Til hovedinnhold

05.07.23

Hva mener partiene i Lørenskog om bygging av Dammyrveien i Østmarka?

Losby Bruk AS har søkt om å få bygge en massiv skogsbilvei i et naturskjønt område mellom Elvåga og Halsjøen i Lørenskog, hvor turgåere nå opplever inngrepsfri natur. Til høsten er det lokalvalg, og Østmarkas Venner spør derfor de politiske partiene i Lørenskog: Hva mener dere om dette veiprosjektet?

Fra Dammyrveiens trasé planlagte trasé sør for Kavlebrumyra. Her skal det sprenges en ca. 6 meter bred trasé i åssiden, noe som vil resultere i store fjellskjæringer og steinfyllinger over en distanse på vel 600 meter. Foto: Lars Lindland.

Fra Dammyrveiens trasé planlagte trasé sør for Kavlebrumyra. Her skal det sprenges en ca. 6 meter bred trasé i åssiden, noe som vil resultere i store fjellskjæringer og steinfyllinger over en distanse på vel 600 meter. Foto: Lars Lindland.

Saken om bygging av Dammyrveien – en meget omfattende skogsbilvei som Losby Bruk planlegger mellom Elvåga og Halsjøen – er den viktigste og mest alvorlige Marka-saken i Lørenskog på flere tiår. Østmarkas Venner (ØV) mener at veien vil ha store negative konsekvenser for landskap, friluftsliv, naturopplevelser og naturverdier, og at Lørenskog kommune derfor må avvise søknaden.

Til høsten er det lokalvalg, og ØV har derfor spurt de politiske partiene i Lørenskog om hvordan de vil stille seg til planene. Vi ber partiene om å svare innen 5. august, og etter det vil vi sammenstille svarene og publisere dem på våre nettsider og i medlemsbladet Nytt fra Østmarka.

Parkeringsplasser, møteplasser og snuplasser

Den planlagte veien på østsiden av Elvåga skal bli 3860 meter lang med en bredde på mellom 4 og 6,5 meter. I tillegg kommer fyllinger, grøfter og en rekke rør som vil drenere våte områder. I hele veiens lengde vil en gate på minst 20 meter bli flatehogd. Veien kalles Dammyrveien fordi den blant annet passerer Dammyr nord for Gardfangåsen.

I snitt vil veien for omtrent hver 225. meter utvides med en parkeringsplass, møteplass eller snuplass. Ved disse utvidelsene vil veien, i en lengde på 20 til 26 meter på hvert sted, være mellom 7 og 26 meter bred. Det planlegges dessuten flere massetak (pukkverk).

Veien vil ha så store negative konsekvenser for landskap, friluftsliv, naturopplevelser og naturverdier, at nesten samtlige naturvern- og friluftslivsorganisasjoner er imot veibyggingen. Du kan lese mer om veien her:

– Lørenskog kommune må avvise Losby Bruks søknad om skogsbilvei i hjertet av Østmarka

Kommunestyret skal behandle saken

Det kom mange høringsuttalelser da søknaden ble lagt fram, og Landbrukskontoret har nå bedt Losby bruk foreta ny kartlegging av arkeologi og biologisk mangfold. Saken er forventet å komme opp i politiske utvalg og kommunestyret etter høstens valg, og da skal den behandles i henhold til Landbruksvei-forskriften, som blant annet sier at:

«Når saken er ferdig forberedt, skal kommunen enten fatte vedtak om å godkjenne veiutformingen, byggingen eller ombyggingen, sette vilkår for godkjenningen, jf. § 3-3, eller nekte hele eller deler av veianlegget bygget eller ombygget».

Kommunestyret i Lørenskog har i forbindelse med behandling av kommuneplanens arealdel vedtatt følgende i mars 2023:

Skogen/marka underlegges streng forvaltning slik at områdene ikke forringes i verdi og at natur- og friluftsinteressene ivaretas også for framtidige generasjoner. Særlig gjelder dette de gjenværende naturskogene (skog som ikke er flatehogd) og skog som i dag har sårbare arter eller har potensial for å bli levested for slike. Områder av særlig verdi for befolkningens naturopplevelse skal tas særlig godt vare på. Pbl § 12-1 tredje ledd, at gjennomføring av større bygge og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn krever reguleringsplan, skal forstås og praktiseres i lys av dette.

ØV mener at den planlagte skogsbilveien står i åpenbar strid med denne bestemmelsen, og kommunestyret i Lørenskog har derfor god grunn til å avvise søknaden Fra Losby bruk.

Det kom mange høringsuttalelser da Losby Bruks hogstsøknad ble lagt fram, og Landbrukskontoret har sendt hogstsøknaden i retur fordi den var mangelfull – Losby har blant annet fått beskjed om å kartlegge arkeologi og biologisk mangfold. Saken er forventet å komme opp i politiske utvalg og kommunestyret etter høstens valg, og da skal den behandles i henhold til Landbruksveiforskriften. Kommunestyret har makt til både å godkjenne og avslå slike saker. En eventuell klagesak avgjøres av Statsforvalteren. ØV har påpekt at kommunestyret i Lørenskog gjorde et meget godt vedtak i forbindelse med behandlingen av kommuneplanens arealdel i mars 2023. I vedtaket heter det blant annet at: Skogen/marka underlegges streng forvaltning slik at områdene ikke forringes i verdi og at natur- og friluftsinteressene ivaretas også for framtidige generasjoner. Særlig gjelder dette de gjenværende naturskogene (skog som ikke er flatehogd) og skog som i dag har sårbare arter eller har potensial for å bli levested for slike. Områder av særlig verdi for befolkningens naturopplevelse skal tas særlig godt vare på. Pbl § 12-1 tredje ledd, at gjennomføring av større bygge og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn krever reguleringsplan, skal forstås og praktiseres i lys av dette. ØV mener at den planlagte skogsbilveien står i åpenbar strid med denne planbeskrivelsen, og at kommunestyret i Lørenskog derfor har god grunn til å avvise søknaden fra Losby Bruk. Alle partier med unntak av Frp og Sp stemte for denne planbeskrivelsen, som SV fremmet for kommunestyret.

Kartet viser Dammyrveiens planlagte trasé øst for Elvåga. Illustrasjon: Lars Lindland