Til hovedinnhold

08.09.23

Ny handlingsplan for biologisk mangfold:
– Fantastisk gode nyheter for naturen i Oslo

Oslo kommunes nye handlingsplan for biologisk mangfold inneholder en rekke grep for å redde artsmangfoldet i skogen. – Byrådet vil blant annet ikke tillate inngrep i myrer eller privat hogst i gammelskog. Dette er fantastisk gode nyheter for naturen i Oslo, sier ØVs styreleder Helga Gunnarsdóttir.

Sommerfugl og humle på samme tistel

Den nye handlingsplanen skal gi en bedre beskyttelse av det biologiske mangfoldet i hele Oslo - også i Østmarka. Foto: Bjarne Røsjø

Dagsavisen kunne onsdag 6. september fortelle at byrådet i Oslo har utarbeidet en ny Handlingsplan for biologisk mangfold 2023-2030, og handlingsplanen ble vedtatt i byrådet allerede dagen etter.

– Oslo kommune har det høyeste antallet truede arter i Norge. Nå vil byrådet, med MDG i spissen, verne og restaurere mer natur i hovedstaden for å styrke dyre- og plantelivet, skrev Dagsavisen.

Byrådet fastslår i handlingsplanen at naturen i Oslo lenge har vært under betydelig press. Hele 1354 arter i Oslo står oppført på den nasjonale rødlista – lista over arter som har risiko for å dø ut i Norge. Oslo har dermed «det klart høyeste antallet registrerte truede arter i landet», står det i  handlingsplanen.

Mulige konsekvenser i Lørenskog og Rælingen

Oslo-byrådets nye handlingsplan kan få konsekvenser også for skogbruket i Lørenskog og Rælingen, fordi disse tre kommunene har et felles regionkontor for jordbruks- og skogbrukssaker. Landbrukets tiltaksstrategier for de tre kommunene skal revideres i 2024, og Oslo signaliserer nå at kommunen vil ta initiativ til at de regionale retningslinjene for tilskudd til nærings- og miljøtilskudd i skog (NMSK) skal revideres: Tilskudd som fremmer biologisk mangfold skal økes, og tilskudd til tiltak som kan bidra til å skade biologisk mangfold kuttes.

– Dette er løfterikt og helt i tråd med ØVs ønsker når det gjelder forvaltningen av Oslomarka. Også Nordre Follo har vedtatt viktige grep for å få til arealnøytralitet og stoppe nedbygging av natur. Nå håper vi at de andre Østmarka-kommunene vil la seg inspirere av Oslos Handlingsplan for biomangfold og arealpolitikken til Nordre Follo, sier styreleder Helga Gunnarsdóttir i Østmarkas Venner (ØV).

Bidrag til å oppfylle den globale naturavtalen

– Målet er at handlingsplanen vår skal bidra til å oppfylle den globale naturavtalen for å løse naturkrisen verden står overfor. Handlingsplanen innebærer et nytt, stort løft for naturen i hovedstaden, og vi håper også at den vil bli til inspirasjon for andre kommuner. Det sier Sirin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel, til Dagsavisen.

– Verden står midt i en alvorlig naturkrise og tusenvis av planter, dyr og insekter står i fare for å dø ut. Oslo leder an for naturvern og restaurering av ødelagt natur, og vi tar stadig mer natur inn i byen. Med denne handlingsplanen tar byrådet et nytt stort løft for naturen i hovedstaden. En intakt og robust natur er også det beste vernet mot klimakrisas ekstremvær, sier Stav i en pressemelding fra byrådsavdelingen for miljø og samferdsel.

– Et nytt, stort løft for naturen, sier Sirin Stav som er Oslos byråd for miljø og samferdsel. Foto: Sturlason.

Handlingsplanen beskriver en rekke sentrale utfordringer for det biologiske mangfoldet i Oslo, og den beskriver tiltak som skal styrke arbeidet med å restaurere og øke mengden av og kvaliteten på natur i Oslo. Byrådet vil styrke forvaltningen og skjøtselen av verdifull natur i byggesonen, i fjorden og i Marka. De sentrale utfordringene er inngrep i og oppdeling av naturområder, gjengroing eller utbygging av artsrikt kulturlandskap, innførsel og spredning av fremmede arter, økt bruk av naturområder og forurensning av vassdrag og fjord.

Vil beskytte gammelskogen og myrene

ØV merker seg spesielt at handlingsplanen inneholder sju tiltak for å redde artsmangfoldet i skogen. Et av de viktigste grepene, sett fra ØVs ståsted, er at byrådet ikke vil tillate privat hogst og inngrep i gammelskog, og inngrep i myr. Begrunnelsen er at gammelskog og myr har et rikt artsmangfold og må bevares.

Kommunen kan, ifølge handlingsplanen, nekte hogst eller gi pålegg om hvordan hogsten skal gjennomføres dersom hogsten kan føre med seg vesentlig ulempe for friluftsliv, naturmiljø, landskap eller kulturminne. Tiltaket innebærer å vurdere hvilke instrukser kommunen bør gi til Regionkontor Landbruk, slik at det ikke innvilges søknader om hogst og andre inngrep i gammelskog og myr som gir negative konsekvenser for naturmangfold og klima.

Den nye handlingsplanen sier blant annet at kommunen kan nekte hogster som kan føre med seg vesentlig ulempe for friluftsliv, naturmiljø, landskap eller kulturminne. Bildet er fra en hogst på Haukåsen i 2021. Foto: ØV

Begrense nye skogsbilveier

ØV merker seg også at byrådet vil bli strengere med å gi tillatelse til nye skogsbilveier/ landbruksveier. Slike veier gir store og irreversible inngrep i naturområder, og bidrar til å true artsmangfoldet. Det er allerede et omfattende nettverk av skogsbilveier i Marka, og nye veier bør, ifølge byrådet, unngås eller begrenses så langt mulig. Kommunens myndighet er delegert til Regionkontor Landbruk for landbruksveier på inntil 500 meter, men for landbruksveier større enn 500 meter er bystyret selv myndighet. Tiltaket innebærer å vurdere hvilke retningslinjer som skal ligge til grunn for instruks til Regionkontor Landbruk, for å sikre at veisøknader innvilges kun helt unntaksvis.

– Vi er utrolige glade for at byrådet nå tar tak i og ønsker å nekte hogst som skader naturmangfold, kulturminner, landskap og friluftsliv, sier Helga Gunnarsdóttir i Østmarkas Venner

– Det blir også spennende å følge med på hvilken effekt de strenge føringene for skogsbilveier vil få, og om disse vil smitte over på saker i nabokommunene. Her har vi jo blant annet Dammyrveien som skal opp i kommunestyret i Lørenskog, tilføyer hun.

Sju tiltak for artsmangfoldet i skogen

Handlingsplanen for biologisk mangfold har som formål å «verne, restaurere og forbedre tilstanden til det biologiske mangfoldet i Oslo». Her er de sju tiltakene som gjelder spesielt for skogen i Oslo. Byrådet vil:

 • Ikke tillate privat hogst i gammelskog og inngrep i myr
 • Begrense inngrep fra nye skogsbilveier
 • Stoppe statlige tilskudd til skog i Oslo som truer biologisk mangfold og heller gi pengene til miljøtiltak i skog
 • Restaurere mer skog og flere myrer
 • Etablere et senter for skogvern, naturrestaurering og bærekraftig naturbruk
 • Tilskudd til naturkartlegging til frivillige organisasjoner med fokus på gammel naturskog
 • Tilby kurs i fleralderskogbruk og frivillig vern til private skogeiere i Oslo

Fleralderskogbruk er en form for skånsom hogst hvor man lar mange av trærne stå slik at de kan bli gamle og gi varierte leveområder for et rikt mangfold av planter, sopp, insekter og dyr».

Faktaboks: Handlingsplan med sju delmål

Handlingsplanen gjelder for perioden fram til 2030 og er bygd opp rundt sju delmål:

 • Forbedret kunnskapsgrunnlag om det biologiske mangfoldet i Oslo
 • Sikring av arealer for naturmangfold
 • Styrket skjøtsel og forvaltning av naturverdier
 • Økt informasjonsarbeid og samarbeid om biologisk mangfold
 • Bærekraftig høsting og gjenoppbygging av bestander
 • Restaurering og ivaretakelse av natur
 • Redusere forurensning og forsøpling som kan skade biologisk mangfold

Mer informasjon:

Oslo kommune, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel: Ny plan for å ta bedre vare på Oslos natur. Publisert 8. september 2023

Dagsavisen: 1354 Oslo-arter på rødlista: Nå er redningsplanen klar. Publisert 6. september 2023

Østmarkas Venner: Når skal rasering av naturskogen ta slutt? Publisert 3. september 2021