Til hovedinnhold

18.12.23

Dette betyr vernet for naturen og for bruken av Østmarka

Det er naturlig at de som ikke har deltatt i prosessen, spør om hva som blir annerledes nå som deler av Østmarka er blitt vernet som nasjonalpark. Hvorfor verner vi, og mot hva – og hva blir tillatt? Her presenterer vi de viktigste endringene.

Landskapet og skogens økosystem i Østmarka nasjonalpark er vernet for evig og alltid. Foto: Daniel Pedersen.

Landskapet og skogens økosystem i Østmarka nasjonalpark er vernet for evig og alltid. Foto: Daniel Pedersen.

Kort fortalt: Den største forskjellen før og etter vernet er at det nå er forbudt med nye tekniske inngrep som skogsbilveier, kraftledninger, trafostasjoner og bygninger av ymse slag. Skogen og dens plante- og dyreliv er også fredet, hvilket betyr at det er for eksempel ikke lov å hogge trær annet enn som ledd i en skjøtsel eller lignende. Alt friluftsliv og markabasert idrett som skirenn og orienteringsløp fortsetter omtrent som før, med noen unntak.

Vi er opptatt av at våre medlemmer og alle andre brukere skal sette seg inn i hva vernet betyr. Derfor trekker jeg ut deler av forskriften for nasjonalparken og anbefaler samtidig alle å lese den.

Forskriften for Østmarka friluftslivsområde er ganske lik som for tidligere Hauktjern friluftslivsområde. Vern som friluftslivsområde er hjemlet i en egen paragraf i markaloven. Områdene vernes på grunn av at naturopplevelsesverdier har særskilte kvaliteter for friluftslivet. Du finner disse forskriftene på Østmarkas Venners og Statsforvalterens nettsider og på Lovdata. Etter hvert vil forvaltningsmyndigheten også utarbeide veiledning for de ulike brukerne.

Jeg starter med det viktigste som er formålet med vernet av Østmarka nasjonalpark: Hvorfor verner vi, og hva blir vernet?

 

Formålet med vernet er å:

  1. bevare et større skogområde i lavlandet i Sørøst-Norge med særegne og representative økosystemer og landskap som er uten tyngre naturinngrep
  2. å bevare et skogøkosystem med tilhørende arter, naturtyper, landskap og geologi
  3. å bevare landskapsformer i et særegent skoglandskap med variert topografi og myrer, sjøer og vannsystemer
  4. å bevare kulturminner og kulturhistorie
  5. å gi allmennheten anledning til å oppleve naturen uforstyrret gjennom naturvennlig og enkelt friluftsliv
  6. å bevare et naturområde som også gir viktig grunnlag for befolkningens kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden.

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og videreutvikle verneverdier ved fri utvikling og aktive skjøtsels- og restaureringstiltak

Hva er forbudt, hva er lov, hva må vi søke om?

For å beskytte naturen og oppnå formålet med vernet, er det mye som er forbudt. I forskriften er det imidlertid slik at på tross av vernet er det noe som likevel er tillatt, og noe som trenger skriftlig tillatelse.

I nasjonalparken er det forbudt å iverksette virksomhet og tiltak som kan endre naturmiljøet. Eksempel på det som er forbudt er:

Oppføring av midlertidige eller varige bygninger, anlegg og lignende, vassdragsregulering, all boring og sprenging, fjerning av større stein og blokker, drenering og annen form for tørrlegging, for å nevne noe.

Vegetasjonen i nasjonalparken skal ikke skades eller ødelegges. Det samme gjelder døde busker og trær. Dyrelivet med hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser skal ikke skades eller vesentlig forstyrres.

Motorferdsel på land, i vann og i luft under 300 meter fra bakken er forbudt. Det er også forbudt å bruke droner, motordrevne modellfly og andre ubemannede motoriserte innretninger. Men også her er det flere unntak med eller uten søknad. Forurensing, forsøpling og unødvendig støy er også forbudt.

Eksempel på det som er tillatt er vedlikehold av eksisterende stier og løyper, veier, bygninger og anlegg. Vedlikehold omfatter ikke ombygging eller utvidelse. Plukking av bær og matsopp til egen bruk, bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved er tillatt. Jakt, fangst og fiske er også tillatt. Det samme gjelder oppbevaring av robåt, kajakk og kano.

Eksempel på det som kan få tillatelse er: Omlegging eller utbedring av eksisterende stier og løyper, samt anleggelse av nye stier og løyper, når dette ikke nevneverdig skader verneverdiene. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, herunder kalking av vassdrag, trenger også tillatelse. Etablering av nye bålplasser, rehabilitering av eksisterende dammer, oppsetting av gjerder og av viltkamera, er eksempler på tiltak som trenger tillatelse.

Det er lov å plukke bær og matsopp til eget bruk i nasjonalparken. Foto: Jon Anders Wiken.

Egne regler for ferdsel og aktiviteter

Grunnregelen er at i nasjonalparken må alle ferdes varsomt og på en måte som tar hensyn til vegetasjonen, dyrelivet og kulturminnene. Arrangementer som på grunn av omfang eller art utgjør en fare for nevneverdig skade på verneverdiene, må ha tillatelse.

Østmarka naturreservat – selve juvelen i kronen – er nå innlemmet i nasjonalparken som en egen sone A.

Den største forskjellen på reglene i Østmarka nasjonalpark og andre nasjonalparker er at sykling på sti er tillatt både med vanlig sykkel og el-sykkel. El-sykkel er ellers generelt forbudt i andre nasjonalparker, og vanlig sykkel er kun tillatt på få utvalgte stier.

Vegetasjonen i nasjonalparken skal ikke skades eller ødelegges – dette gjelder også døde busker og trær. Bildet viser restene av den ikoniske tørrfurua på Tonekollen, den endte på et ulovlig bål i februar 2021. Foto: Espen Bratlie.

Følgende er uansett tillatt uten søknad:

  1. sykling og bruk av hest på veier, stier og islagte vann utenfor sone A. Organisert bruk av hest er kun tillatt på veier utenfor sone A
  2. organisert trening
  3. terrengløp på sti utenfor sone A
  4. skirenn i eksisterende skiløyper avmerket på løypekart

Turorientering og orienteringsløp utenfor sone A er tillatt uten søknad, forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt med forvaltningsmyndigheten, hvor omfang, område og tidspunkt for aktivitetene drøftes.

Egne regler for sone A – reservatet

Østmarka naturreservat, som nå altså kalles sone A, beholder i all hovedsak sine strenge regler. Det betyr at noe av det som er lov i nasjonalparken er forbudt eller trenger tillatelse i sone A. Eksempel på det er:

Det er fortsatt forbud mot sykling og bruk av hest på stier og islagte vann i sone A. Terrengløp på sti er ikke tillatt. Det er heller ikke lov å rydde utsiktspunkter. Nye stier og løper er ikke tillatt. Vedlikehold av eksisterende stier og løyper, samt av eksisterende merking, skilt, bruer, klopper, kavler og liknende trenger, som før, tillatelse. Utplassering av tur- og orienterings-poster trenger tillatelse. Oppkjøring av skiløype i sone A skal, som før, begrenses til eksisterende ettspors hovedløype.

Da gjenstår det bare å ønske dere velkomne på tur i nasjonalparken. Far varsomt med naturen, dyr og planter og husk at nasjonalparken også er vernet for å gi deg anledning til å oppleve naturen uforstyrret gjennom naturvennlig og enkelt friluftsliv.

Spettmeis – en av mange arter i Østmarka-skogens økosystem. Foto: Harald Moen.

....................................................................................................

Her er nasjonalparken og friluftslivsområdene:

Kartet til høyre viser omfanget av den nye nasjonalparken med friluftslivsområder.

Statsforvalteren har også lagd et interaktivt kart som viser grensene for nasjonalparken og friluftslivsområdet. Du kan åpne kartet på hele skjermen ved å trykke her.

I tillegg til nasjonalparken fremgår et privat areal i nord, som ble tilbudt for frivillig vern høsten 2022 og startet verneprosess for i januar 2023. Øverst i høyre hjørne i kartbildet kan du velge de ulike alternativene for vern og andre kartlag, se tegnforklaring og endre bakgrunnskart.

Østmarkas Venner: Vår temaside med artikler om Østmarka nasjonalpark

Statsforvalterens informasjonsside: Vårt arbeid med nasjonalpark i Østmarka. Oppdatert  etter vedtaket 10. november 2023.

Leif Ryvarden: Østmarka nasjonalpark. Publisert på Store Norske Leksikon på nett 21. november 2023.

Dette kartet viser omfanget av den nye nasjonalparken med friluftslivsområder. Illustrasjon: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Illustrasjon: Statsforvalteren i Oslo og Viken.