Til hovedinnhold

16.11.22

Spinneren friluftslivsområde

Spinneren friluftslivsområde ligger i den vestlige delen av Østmarka, sørøst i Oslo. Området består av flere langstrakte åsrygger med til dels dype dalsøkk. Arealet er 3,46 kvadratkilometer.

Svartdalen. Foto: Gjermund Andersen

Områder som vernes som «eventyrskog» etter paragraf 11 i markaloven vernes fordi de har særskilte kvaliteter for friluftslivet. Formålet med vernet av Spinneren er å bevare de naturopplevelsesverdier, med det naturlige og urørte preget, som gjør at området har særskilte kvaliteter for friluftslivet. Videre er formålet å bevare et mye brukt friluftslivsområde som bærer preg av å være urørt og naturlig, er mangfoldig, og har en stor variasjon med markerte former i terrenget, variasjon i skogbildet og en stor andel gammel skog. Området innehar varierte, naturlige landskapsrom uten forstyrrende inngrep og byr samtidig på innslag av kulturhistoriske verdier. Området har et variert og rikt dyreliv.

Området har mange opplevelsesverdier knyttet til gammel skog som fremstår urørt og naturlig. Her finnes både småkupert terreng, bergvegger, myr, ur og sumpskog. Variasjonen gir en åpen og friluftslivsvennlig skog som er godt tilrettelagt for turer sommer og vinter. Skogtypene spenner fra magre fururygger til rikere skogtyper med gran, samt sumpskog og gammel skog. Her finnes også både liten og stor salamander, viltfugler og bever.

Et gravminne i nord og et kullfremstillingsanlegg i nordøst er registrert som kulturminner. Husmannsplassen Dølerud står på Byantikvarens liste over bevaringsverdige bygninger, og nord for Dølerud finnes spor etter en hoppbakke fra 1933. På toppen av Spinneren står en bauta med ukjent opprinnelse.

Les mer:

Spinneren friluftslivsområde i Nytt fra Østmarka nr. 2/2014

Statsforvalterens faktaark om Spinneren friluftslivsområde