Til hovedinnhold

07.07.23

Hva mener partiene i Rælingen om oppdemming av Fjerdingbyputten og stor skogsbilvei gjennom Brudalen?

Rælingen kommune planlegger bygging av en bred skogsbilvei gjennom Brudalen. I tillegg skal Fjerdingbyputten demmes opp slik at myra rundt blir oversvømt. Til høsten er det lokalvalg, og Østmarkas Venner spør derfor de politiske partiene i kommunen: Hva mener dere om disse planene?

Fjerdingbyputten skal legges nesten fem meter under vann, ifølge reguleringsplanen. Foto: Bjarne Røsjø

Fjerdingbyputten skal legges nesten fem meter under vann, ifølge reguleringsplanen. Foto: Bjarne Røsjø.

Rælingen kommune begynte i 2014 å planlegge en beskjeden oppgradering av den gamle turveien og driftsveien fra Marikollen gjennom Brudalen mot Ramstadsjøen. Planene har siden da vokst, og i mars 2022 la kommunen en omfattende detaljreguleringsplan for Brudalen ut på høring.

Hensikten med planen er å oppgradere dagens turvei/driftsvei gjennom Brudalen til en skogsbilvei og tilrettelegge for vanntilførsel til snøproduksjonsanlegget i Marikollen idrettspark. I høringen kom det flere negative høringsuttalelser og særlig har Statsforvalteren påpekt en rekke alvorlige konsekvenser samt feil og mangler ved planen. ØV leverte i mai 2022 en høringsuttalelse med protest mot skogsbilveien og neddemmingen av truet natur.

Kommunen planlegger en opptil sju meter bred skogsbilvei gjennom Brudalen mot Ramstadsjøen. Foto: Bjarne Røsjø.

Kommunen planlegger en opptil sju meter bred skogsbilvei gjennom Brudalen mot Ramstadsjøen. Foto: Bjarne Røsjø.

Anleggssonen blir opptil 12 meter bred

Den foreslåtte reguleringsplanen omfatter anleggelse av en skogsbilvei klasse 3 på inntil sju meters bredde med møte- og velteplasser gjennom Brudalen, samt to snuplasser for tømmerbiler. Selve veien skal bli fire meter bred inkludert skulder, men kommunens planer viser også at den totale anleggssonen blir opptil tolv meter bred.

Veien blir et meget stort inngrep i en trang og nesten intakt dal som dessuten ligger tett inntil Ramstadslottet naturreservat. Bygging av vei med en slik bredde vil føre til fjerning av så og si all kantvegetasjon langs bekken, samtidig som kommunen dessuten planlegger å flytte bekken til nytt bekkeløp eller en grøft på store deler av strekningen. Disse tiltakene trenger tillatelse etter lovverk hos Norges vassdrags- og energidirektorat samt Statsforvalteren.

Planen inkluderer også bygging av en 4,8 meter høy og 72 meter bred dam som vil demme opp det idylliske myrtjernet Fjerdingbyputten (som også kalles Fjerdingbydammen) og myra rundt. Myra er en sterkt truet naturtype, den inneholder rødlistearter og er en viktig amfibielokalitet. Inngrepet vil ha meget store negative konsekvenser for Fjerdingbyputten.

Statsforvalteren fraråder

Statsforvalteren skriver blant annet i sin høringsuttalelse: «Vi anser at endringene i naturmiljøet både for Fjerdingbyputten og for omkringliggende myrområder er så stor og av en slik karakter at de vil forringe naturmangfoldet og økologien på en måte som gjør at vi vil sterkt fraråde at oppdemningen gjennomføres. Det bør søkes andre løsninger for snøproduksjon som ikke har så klare negative konsekvenser».

Oppdemmingen med årlig nedtapping av vannstanden vil også føre til utslipp av klimagasser fra myra. Statsforvalteren «fraråder planforslaget på bakgrunn av forslagets store negative konsekvenser for natur og miljø». Du kan lese mer om Statsforvalterens kritikk i denne artikkelen fra Østmarkas Venner.

Velgerne må vite hva politikerne mener

Til høsten er det lokalvalg, og en undersøkelse gjennomført av Opinion for WWF Verdens naturfond viser at mange velgere er opptatt av natur og miljø. Da må jo velgerne få vite hva politikerne mener, og derfor har ØV spurt politikerne i Rælingen: Hva mener dere om oppdemmingen av Fjerdingbyputten og skogbilveien gjennom Brudalen?

Vi kommer til å offentliggjøre svarene på ØVs nettsider i god tid før valget.