Til hovedinnhold

16.11.22

Verneområder i Østmarka

Ved årsskiftet 2022-2023 var fem ulike områder vernet i Østmarka: Tre naturreservater og to friluftslivsområder. I tillegg ligger det an til at Østmarka nasjonalpark blir opprettet i løpet av 2023, samt at det opprettes et nytt naturreservat i Losbymarka.

Foto: Lars Lindland

Statsforvalteren i Oslo og Viken la i midten av oktober 2022 fram sitt verneforslag for en nasjonalpark i Østmarka. Det primære forslaget er at det opprettes en forholdsvis stor nasjonalpark, samt at et tilstøtende område vernes som friluftslivsområde.

Den formelle verneprosessen startet med en høringsrunde i oktober 2020, og deretter har saken vært behandlet hos Statsforvalteren, Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet. I juni 2022 gjorde klima- og miljøminister Espen Barth Eide det klart at regjeringen ønsker en stor og kortreist nasjonalpark i Østmarka.

Mye tyder derfor på at nasjonalparken kan bli vedtatt opprettet i løpet av 2023. Men først skal alle interesserte parter få anledning til å si sin mening, ved å levere en høringsuttalelse til Statsforvalteren innen 15. januar 2023. Deretter kan det endelige vedtaket komme i løpet av året.

Les mer om Østmarka nasjonalpark

Østmarka naturreservat

Østmarka naturreservat er på knapt 18 km² og ligger i Enebakk, Lørenskog og Rælingen. Formålet med fredningen er å bevare et større, relativt uberørt og variert barskogområde med tilhørende plante- og dyreliv som er typisk for denne delen av Oslomarka, og som har særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning.

Les mer om Østmarka naturreservat

Ramstadslottet naturreservat

Ramstadslottet naturreservat er på 2,1 km². Det omfatter blant annet Østmarkas høyeste punkt, nemlig Barlindåsen på 398 moh., mens Ramstadslottet rett øst er på 394 moh. Verneformålet er å bevare en representativ barskog for østlandsområdet, med stor variasjon i topografi og vegetasjon.

Les mer om Ramstadslottet naturreservat

Tretjernhøla naturreservat

Tretjernhøla ligger i Lørenskog kommune, mellom Drettvannet og Skålsjøen i Østmarka. Vernet omfatter en vestvendt li med tilhørende flatere terreng i nedkant. Området er preget av myr, tjern og grandominert skog med innslag av en del furu.

Les mer om Tretjernhøla naturreservat

Styggvassdalen naturreservat

Styggvassdalen i Lørenskog ligger an til å bli vernet som naturreservat ved årsskiftet 2022/23. Området ligger et par kilometer nordøst for Losby gods og består av to registrerte naturtyper – Styggevann/Linfjell vest og Andersen østskråning – samt området mellom dem. Begge områdene inneholder verdifulle rester av gammelskog og en rekke rødlistede arter.

Les mer om Styggvassdalen naturreservat

Hauktjern og Spinneren friluftslivsområder

Regjeringen vedtok i oktober 2013 å verne Hauktjern og Spinneren i Østmarka som friluftslivsområder etter paragraf 11 i markaloven. Det var ØV som hadde foreslått at områdene skulle vernes, og vedtaket ble sett på som en stor seier for det enkle friluftslivet og mulighet for naturopplevelser.

De gode mulighetene for å få spesielle naturopplevelser gjorde at områdene ble blant de fire første i Norge som ble vernet etter paragraf 11 i markaloven.

Hauktjern friluftslivsområde omkranser nordre deler av idylliske Nøklevann og strekker seg nordover på østsiden av Lutvann. Eldre barblandingsskog dominerer området, sammen med åpen furuskog på åsene og rik granskog i dalsidene. Arealet er 3,67 kvadratkilometer.

Spinneren friluftslivsområde ligger i den vestlige delen av Østmarka. Området består av flere langstrakte åsrygger med til dels dype dalsøkk. Arealet er 3,46 kvadratkilometer.

Les mer om Hauktjern friluftslivsområde

Les mer om Spinneren friluftslivsområde