Til hovedinnhold

15.04.24

Losby Bruks kartlegging omkring Dammyrveien skjuler store naturverdier

Østmarkas Venner dokumenterer nå at naturverdiene i området rundt den planlagte Dammyrveien øst for Elvåga er langt større enn det som kommer fram i Losby Bruks egen rapport om miljøverdier.

Gullfuglen spiller opp til dans. Foto: Lars Lindland

En skogsbilvei med påfølgende hogst øst for Elvåga kan ødelegge en av de største fugleleikene i Østmarka, hvor dette bildet er tatt. Foto: Lars Lindland.

Losby Bruk vil bygge en nesten fire kilometer lang skogsbilvei  – med parkeringsplasser, snuplasser, velteplasser og møteplasser – i det nesten uberørte området øst for Elvåga og har sendt en søknad om dette til Lørenskog kommune. Veien er svært omstridt, og en underskriftsaksjon med protester har i midten av april samlet nesten 8000 signaturer på nettsiden Opprop.net.

Østmarkas Venner (ØV) hadde sterke innvendinger mot veisøknaden allerede da den ble lagt fram i 2022. Høringsinnspillene førte til at Losby Bruk ble pålagt å foreta en miljøregistrering langs veitraseen, men ØV konstaterer nå at denne kartleggingen er svært mangelfull.

– Østmarkas Venner mener at Losby Bruk ikke har oppfylt sine forpliktelser etter skoglova til å ha oversikt over miljøverdier på sin eiendom. Den kartleggingen de har fått gjennomført er ikke god nok til å dokumentere om veien og etterfølgende hogst vil berøre truede eller sårbare arter og deres leveområder, skriver ØV i et notat som er sendt til Lørenskog kommune.

Losby Bruks kartlegging av naturverdiene i området ble utført i 2023 av skogeier-organisasjonen Norskog, som brukte den såkalte MiS-metoden (Miljøregistrering i Skog) og leverte en rapport på bare seks sider – inkludert forsiden. Rapporten ble offentlig i mars.

– MiS-metodikken er mye brukt i skogbruket, men rapporten om naturverdiene langs Dammyrveien er så svak at jeg er rystet. Slik MiS er brukt i denne rapporten fremstår den mer som en metodikk for å kamuflere naturverdier, istedenfor å dokumentere dem, sier ØVs styreleder Helga Gunnarsdóttir.

ØV har samlet kunnskap om naturverdiene

Det finnes ingen samlet oversikt over naturverdiene i området som kan bli påvirket av Dammyrveien, men nå har ØV sammenstilt det det som finnes av opplysninger fra eldre rapporter og offentlige databaser. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har bedt om innsyn i grunnlagsdata som ble samlet inn under Norskogs kartlegging i 2023, men Losby Bruk har ikke villet utlevere dette. ØV har derfor måttet nøye seg med Losbys enkle rapport og det som Norskog har lagt inn i NIBIOs Kilden, i tillegg til eldre undersøkelser og nyere data fra den offentlige kartløsningen Naturbase.

ØVs sammenstilling viser at hele området rundt Dammyrveien har store naturverdier tilknyttet spesielt gammel granskog, men det finnes også fine områder med furu. Disse naturverdiene kan utvikles videre hvis skogen får lov til å bli eldre, med potensial for flere rødlistearter tilknyttet gammel skog og død ved.

Det er påvist mange truede arter særlig i områdene ved Purkemyrene, Musehogget og fra Nilsåsen til Gardfangåsen. Disse områdene kvalifiserer for å bli definert som naturtyper og burde derfor også vært utpekt som nøkkelbiotoper, mener ØV.

Dette kartet er gjengitt i ØVs notat og viser livsmiljøer som Losby ikke har valgt ut for beskyttelse (i lysebrunt), mens de utvalgte nøkkelbiotopene er vist i rødt, grønt og et lite område i brunt øst for Pettersbråtan. (Kart fra Kilden).

Dette kartet er gjengitt i ØVs notat og viser livsmiljøer som Losby ikke har valgt ut for beskyttelse (i lysebrunt), mens de utvalgte nøkkelbiotopene er vist i rødt, grønt og et lite område i brunt øst for Pettersbråtan. (Kart fra Kilden).

Losby valgte bort 20 livsmiljøer

ØVs notat inneholder en liste med hele 20 såkalte livsmiljøer som Losby Bruk ikke har valgt ut til å bli beskyttet som nøkkelbiotoper, disse er derfor ikke en del av rapporten som Losby Bruk har sendt over til Lørenskog kommune. Disse tjue livsmiljøene inneholder i all hovedsak gamle trær (13), men også liggende død ved (6) og et tilfelle av rik bakkevegetasjon (1) – men disse er ifølge Norskogs rapport frigitt for hogst. Dette til tross for at Norskog-rapporten har funnet rødlistearter i enkelte av de «frigitte» livsmiljøene.

Her ligger skiløypa fra Mariholtet til Vangen i en kløft vest for Gråbeinsmåsan. For å få plass til Dammyrveien må det sprenges på begge sider og fylles med pukk. Blåstien går parallelt, over den skal det anlegges en parkeringsplass. Foto: Lars Lindland.

Dyrelivet er ikke kartlagt

Hverken Norskog eller Losby Bruk har kartlagt fugle- og dyrelivet i området. ØV har imidlertid påpekt at en av Oslomarkas største tiurleiker ligger kloss inntil den planlagte veien, i nærheten av en snuplass og en parkeringsplass for skogsmaskiner. I tillegg er det flere kjente spillplasser og sesongbiotoper for orrfugl på myrer og omkringliggende områder langs den planlagte veien.

– Vi mener det er all grunn til å frykte for at disse fugleleikene vil bli ødelagt på grunn av de massive endringene veien med tilhørende hogstplaner vil medføre i et område som nå er inngrepsfritt og med få forstyrrelser, sier Helga Gunnarsdóttir.

Det er også påvist hekkende fiskeørn og hønsehauk i veiens nærområde. Tretåspett og konglebit er registrert i veitraseen i Deledalen – dette er trua og nær trua arter.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus kartla sopp og kjuker i området i september 2022 og fant flere rødlista arter, som dynekjuke under stokken på bildet. Foto: NOA

ØV krever grundigere kartlegging

ØV-notatet viser at Losby Bruk ikke har kartlagt rødlistede arter i området, og dermed vet de ikke hva som finnes av truede arter der. Etter ØVs syn er det derfor helt nødvendig med en langt grundigere kartlegging av biologiske verdier enn det som ble utført i 2023.

– Som et minimum må alle de 20 livsmiljøene som Losby bruk har valgt bort og som dermed vil bli utsatt for veibygging og hogst, kartlegges for rødlistede arter, særlig sopp, kjuker og insekter før saken undergis endelig behandling, skriver ØV.

ØV viser til at Oslo kommune nå kartlegger sine skoger med det nye Natur i Norge-systemet (NiN), i tillegg til at skogene også blir kartlagt etter DN-håndbok 13 når de velger ut nøkkelbiotoper.

– Arbeidet med kartlegging av influensområdet i Dammyrveien bør utføres slik Oslo kommune gjennomfører kartlegging av biologisk mangfold i sin skog. Arbeidet bør utføres av en uavhengig konsulent som også sammenstiller alle relevante data om naturverdier i en rapport hvor alle data er offentlig tilgjengelig. Samtidig bør konsekvensene av både veien og etterfølgende hogst utredes, skriver ØV i sin konklusjon.

Mer informasjon om Dammyrveien

 

Østmarkas Venner: Dammyrveien – Notat om biologiske verdier

Østmarkas Venner: – Lørenskog kommune må avvise Losby Bruks søknad om skogsbilvei i hjertet av Østmarka. Publisert 5. oktober 2022

Sverre M. Fjelstad: Tiurleiken – Østmarkas vakreste eventyr. Publisert i november 2016.

Det kom mange høringsuttalelser da Losby Bruks hogstsøknad ble lagt fram, og Landbrukskontoret har sendt hogstsøknaden i retur fordi den var mangelfull – Losby har blant annet fått beskjed om å kartlegge arkeologi og biologisk mangfold. Saken er forventet å komme opp i politiske utvalg og kommunestyret etter høstens valg, og da skal den behandles i henhold til Landbruksveiforskriften. Kommunestyret har makt til både å godkjenne og avslå slike saker. En eventuell klagesak avgjøres av Statsforvalteren. ØV har påpekt at kommunestyret i Lørenskog gjorde et meget godt vedtak i forbindelse med behandlingen av kommuneplanens arealdel i mars 2023. I vedtaket heter det blant annet at: Skogen/marka underlegges streng forvaltning slik at områdene ikke forringes i verdi og at natur- og friluftsinteressene ivaretas også for framtidige generasjoner. Særlig gjelder dette de gjenværende naturskogene (skog som ikke er flatehogd) og skog som i dag har sårbare arter eller har potensial for å bli levested for slike. Områder av særlig verdi for befolkningens naturopplevelse skal tas særlig godt vare på. Pbl § 12-1 tredje ledd, at gjennomføring av større bygge og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn krever reguleringsplan, skal forstås og praktiseres i lys av dette. ØV mener at den planlagte skogsbilveien står i åpenbar strid med denne planbeskrivelsen, og at kommunestyret i Lørenskog derfor har god grunn til å avvise søknaden fra Losby Bruk. Alle partier med unntak av Frp og Sp stemte for denne planbeskrivelsen, som SV fremmet for kommunestyret.

Kartet viser Dammyrveiens planlagte trasé øst for Elvåga. Illustrasjon: Lars Lindland