Til hovedinnhold

05.03.23

Nasjonalparken: – En beskyttende vinge rundt skogen vår

Et nesten enstemmig Oslo bystyre gikk onsdag 1. mars inn for etableringen av en nasjonalpark i Østmarka. Tidligere har også kommunestyrene i Nordre Follo, Rælingen og Lørenskog anbefalt nasjonalparken.

Tiuren er en av de ikoniske artene som holder til i Østmarka, og nasjonalparken vil gi arten bedre beskyttelse. Foto: Kjell E. Sandberg.

Tiuren er en av de ikoniske artene som holder til i Østmarka, og nasjonalparken vil gi arten bedre beskyttelse. Foto: Kjell E. Sandberg.

Nasjonalparken i Østmarka kom et langt skritt nærmere realisering da bystyret i Oslo diskuterte saken onsdag 1. mars. Voteringen etter debatten endte med at et overveldende flertall (56 stemmer) unntatt Fremskrittspartiets (FrP) tre medlemmer stemte for nasjonalparken. Det skjedde etter at Senterpartiet (Sp) og FrP først hadde stemt for et subsidiært forslag som kun fikk deres egne stemmer. Forslaget ble fremsatt av FrP og gikk i korthet ut på at forslaget til nasjonalpark burde avvises fordi det ikke er gjennomført en konsekvensutredning.

Venstres Marit Vea var blant dem som så helt annerledes på saken enn FrP: – Gjennom å etablere en nasjonalpark i Østmarka legger vi en beskyttende vinge rundt skogen vår, sa hun. Også Ingrid Wergeland fra SV hadde en slående formulering: – Dette blir Norges første nasjonalpark som er tilgjengelig med t-bane! Aps Fawzi Warsame fulgte opp med å konstatere at Østmarka nasjonalpark er bra for naturen, bra for befolkningen, og bra for folkehelsa.

– Dette er en gledens dag for oss som er tilhengere av nasjonalparken. Jeg er full av beundring over våre politikere, som er framsynte og ser det store bildet og har visjoner for framtida. Det er også veldig hyggelig å legge merke til at det store flertallet i Oslos bystyre har lyttet til våre argumenter gjennom ti år. Jeg ble helt varm om hjertet da jeg hørte Fawzi Warsames honnør til den gamle eneboeren Korpås-Olsen og naturfotografen Sverre M. Fjelstad. Det var jo de som hadde nasjonalpark-ideen først, sier styreleder Helga Gunnarsdóttir i Østmarkas Venner (ØV).

Bystyret ønsker nasjonalparksenter

Høringsuttalelsen fra Oslos bystyre blir nå sendt til Statsforvalteren i Oslo og Viken (SF), som nå vurderer en rekke høringsuttalelser. Deretter skal SF sende sitt anbefalte forslag til nasjonalparkens utforming og forskrifter til Miljødirektoratet. Direktoratet skal etter planen sende sin anbefaling til Klima- og miljødepartementet innen 15. juni, før et endelig vedtak kan fattes av Kongen i statsråd.

Bystyrets vedtak er i veldig store trekk i tråd med byrådets innstilling fra begynnelsen av februar og den senere anbefalingen fra samferdsels- og miljøutvalget, men det kom en del mindre endringsforslag og tillegg kort tid før bystyrets behandling. Det mest gledelige av disse er at flertallet i bystyret ønsker en dialog med statlige myndigheter «med sikte på å etablere et nasjonalparksenter/ naturinformasjonssenter i tilknytning til nasjonalparken», som det står i vedtaket. Bystyrets flertall mener at et slikt senter vil fungere som en dør til naturen i Østmarka og formidle kunnskap til ulike brukergrupper. Barn og ungdom er en spesielt viktig målgruppe.

Hvis du går stille og forsiktig gjennom nasjonalparken som kan bli vedtatt i løpet av høsten, er du kanskje så heldig at du møter skogens konge. Foto: Sverre M. Fjelstad.

Hvis du går stille og forsiktig gjennom nasjonalparken som kan bli vedtatt i løpet av høsten, er du kanskje så heldig at du møter skogens konge. Foto: Sverre M. Fjelstad.

– Sånn kan vi ikke ha det!

Eivind Trædal fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) er leder av Oslo kommunes samferdsels- og miljøutvalg og åpnet debatten med å fortelle at han hadde hatt gleden av å levere datteren til en barnehage i Østmarka på morgenkvisten: Der skulle de nemlig ha skidag.

– Vi er mange som er glade for å ha Østmarka som nærmeste nabo og som en av de flotteste delene av byen. Norge er jo ikke et veldig urbant land, så hvis vi skal si noe pent om hovedstaden vår sier vi at det er kort vei ut i skauen, sa Trædal.
Trædal viste blant annet til at Norge rett før jul var med på å signere en internasjonal naturavtale i Montreal.

– Det å få en nasjonalpark som i enda bedre grad tar vare på naturverdiene i Marka gjør det mulig å restaurere dem, og å øke naturmangfoldet. Her er det et bredt flertall i utvalget som står sammen om byrådets gode utkast og en del små tillegg som har kommet inn helt på slutten, understreket han.

– Oslo er et av de få fylkene som ikke har nasjonalpark, og sånn kan vi ikke ha det! erklærte MDG-politikeren.

– Spennende forslag om nasjonalparksenter

Deretter trakk Trædal fram ØVs innspill om et nasjonalparksenter. Han beskrev det som et «veldig spennende tillegg som regjeringa bør vurdere seriøst, og som kan bli en måte å øke kunnskapen og naturgleden på».

Eivind Trædal hadde naturligvis lagt merke til enkelte bekymringer som var kommet fra ulikt hold, om at blant annet idretten ville få dårligere kår med opprettelsen av en nasjonalpark. Dette var bekymringer han ikke delte.

– Vi vil se, som i så mange andre deler av landet, at når nasjonalparken først er på plass så fungerer det utrolig godt, øker naturgleden, og gjør at enda flere får tilgang til enda bedre naturopplevelser i framtida, sa han.

Sikrer Oslo som den blågrønne byen

Anne Haabeth Rygg (Høyre) er nestleder i samferdsels- og miljøutvalget. Hun nevnte at hun i det siste utvalgsmøtet 15. februar før bystyrets samling hadde hørt på innlegg fra ØV, Oslo og Omland Friluftsråd, Skiforeningen og Oslo idrettskrets. Der kom det blant annet innspill om rammebetingelsene for oppkjøring av skiløyper og tilpasning av nye traseer, og disse lå bak noen mindre endringer i det forslaget til vedtak som nå lå på bystyrepolitikernes bord. Høyre sluttet seg derfor i all hovedsak til det hun kalte et grundig og godt forslag fra byrådet.

Ett av forslagene fra Høyre var «at det i verneforskriftene åpnes for muligheten til å anlegge nye turveier etter søknad». Forslaget om nye turveier, som i praksis betyr flere grusveier, fikk ikke flertall. Rygg var ellers meget positiv i sin omtale:

– Dette vil sikre Oslo som den blågrønne byen og sikre at de som bor her etter oss vil kunne ha stor glede av naturverdiene innenfor bygrensa, sa Rygg om den kommende nasjonalparken.

En nasjonalpark med t-bane!

Ingrid Wergeland fra SV viste til at Norge fikk den første nasjonalparken, i Rondane, i 1962, og at Norge nå har 47 nasjonalparker.

– Det er en storslått sak at vi nå skal få en nasjonalpark i vårt eget nærområde! Vi står midt i en klima- og naturkrise, og Østmarka nasjonalpark blir et viktig bidrag til å både bevare og utvikle et rikt biologisk mangfold. Som et nesten enstemmig bystyre uttrykte det for ti år siden: Dette er et unikt skogsområde med stor verneverdi, sa Wergeland.

Wergeland minnet deretter om at Oslos ordfører Marianne Borgen helt fra starten har vært en aktiv støttespiller for nasjonalparken. – Vi har store ambisjoner når det gjelder både å bevare den sårbare naturen og befolkningens behov for rekreasjon og friluftsliv. Derfor er det viktig å ivareta Østmarka som friluftsområde for innbyggerne i Oslo, mente Wergeland, og avsluttet:

– Østmarka vil være unik som nasjonalpark, både fordi den blir nær-naturen for hele Oslo øst, og fordi den blir Norges eneste nasjonalpark i Norge som blir tilgjengelig for alle. Også med t-bane!

– Nasjonalparken blir en beskyttende vinge

Marit Vea fra Venstre fortalte bystyret at hun hadde vokst opp i Asker, i et nabolag et steinkast unna en mye brukt hundremeterskog. – Det var min skog, men det var ikke bare min skog. Det var også skjærenes skog, det var duenes skog, det var hakkespettenes skog og det var pinnsvinenes skog, og det var skogen til et mylder av insekter og kryp!

Men en ettermiddag, da lille Marit kom hjem fra skolen, var skogen borte. Den var blitt snauhogd i løpet av formiddagen av velformannen i nabolaget. – Den dagen bestemte jeg meg for at når jeg blir stor, skulle jeg stoppe sånne vel-formenn. Og på sett og vis er det dette bystyret gjør i dag. Gjennom å etablere en nasjonalpark i Østmarka legger vi en beskyttende vinge rundt skogen vår, sa Vea.

Venstre-politikeren Marit Vea er stolt over sitt partis rolle i nasjonalpark-saken. Det var partifellen Ola Elvestuen som startet den formelle verneprosessen, og det ble kunngjort ved Vangen skistue i november 2019. Foto: Karin Hanstensen, Østlandets Blad.

Venstre-politikeren Marit Vea (nr. 3 fra høyre i forreste rekke) er stolt over sitt partis rolle i nasjonalpark-saken. Det var partifellen Ola Elvestuen (nr. 2 fra høyre i bakerste rekke) som startet den formelle verneprosessen, og det ble kunngjort ved Vangen skistue i november 2019. Foto: Karin Hanstensen, Østlandets Blad.

Marit Vea påpekte også at bystyrets behandling 1. mars 2023 kom ganske nøyaktig ti år etter at partifellen og Oslos daværende miljø- og samferdselsbyråd Ola Elvestuen fikk bystyrets tilslutning til å etablere en nasjonalpark i Østmarka – etter innspill fra ØV. Da Venstre senere gikk inn i regjering ble Elvestuen klima- og miljøminister og startet den formelle verneprosessen, som nå nærmer seg sin avslutning.

– Jeg er veldig stolt av Venstres innsats for å få til en nasjonalpark, men jeg er også veldig stolt av bystyrets rolle i denne saken. Mens det fortsatt finnes kommuner i Norge som ikke har vernet en millimeter av eget areal, har et bredt flertall i bystyret ivret for denne nasjonalparken gjennom mange år, sa Vea.

Hun avsluttet sitt innlegg med å påpeke at markaloven ikke er en vernelov som har til hensikt å ta vare på sårbare arter, økosystemer og landskap. Loven fastsetter en grense for byggesonen, men den beskytter ikke mot hogst og nye skogsbilveier, eller mot infrastrukturanlegg som dammer og kraftledninger.

– Jeg mener at Statsforvalteren treffer godt med sitt verneforslag, og byrådets forslag er også godt. Vi foreslår også at det skal etableres et nasjonalparksenter. Å beskytte naturen er den aller viktigste oppgaven i årene som kommer. Nasjonalparken i Østmarka er en gave til oss, den er en gave til naturen, og den er en gave til de som kommer etter oss, sa Vea.

FrP etterlyste konsekvensutredning

Lars Petter Solås fra FrP mente det er betenkelig å anlegge en nasjonalpark så nær et tettbebygd strøk med mye brukte områder. Det vet vi rett og slett ikke konsekvensen av, mente Solås.

FrP ba derfor bystyret om å gå imot nasjonalparken i Østmarka fordi saken ikke var konsekvensutredet, men forslaget ble nedstemt. I forslaget stod det blant annet at «Oslo kommunes forvaltning av Østmarka, allerede etablerte verneområder og markaloven er tilstrekkelig for å kunne sikre viktige naturverdier i Østmarka og sikre at det forblir sammenhengende skogsområder med få inngrep. Dagens forvaltning er også best skikket til å ivareta interessene til friluftsliv og folkehelse».

Partifellen Bjørn Revil holdt senere et kort innlegg der han argumenterte for at det er unødvendig å vedta en nasjonalpark i Østmarka. – Hvis man skal verne urørt natur i Østmarka, er det mye bedre å verne den østlige delen av Østmarka som er mer urørt, mente Revil.

Morten Edvardsen fra SP sa i sitt innlegg at partiet lenge har vært skeptiske til å omgjøre deler av Østmarka til en nasjonalpark. Vern skjer best gjennom skånsom og kløktig bruk av naturen, mente Edvardsen – som også signaliserte at han ikke stoler på den pågående verneprosessen:

– Selv om bystyret i dag vedtar at nasjonalparken også skal tilrettelegge for friluftsliv, vedlikehold av veier etc., vet vi ikke om det blir en realitet. Østmarka og Marka har i dag et godt vern med markaloven. Vi kommer til å støtte flertallets innstilling subsidiært, men vi mener det er en svakhet at saken ikke er konsekvensutredet, sa Edvardsen.

Honnør til Korpås-Olsen og Sverre M. Fjelstad

Deretter var det Fawzi Warsame fra Arbeiderpartiet som fikk ordet, og han refererte varmt til et budskap fra ØV under samferdsels- og miljøutvalgets møte et par uker tidligere.

– Da fant jeg ut at ideen om en nasjonalpark i Østmarka er ganske så gammel! For det er snart 80 år siden Korpås-Olsen mente at hele Østmarka burde få status som nasjonalpark. Og så inspirerte denne eneboeren den daværende tenåringen Sverre M. Fjelstad til å skrive skolestil om temaet. Deretter skjedde det lite, helt fram til Østmarkas Venner plukket opp ideen igjen for ti år siden og lanserte den på nytt, sa Warsame.

Også Warsame uttrykte sterk støtte til tanken om å opprette et nasjonalparksenter, før han avsluttet:

– Ordfører! Jeg tror det er bred enighet om at Østmarka nasjonalpark er bra for naturen, bra for befolkningen, og bra for folkehelsen.

Til slutt gikk bystyret til votering, som altså endte med et nær enstemmig vedtak til støtte for en nasjonalpark i Østmarka. Bystyremøte ble streamet, og du kan følge behandlingen av nasjonalpark-saken fra denne linken. Nasjonalparken har nummer 61/23 på sakskartet.

Eneboeren Korpås-Olsen (til venstre i bildet) hadde neppe trodd at han skulle få hederlig omtale i Oslos bystyre i mars 2023, som opphavsmann til tanken om en nasjonalpark i Østmarka. Bildet ble tatt av turgåeren Erling Ingebretsen omkring 1949.

Eneboeren Korpås-Olsen (til venstre i bildet) hadde neppe trodd at han skulle få hederlig omtale i Oslos bystyre i mars 2023, som opphavsmann til tanken om en nasjonalpark i Østmarka. Bildet ble tatt av turgåeren Erling Ingebretsen omkring 1949.