Til hovedinnhold

20.04.24

Viktig trio hedret for nasjonalparkarbeidet

Ola Elvestuen, Sigmund Hågvar og Bjarne Røsjø ble med stående applaus utnevnt til æresmedlemmer i Østmarkas Venner på årsmøtet 18. april. De tre har vært svært viktige i arbeidet med nasjonalparken.

Sigmund Hågvar og Bjarne Røsjø ble utnevnt til æresmedlemmer på årsmøtet. Foto: Helga Gunnarsdóttir.

Året 2023 vil for alltid bli skrevet med gullskrift i Østmarkas Venners (ØV) historie. Den 10. november ble nasjonalparken opprettet av Kongen i statsråd. Det ble markert på årsmøtet på Skullerudstua 18. april.

ØVs høyeste utmerkelse

Styret i ØV benyttet anledningen til å utnevne tre nye æresmedlemmer. Det er den høyeste utmerkelsen man kan få: «Personer som har gjort en særlig verdifull innsats for Østmarka kan utnevnes til æresmedlemmer av Østmarkas Venner. Utnevnelsen kan bare skje på foreningens årsmøter og etter forslag fra styret.»

Hovedbegrunnelsene for utnevnelsene:

 

  • Ola Elvestuen har gjennom sitt unike arbeid helt siden 2012 lost nasjonalparken gjennom politiske irrganger i byrådet, bystyret i Oslo og på Stortinget. Og sist, men ikke minst igangsatte han verneprosessen da han var klima- og miljøminister.

 

  • Sigmund Hågvar har gjort et helt avgjørende faglig arbeid i styret i ØV gjennom 13 år. Han har vært sentral i nasjonalparkarbeidet med sin enestående innsikt, bidrag til faglige utredninger, uttalelser, artikler i medlemsbladet og kronikker med mer. Han var også den første som så muligheten for en todelt nasjonalpark.

 

  • Bjarne Røsjø har drevet meget verdifullt informasjonsarbeid om Østmarka og nasjonalparken gjennom 10 år. I tillegg har han arbeidet med å synliggjøre kulturminnenes viktighet i nasjonalparken.

Uten Ola Elvestuen – ingen nasjonalpark

Ola Elvestuen har vært en viktig mann i forbindelse med etableringen av en nasjonalpark i Østmarka. Den erfarne miljøpolitikeren har kjempet for saken helt siden han første gang møtte ØVs representanter Johan G. Ellingsen, Sigmund Hågvar og Helga Gunnarsdóttir på sitt byrådskontor 12. mai i 2012. Elvestuen fikk utredet saken og nesten enstemmig vedtatt i Oslo bystyre i mars 2013.

Han ble valgt inn på Stortinget samme høst og ble leder av Energi- og miljøkomiteen. Det var et verv Elvestuen hadde til han ble statsråd i januar 2018. På Stortinget holdt han saken varm i forbindelse med behandlingen av Stortingsmeldingen «Natur for livet», og Dokument 8 forslaget om nasjonalpark i Østmarka. Dette forslaget fremmet Elvestuen sammen med AP, SV og MDG.

Ola Elvestuen likte det han så fra toppen av branntårnet på Kjerringhøgda. Foto: Bjarne Røsjø.

I januar 2018 fulgte ØV prosessen på Jeløya. Og som styreleder sa da hun leste opp innstillingen: «Jubelen stod i taket da vi leste følgende i regjeringsplattformen med den geniale siste tilføyelsen om regionale hensyn: «Vurdere supplering av nasjonalparkplanen. Lokal medvirkning og aksept er en forutsetning for opprettelse av nye nasjonalparker, men det åpnes for å ta regionale hensyn (for eksempel i Østmarka)».»

Helga Gunnarsdóttir fortalte videre at ØV øynet stort håp om nasjonalpark da Elvestuen ble utnevnt til ny klima- og miljøminister i 2018. Politikeren leverte.

I mars bestilte han en utredning om verneverdiene i Østmarka. Den kom i desember 2018. Den 13. november 2019 igangsatte Elvestuen den formelle verneprosessen som munnet ut i et vedtak fire år senere. I forkant av den prosessen deltok han også på en tur til branntårnet og Vangen i juli 2019.

Elvestuen stiller fortsatt opp for Østmarka og var blant annet på foreningens informasjonsmøte om Dammyrveien i februar 2024. Han hadde dessverre ikke anledning til å stille på ØVs årsmøte og motta diplom og takk.

Styreleder Helga Gunnarsdóttir fikk overbrakt Ola Elvestuen nyheten på telefonen da han var på reise.

Tusen takk, det er en stor ære å få en slik utnevnelse fra Østmarkas Venner som gjør så mye for å ta vare på natur- og kulturverdiene i Østmarka. Initiativet og viljen i Østmarkas Venner har også vært helt avgjørende for at vi nå har en helt unik nasjonalpark i Østmarka, sa en overrasket Ola Elvestuen på telefonen på toget på vei til møte i Arendal.

Ola Elvestuen ble utnevnt til æresmedlem. Her er han avbildet på et tidligere årsmøte i Østmarkas Venner sammen med Sigmund Hågvar, Helga Gunnarsdóttir og Johan G. Ellingsen. Foto: Bjarne Røsjø.

Hågvar hedres for avgjørende faglig arbeid

En meget viktig grunn til at ØV nådde fram med den uvanlige ideen om nasjonalpark i Østmarka, var godt begrunnede og faglig sterke argumenter. Det gjorde at foreningen hadde tillit og ble tatt på alvor.

En av dem som gjennom flere tiår har hatt stor faglig tyngde og tillit angående naturvern er Sigmund Hågvar, som var Norges eneste professor i naturvern på NLH og senere NMBU. I mars 2011 takket han ja til å bli styremedlem i ØV. Det ble helt avgjørende for nasjonalparken.

Et halvt år etterpå fremmet Hågvar og daværende nestleder Helga Gunnarsdóttir et forslag til styret. Kort tid etter, 13. oktober 2011, fattet styret et vedtak om å arbeide for å verne deler av Østmarka som nasjonalpark.

I styrets begrunnelse står det at Hågvar var helt sentral i jobben med å bygge opp ØVs faglige argumenter fram til det avgjørende møtet med Ola Elvestuen våren 2012. Samtidig bidro han til at ØV fikk støtte fra noen viktige organisasjoner innen naturvern og friluftsliv allerede fra starten. Hågvar bidro med enestående innsikt, faglige utredninger, uttalelser, artikler i medlemsbladet og kronikker med mer.

Han var den som først så muligheten for en todelt nasjonalpark. Det åpnet muligheten for å verne et mye større område. Med sitt presise, perfekte og til tider poetiske språk, har han også vært særdeles viktig i arbeidet. Hågvar har satt ord på naturens egenverdi, naturopplevelsen og betydningen for vår fysiske og ikke minst mentale helse.

Sigmund Hågvar ble utnevnt til æresmedlem i Østmarkas Venner. Foto Bente Lise Dagenborg.

Han var redaktør og skrev mange av tekstene i ØVs egen bok «Hyllest til Østmarka» i jubileumsåret 2016. Boka var og er viktig både for å øke kunnskapen om Østmarkas verdi og for å øke forståelsen for nasjonalparken.

Sigmund Hågvar satte stor pris på utnevnelsen.

Det er hyggelig å få ros. Det er en anerkjennelse at man betyr noe og særlig når det betyr noe for andre mennesker. Det er min største glede at andre mennesker skal få glede av det i all framtid på vegne av naturen. Jeg ser på naturvern som redningsaksjoner, akkurat som kulturminnevernet hvor man må redde stavkirker mens de ennå finnes, så er intakt natur en knapp ressurs nå, sier Hågvar.

Han ble veldig overrasket.

Jeg visste ingenting så jeg ble overrasket. Jeg burde sagt noe skryt til Helga Gunnarsdóttir, men det gjorde heldigvis Bjarne Røsjø. Vi har samarbeidet så godt Helga og jeg. Hun er fantastisk. Det er hun som er motoren i det hele, og hun jobber veldig, sier Hågvar.

Sigmund Hågvar og Bjarne Røsjø fikk plass ved hovedbordet på Skullerudstua da det var tid for nasjonalparkkake. Foto: Bente Lise Dagenborg.

Røsjø æres for enestående informasjonsarbeid

Styreleder innledet med å si at godt og grundig informasjonsarbeid også hadde vært helt avgjørende for at ØV lyktes med å få etablert nasjonalparken. Det ledet til utnevnelsen av Bjarne Røsjø som æresmedlem.

Styret la i sin innstilling vekt på at hans erfaring har vært veldig viktig for ØV i prosessen med nasjonalparken. Gjennom sitt grundige journalistiske arbeid har han bidratt til at Østmarka og ØVs arbeid har blitt mer synlig for både politikere, andre beslutningstakere og for mediene. Han er svært grundig i sitt arbeid og har heller ikke nølt med å dra ut i skogen for å forstå og fotografere, før skrivingen har startet.

Han kom inn i styret i ØV i 2013 med den unike kombinasjonen av å være biolog og meget dyktig, allsidig journalist. I tillegg til å være styremedlem i fire år begynte han tidlig å skrive for ØV både på nettsidene og i bladet «Nytt fra Østmarka».

Røsjø gikk etter hvert ut av styret, men fortsatte som journalist og overtok også redaktøransvaret av bladet. Da han ble pensjonist, valgte ØV å ansette ham som informasjonsleder i den viktigste perioden for nasjonalparken. I 2023 toppet han innsatsen med 43 nettartikler – 23 av dem om nasjonalparken.

Bjarne Røsjø satte stor pris på utnevnelsen. Foto: Steinar Saghaug.

Begrunnelsen fra styret framhever også at Bjarne Røsjø er spesielt interessert i kulturminner. Han sammenstilte en rapport om dette fagtemaet som ble et av ØVs faglige innspill til Statsforvalteren. Den ble så bra at kulturminnemyndighetene brukte den som sitt viktigste grunnlag da de fikk i oppdrag fra Statsforvalteren å lage en rapport om kulturminnene.

Det var en overrasket Røsjø som ble hedret.

Jeg er veldig overrasket og veldig glad. Dette ser jeg på som en stor ære. Det eldste æresmedlemmet vårt er naturfotografen Sverre M. Fjelstad. Bare det å bli nevnt i samme åndedrag som han er en stor ære. I tillegg til Sigmund Hågvar og Johan Ellingsen, sier Røsjø og fortsetter:

Jeg er helt satt ut. Dette er en av de beste dagene i mitt liv, sier en glad Bjarne Røsjø.

Her kan du lese mer om hva som skjedde på årsmøtet.