Til hovedinnhold

Kulturminner

I Østmarka kan oppmerksomme vandrere oppdage rester etter både husmannsplasser, setre, ferdsel og transport, industri, tidlig friluftsliv – og skogbruk med hogst, fløting og sagbruksvirksomhet. Tidligere tiders livsgrunnlag er blitt til våre dagers kulturminner. På denne temasiden har vi samlet våre artikler om temaet.

Sarabråten er et yndet utfartssted i Østmarka. Foto: Espen Bratlie.