Til hovedinnhold

03.05.23

– Enda et skritt nærmere målstreken

Nasjonalparken og friluftslivsområdene i Østmarka er enda et skritt nærmere målstreken, etter at Miljødirektoratet tirsdag la fram sin tilråding. Direktoratet tilrår å verne et sammenhengende område på 71 km2, der nasjonalparken utgjør 40 km2 mens friluftslivsområdene utgjør 31 km2.

Hvis du går stille og forsiktig gjennom nasjonalparken som kan bli vedtatt i løpet av høsten, er du kanskje så heldig at du møter skogens konge. Foto: Sverre M. Fjelstad.

Den endelige beslutningen om vern i Østmarka tas av Kongen i statsråd – sannsynligvis i løpet av høsten. Foto: Sverre M. Fjelstad

Miljødirektoratet leverte tirsdag 2. mai sin tilråding om nasjonalpark og friluftslivsområder i Østmarka til Klima- og miljødepartementet (KLD) for videre behandling.

Denne artikkelen ble endret og utvidet 3. mai kl. 21:30 etter at ØV hadde rukket å studere Miljødirektoratets forslag nærmere.

– Vi er glade for at denne saken er kommet enda et skritt nærmere målstreken i og med at Miljødirektoratet nå har sagt sin mening. Vi ser fram til et endelig vedtak som bevarer de flotteste delene av Østmarka for ettertiden. Nasjonalparken og friluftslivsområdene i Østmarka blir en gave til naturen, friluftslivet og kommende generasjoner, sier Østmarkas Venners styremedlem Sigmund Hågvar.

Statsforvalteren i Oslo og Viken la i midten av mars fram en tilråding om å verne til sammen ca. 73 kvadratkilometer (km2) i Østmarka. Av dette skulle nasjonalparken omfatte 54 km2, mens til sammen 19 km2 burde vernes som friluftslivsområder etter markalovens paragraf 11.

Miljødirektoratet tilrår nå et alternativ som går ut på å gjøre friluftslivsområdene større, mens nasjonalparken blir redusert med ca. 14 km2 og det totale verneområdet ca. to km2 mindre. Men i brevet til KLD omtaler Miljødirektoratet Statsforvalterens forslag som et mulig alternativ.

– For oss er det uklart om Statsforvalterens tilrådte alternativ, som i Miljødirektoratets tilrådningsdokument nå er beskrevet som alternativ 2, er en del av tilrådningen fra direktoratet. Basert på dokumentet velger vi å tolke det slik, men at dette ikke er direktoratets foretrukne alternativ. Østmarkas Venner er fortsatt tydelige på at vi støtter Statsforvalterens og klima- og miljøministerens foretrukne alternativ med en stor og kortreist nasjonalpark, sier Sigmund Hågvar.

Miljødirektoratets alternativ

I brevet til departementet tilrår Miljødirektoratet opprettelsen av Østmarka nasjonalpark på ca. 39,7 km2, med hjemmel i naturmangfoldlovens paragraf 35. Direktoratet tilrår samtidig opprettelsen av Østmarka friluftslivsområde på ca. 31,1 km2, med hjemmel i markalovens paragraf 11.

Dette alternativet innebærer at dagens Østmarka naturreservat på ca. 17,8 km2 blir en del av nasjonalparken som en egen sone (sone A). Innenfor denne sonen foreslår direktoratet å videreføre dagens restriksjonsnivå, med strengere bestemmelser enn for øvrige deler av den foreslåtte nasjonalparken.

Statsforvalterens alternativ, som etter ØVs tolkning skal være med i den kommende behandlingen i departementet,  gikk ut på at Østmarka skulle få en nasjonalpark på til sammen ca. 53,9 km2. Statsforvalteren ville samtidig opprette et friluftslivsområde i Østmarka på til sammen ca. 19,3 km2.

Miljødirektoratet ønsker altså å ta en del områder ut av nasjonalparken og verne dem som friluftslivsområder isteden. Begrunnelsen er at områdene inneholder blant annet en del hytter og veiene til Rausjø og Vangen. Men Klima- og miljødepartementet har tidligere sagt at hyttene og veiene ikke er til hinder for en nasjonalpark.

I løpet av høringsprosessen kom det forslag fra Oslo kommune og Østmarkas Venner om at områdene Hauktjern øst, Rundvannsås og Pettersbråten skulle vernes som friluftslivsområder. Miljødirektoratet har ikke innvendinger mot dette, men mener at forslaget i så fall bør ut på egen høring og legges til i etterkant. Dette forklarer at det totale verneforslaget er blitt om lag to kvadratkilometer mindre.

– Den første bynære nasjonalparken

Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet sier i en pressemelding at en nasjonalpark i Østmarka blir den første bynære nasjonalparken – like ved hovedstaden.

– Det er ingen tvil om at Østmarka har mange viktige naturverdiar, men området er også prega av ein del menneskelege inngrep. I forslaget vårt er vegar, kraftlinjer og fleire hytteeigedommar i hovudsak lagt utanfor nasjonalparken, mens dei områda som blir foreslåtte verna som nasjonalpark er lite påverka av inngrep, sier Hambro.

Kart over Miljødirektoratets forslag til nasjonalpark og friluftslivsområder

Miljødirektoratet foreslår at nasjonalparken krympes med ca. 14 km2, mens friluftslivsområdene blir større. Kart: Miljødirektoratet

Følger opp en internasjonal forpliktelse

ØVs talsmann Sigmund Hågvar minner avslutningsvis om at Norge rett før jul var med på å signere en internasjonal naturavtale i Montreal. – Et nytt og stort vern i Østmarka gir et viktig bidrag til Norges oppfølging av denne avtalen, sier han.

Den endelige beslutningen om vern i Østmarka tas av Kongen i statsråd – sannsynligvis i løpet av sommeren.

Mer informasjon:

Miljødirektoratets pressemelding: Tilrår nasjonalpark i Østmarka. Publisert 2. mai 2023

Østmarkas Venner: Regjeringen vil ha stor og kortreist nasjonalpark i Østmarka. Publisert 22. juni 2022

Østmarkas Venner: Våre temasider om nasjonalparken i Østmarka.