Til hovedinnhold

Kulturminner

I Østmarka kan oppmerksomme vandrere oppdage rester etter både husmannsplasser, setre, ferdsel og transport, industri, tidlig friluftsliv – og skogbruk med hogst, fløting og sagbruksvirksomhet. Tidligere tiders livsgrunnlag er blitt til våre dagers kulturminner. På denne temasiden har vi samlet våre artikler om temaet.

Sarabråten er et yndet utfartssted i Østmarka. Foto: Espen Bratlie.

Prosjekt Plankeveien

Østmarkas Venner ønsker å løfte fram den spennende historien til Plankeveien, og vi har fått økonomisk støtte til dette arbeidet. Riksantikvaren har bevilget 90.000 kr, og Viken fylkeskommune 43.500 kr. Dette vil bli brukt til å skilte hele traseen fra Enebakk til Oslo, og vi skal også sette opp informasjonstavler på utvalgte steder. Bymiljøetaten er svært positive til prosjektet, og de ønsker å delta aktivt med utsetting av skilt og tar også på seg ansvaret for vedlikehold av skiltene.

Her kan du lese mer om Plankeveien.