Til hovedinnhold

30.01.23

Nasjonalpark-planene i Østmarka: Mye støtte og noe kritikk

Statsforvalteren i Oslo og Akershus har mottatt en rekke høringssvar til saken om nasjonalpark i Østmarka, og mange viktige aktører støtter forslaget om en stor og kortreist nasjonalpark. Men det kommer også noen innvendinger.

Fluefiske i Svartoren: Nasjonalparken i Østmarka blir støttet av blant annet Norges Jeger- og Fiskerforbund i Oslo og Akershus. Foto: Henrik Strømstad.

Fluefiske i Svartoren: Nasjonalparken i Østmarka blir støttet av blant annet Norges Jeger- og Fiskerforbund i Oslo og Akershus. Foto: Henrik Strømstad.

– Dette er en unik mulighet til å bevare et stort og forbausende intakt skogslandskap nær landets største befolkningskonsentrasjon. Denne sjansen kommer aldri igjen, skriver Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) i sitt høringssvar til Statsforvalteren.

NOA støtter alternativet med en stor, tredelt nasjonalpark og en brem av friluftslivsområder mot vest og nordvest. Organisasjonen støtter også forslaget fra Østmarkas Venner (ØV), som har foreslått noen små utvidelser av nasjonalparken.

– Vernet fyller en mangel både i nasjonalparksystemet og i skogvernet. Her er det viktig å se de store linjene. Det blir et varig og verdifullt naturområde for friluftsliv, rekreasjon og folkehelse. Dagens friluftsaktiviteter skal fortsette, så sant de ikke sliter unødig på naturkvalitetene, skriver NOA.

NOA mener også at idretts- og friluftsorganisasjonene bør kunne finne seg vel til rette i den nye nasjonalparken. Organisasjonen støtter dessuten ØVs argumentasjon om at markaloven ikke gir tilstrekkelig beskyttelse av naturverdiene i Østmarka, blant annet fordi loven tillater fortsatt skogbruk og bygging av skogsbilveier, kraftlinjer, transformatorer med mer.

Også Naturvernforbundet sentralt – en organisasjon med ca. 35 000 medlemmer – gir sterk støtte til det store nasjonalpark-alternativet.

– Naturvernforbundet understreker at det er svært gledelig og på høy tid at Østmarka nasjonalpark endelig kan realiseres. Slik kan områdets store natur- og friluftslivverdier ivaretas på en faglig og kunnskapsbasert best mulig måte, skriver Naturvernforbundet.

– En helt spesiell mulighet

Også miljøorganisasjonen Sabima gir helhjertet støtte til Statsforvalterens anbefaling, samtidig som de støtter innspillene i høringssvaret fra ØV.

– Dette er en helt spesiell mulighet til å bevare et stort og i stor grad intakt skoglandskap like ved hovedstaden og den største befolkningskonsentrasjonen i Norge. Vernet fyller viktige mangler både i skogvernet og blant Norges nasjonalparker. Verneområdet vil bevare store naturverdier, og samtidig bli et enda viktigere og mer verdifullt friluftslivsområde. Det er også spesielt verdifullt med et verneområde av så stor størrelse, skriver Sabima.

Branntårnet på Kjerringhøgda byr på en storslått utsikt over den planlagte nasjonalparken. Foto: Kristian Götz.

Positivt i flere kommuner

Oslo kommune skal ferdigbehandle nasjonalparksaken under et bystyremøte i månedsskiftet februar/mars, men det er grunn til å vente et positivt vedtak. Det har vært stort flertall i Oslos bystyre helt siden den første behandlingen i 2012, og Oslo Arbeiderparti lover fortsatt sin helhjertede støtte.

Flere andre kommuner har allerede sendt sine høringssvar. Kommunestyret i Nordre Follo diskuterte nasjonalparken 7. desember og vedtok en uttalelse som støtter Statsforvalterens anbefaling om et større verneområde i Østmarka

Nordre Follo er blant annet fornøyd med at Statsforvalteren har «funnet gode og smidige løsninger på noen av de vanskelige problemstillingene som er blitt bragt på bane», som det heter det i brevet. Du kan lese mer om saken i ØVs intervjuer med ordfører Hanne Opdan og varaordfører Hans Martin Enger. Kommunen mener at området ved Krokhol golfbane er godt egnet for et nasjonalparksenter.

Tommelen opp i Rælingen

Rælingen kommune sendte et positivt høringssvar etter et kommunestyremøte som ble holdt 7. desember.

– Rælingen kommune vurderer at verneformålene som etableres ved en eventuell nasjonalpark, slik statsforvalteren anbefaler, vil gi en kombinasjon mellom friluftsinteresser, kulturmiljø, økosystemtilnærming og et godt sambruk mellom disse. Rælingen kommune stiller seg positiv til dette alternativet på et prinsipielt grunnlag for en god, bærekraftig og helhetlig forvaltning av Østmarka, skriver kommunen.

Nasjonalpark-saken er ikke ferdig behandlet i Lørenskog ennå, men kommunedirektøren har skrevet en positiv innstilling til det kommende kommunestyremøtet. – Lørenskog kommune er av den oppfatning at en nasjonalpark vil sikre vern av Østmarkas mange verdier for kommende generasjoner, og derved bidra til en bærekraftig utvikling innen alle de tre dimensjonene; miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft, heter det i kommunedirektørens forslag til vedtak.

– I likhet med Statsforvalteren i Oslo og Viken, er Lørenskog kommune av den oppfatning at de ulike målene for vern best oppfylles ved at verneområdet får en kombinasjon av nasjonalpark, områder med friluftslivsvern og områder uten nytt vern, gjennom alternativ 1, heter det i innstillingen.

Enebakk-flertallet står på sitt

Da kommunestyret i Enebakk behandlet saken 5. desember ble det fortsatt flertall (15 stemmer) mot nasjonalparken. ØVs argumentasjon om at markaloven ikke beskytter naturen i Østmarka godt nok, har ikke gjort inntrykk på det politiske flertallet i kommunen. Det hjalp heller ikke at kommunedirektøren hadde skrevet en innstilling med støtte til nasjonalparken.

Flertallet mente at «forvaltning og vern i Østmarka fortsatt bør foregå etter markaloven og de eksisterende bestemmelsene for naturreservater og friluftslivsområder». Men flertallet mente også at Statsforvalterens alternativ 1, altså det største alternativet, er det beste av de tre foreliggende alternativene – dersom det blir noe av nasjonalparken.

Et mindretall på åtte personer mente at kommunen bør være positiv til en nasjonalpark i Østmarka. Arbeiderpartiet, MDG og SV mente også at Bysetermåsan er en naturlig innfallsport til den nye nasjonalparken og bør være lokasjonen for et nasjonalparksenter.

De tre partiene fikk også inn en protokolltilførsel om at Enebakk kommune bør melde inn 800 dekar skog ved Kristenseteråsen og Rottjernkollen til frivillig vern, som nytt areal til Østmarka nasjonalpark. Området har mye gammel granskog og er i dag administrativt fredet gjennom den kommunale flerbruksplanen.

Det administrativt vernede området rundt Kristenseteråsen (bildet) og Rottjernkollen passer fint i en nasjonalpark, mener mindretallet i Enebakks kommunestyre. Foto: Knut Bryn.

Jegerne og fiskerne støtter nasjonalparken

Norges Jeger- og Fiskerforbund i Oslo og Akershus skriver i sitt høringssvar at nedbygging av norsk natur er en av de største truslene mot de høstningsbaserte friluftslivet – jakt, fiske, sopp- og bærplukking. – Vi mener at vern av Østmarka etter alternativ 1, er det forslag som best ivaretar natur- og friluftslivinteressene i området. Opprettelsen av nasjonalpark må sikre at befolkningen fortsatt har tilgang å kunne høste av naturens ressurser på en bærekraftig måte, skriver organisasjonen. Statsforvalterens forslag innebærer allerede at det skal tas hensyn til høstningsbaserte friluftslivet i nasjonalparkens verneforskrifter.

Orienteringsgruppa i Bækkelagets Sportsklubb skriver at de er grunnleggende positive til vern av skog generelt og Østmarka spesielt. Forutsetningen er at vernet ikke legger noen nye begrensninger på utøvelse av orienteringsidrett, herunder alle former for trening, orienteringsløp og turorientering til fots eller på ski.

Skiforeningen og NOTS er skeptiske

Skiforeningen er imidlertid skeptiske til nasjonalparken og mener at «friluftslivet vil komme i andre rekke». – For Skiforeningen er det viktig å minne om at friluftslivet allerede har gode vilkår gjennom markaloven. Nasjonalpark er ikke nødvendig for å sikre friluftslivet i Østmarka, skriver foreningen, og ber Statsforvalteren vurdere om en mildere verneform er mer egnet.

Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) hevder at terrengsykling er en av de største aktivitetene i Østmarka. På den bakgrunnen er NOTS negative til de begrensningene som er foreslått for bruk av elektriske sykler, og kan ikke se at det er grunnlag for å innføre slike begrensninger. Terrengsyklistenes organisasjon mener også at avgrensning av nasjonalparkområdet i sør må justeres, slik at et større område gjøres til friluftslivsområde.

Nordre Follo ber Statsforvalteren vurdere om sykling og ridning på sti innenfor nasjonalparken bør kanaliseres til kun utvalgte stier.

Denne artikkelen omtaler kun et utvalg av de innkomne høringssvarene. En komplett liste over innkomne svar vil etter hvert bli publisert av Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Artikkelen ble redigert 14. februar med en presisering om at også MDG mente at Bysetermåsan er en naturlig innfallsport til den nye nasjonalparken. MDG støttet også protokolltilførselen om Kristenseteråsen.

Markaloven er bra nok, mener Skiforeningen. Til tross for at loven ikke beskytter mot flatehogst, skogsbilveier, kraftledninger, og så videre. Foto: Bjørnar Thøgersen