforskriftene.

– Til glede og nytte for befolkningen

DNT Oslo og Omegn påpeker for øvrig et voksende behov for tilrettelegging for mennesker med funksjonsnedsettelser. Dette bør vurderes nøyere i forvaltningsplanen og besøksstrategien.

Organisasjonen er også opptatt av kulturhistorien i Østmarka, og påpeker at mulighetene for utvikling bør vurderes i den kommende besøksforvaltningen. Sarabråten ved Nøklevann er et illustrerende eksempel: Her kan DNT tenke seg slike ting som informasjonstavler, gapahuk, restaurering av murer, gjenoppbygging av bygninger o.l.

– Avslutningsvis vil vi igjen understreke at vi er positive til å etablere en nasjonalpark i Østmarka. Samtidig vil vi påpeke at det kreves ekstra omtanke når det etableres store verneområder så nær store befolkningskonsentrasjoner. Vi tror at nasjonalparken vil kunne bli til glede og nytte for befolkningen og besøkende, heter det mot slutten av høringsuttalelsen.

ØV-lederen Helga Gunnarsdóttir setter stor pris på disse synspunktene.

– Våre organisasjoner har det samme synet angående bevaring av kulturminnene og kulturhistorien i Østmarka. Vi har i mange år samarbeidet meget godt rundt Bøvelstad, hvor ØVs kulturlandskapsgruppe under ledelse av vår nestleder Johan G. Ellingsen deltar aktivt i skjøtsel rundt den over 200 år gamle husmannsplassen. Selv har jeg gleden av å delta i hyttetilsynet på Dølerud, forteller ØVs styreleder.

Gunnarsdóttir tilføyer at hun ser fram til et fortsatt samarbeid mellom de to organisasjonene, med full styrke, etter at nasjonalparken er etablert.

De blåmerkede stiene vedlikeholdes av DNTs frivillige. De som er godt kjent i Østmarka, forstår sikkert hvor dette bildet er tatt. Foto: Bjarne Røsjø.

De blåmerkede stiene vedlikeholdes av DNTs frivillige. De som er godt kjent i Østmarka, forstår fort hvor dette bildet er tatt. Foto: Bjarne Røsjø.