Til hovedinnhold

24.04.23

ØVs årsmøte gleder seg til nasjonalparken

ØVs medlemmer er åpenbart svært fornøyd med styrets arbeid: Både årsberetning og regnskap for 2022 samt budsjett for 2023 ble enstemmig applaudert under foreningens årsmøte. I 2023 skal foreningen blant annet følge nasjonalparken helt fram til målet – og fortsette kampen for å redde de siste naturskogene i Østmarka.

Årsmøtets deltakere var svært fornøyd med styrets arbeid i 2022 og planene for 2023.

Årsmøtets deltakere var svært fornøyd med styrets arbeid i 2022 og planene for 2023.

De nærmere 90 frammøtte medlemmene til årsmøtet på Skullerudstua 20. april ble hilst velkommen av styreleder Helga Gunnarsdóttir, som gikk gjennom årsberetningen for 2022 og svarte på spørsmål. Medlemmene var allerede godt kjent med årsberetningen, som var trykt i sin helhet i medlemsbladet.

Den aller viktigste saken i 2022 har vært arbeidet med nasjonalparken i Østmarka. Statsforvalteren i Oslo og Viken sendte sin tilråding om nasjonalparken til Miljødirektoratet i 22. mars, og denne ble omtalt på ØVs nettsider 24. mars: ØV gleder seg over Statsforvalterens nye tilråding. Tilrådingen kom etter at Statsforvalteren hadde vurdert ca. 110 høringsuttalelser til verneforslaget som ble presentert i oktober 2022.

Fra venstre: Sigmund Hågvar, Helga Gunnarsdóttir, Øyvind Pettersen, Jan Olav Haugen (ny), Lars Rogstad , Bente Lise Dagenborg, Johan Ellingsen og Ingunn Lian Nylund

Styremedlemmer og administrativ leder. Fra venstre: Sigmund Hågvar, Helga Gunnarsdóttir, Øyvind Pettersen, Jan Olav Haugen (ny), Lars Rogstad , Bente Lise Dagenborg, Johan Ellingsen og Ingunn Lian Nylund.

Nasjonalpark: Mye støtte og noe kritikk

Årsmøte-deltakerne lyttet interessert da Helga Gunnarsdóttir kunne fortelle at kommunene Oslo, Nordre Follo, Lørenskog og Rælingen har støttet Statsforvalterens verneforslag om å etablere en stor nasjonalpark i Østmarka. Det samme gjelder blant annet Riksantikvaren og Viken fylkeskommune, og en hel rekke foreninger som blant annet Norges naturvernforbund og DNT. Men Statsforvalterens anbefaling ble også møtt med kritikk fra noen organisasjoner.

Det neste som skal skje er at direktoratet sender sin egen tilråding til Klima- og miljødepartementet i midten av mai. Deretter kan det komme et vernevedtak av Kongen i statsråd i løpet av høsten – kanskje allerede før valget.

– Det ser veldig lovende  ut, men vi må ikke selge skinnet før bjørnen er skutt, kommenterte Gunnarsdóttir.

Viktige saker det neste året

Helga Gunnarsdóttir redegjorde også for hva styret kommer til å jobbe med framover i 2023. Hvis nasjonalparken blir vedtatt må saken naturligvis feires, men foreningen kan likevel ikke hvile på laurbærene – eller granbarene. Styret vil fortsatt jobbe hardt med å forsøke å redde de siste naturskogene utenfor nasjonalparken mot hogst og andre inngrep, og skrive en rekke høringsuttalelser til kommunale plansaker.

Foreningen skal også fortsette et omfattende informasjonsarbeid og løfte fram Plankeveien og andre kulturminner i Østmarka. Det er dessuten planlagt over 20 arrangementer i løpet av året.

Det nye styrets sammensetning

Etter at årsberetningen, regnskapet og budsjettet var blitt enstemmig godkjent av årsmøtet, var det tid for valgene. Valgkomiteens leder Anders Baumberger la fram en innstilling hvor alle forslag ble vedtatt ved akklamasjon. Det nye styret består av lederen Helga Gunnarsdóttir samt Bente Lise Dagenborg, Johan G. Ellingsen, Sigmund Hågvar, Øyvind Pettersen, Kristin Lund og Lars Rogstad – som rykket opp fra en plass som varamedlem. Linda Steen-Brungot ble gjenvalgt som varamedlem, mens Jan Olav Haugen fra Lørenskog og Marit Hauken fra Ås kom inn som nye varamedlemmer.

Rolf Kristian Medbøe avsluttet sin periode som varamedlem. Ingunn Lian Nylund har fra nyttår gått over i en fast stilling som administrativ leder i ØV og går derfor ut av styret.

Etter den formelle delen av møtet, kunne de fremmøtte hygge seg med kaffe og kake i en god pause. Deretter holdt Lars Rogstad et foredrag om kulturminner i Østmarka, som ble svært godt mottatt. Kulturminnene har en verdi i seg selv, men kunnskap om kulturminner kan også gjøre turene i Østmarka enda mer interessante.

Helga Gunnarsdóttir presenterte årsberetningen og ble enstemmig gjenvalgt som styreleder.

Helga Gunnarsdóttir presenterte årsberetningen og ble enstemmig gjenvalgt som styreleder.

Les mer:

Godt besøkt årsmøte i Østmarkas Venner. Publisert 31. mars 2022