Til hovedinnhold

24.04.24

– Et ensidig og mangelfullt saksframlegg om Dammyrveien

Østmarkas Venner og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus er overrasket over kommunedirektørens forslag til vedtak om Dammyrveien i Lørenskogs del av Østmarka. – Saksframlegget legger ensidig vekt på de delene av lovverket som er til skogeiers fordel, mens hensynet til naturen og friluftslivet blir mer ignorert, mener de to organisasjonene.

Den nesten fire kilometer lange Dammyrveien er planlagt bygd tvers gjennom et nær uberørt skogsområde øst for Elvåga og vil bli det desidert største inngrepet i Oslomarka i nyere tid. Foto: Lars Lindland.

Den nesten fire kilometer lange Dammyrveien er planlagt bygd tvers gjennom et nær uberørt skogsområde øst for Elvåga og vil bli det desidert største inngrepet i Oslomarka i nyere tid. Foto: Lars Lindland.

Losby Bruk har søkt Lørenskog kommune om å bygge en nesten fire kilometer lang skogsbilvei i et nærmest uberørt område øst for Elvåga i Østmarka. Planene har utløst sterke protester og mye motstand. Østmarkas Venner (ØV) og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) kommer med sterk kritikk av kommunedirektørens saksframlegg med forslag til vedtak, som ble offentliggjort 22. april.

Det har kommet en rekke høringsinnspill til saken, og både Ungdom i Østmarka, Oslo og omland friluftsråd, Naturvernforbundet, Østmarkas Venner, Lørenskog jakt- og fiskeforening og Norsk organisasjon for terrengsykling er negative til veien.

I et høringsnotat fra Ungdom i Østmarka står det at bygging av veien «vil være en katastrofe for Østmarka som ødelegger den aller fineste naturen vi har for kommende generasjoner». ØV mener at veien vil ha så store negative konsekvenser for landskap, friluftsliv og naturopplevelser, samt for viktige naturverdier, at dette langt overskrider de positive virkningene av veien for Losby Bruk.

Politikerne i Lørenskog skal behandle Losby Bruks vei-søknad i miljø-, samferdsel og teknisk utvalg 2. mai og i formannskapet 8. mai. Deretter skal kommunestyret behandle saken 15. mai – men ØVs styreleder Helga Gunnarsdóttir mener at saken ikke er belyst godt nok til at politikerne kan ta en god beslutning.

I strid med kommunens egen plan

– Jeg er både overrasket og skuffet over at kommunedirektøren i Lørenskog vil tillate bygging av en massiv skogsbilvei som kommer til å rasere et unikt natur- og friluftslivsområde. Politikerne i Lørenskog har nylig vedtatt en kommuneplan med sterke formuleringer om ivaretakelse av naturen i Østmarka, men vi kjenner ikke igjen dette i kommunedirektørens saksframlegg. Det som står i kommuneplanens arealdel kan jo ikke være bare tomme ord; derfor må politikerne i Lørenskog avvise kommunedirektørens forslag til vedtak, sier styreleder Helga Gunnarsdóttir i ØV.

ØV har foreslått at Losby Bruk isteden kan benytte eksisterende veinett i Østmarka, og mener alternative veier som Knuttjernveien og Elvågaveien kan benyttes for å ta ut tømmer.

Her ligger skiløypa fra Mariholtet til Vangen i en kløft vest for Gråbeinsmosan. Den har vært brukt til utkjøring av tømmer om vinteren. For å få plass til veien må det sprenges på begge sider og fylles med pukk. Blåstien går parallelt, over den skal det anlegges en parkeringsplass. Foto: Lars Lindland.

Helhetsløsninger bare for skogbruket

Håkon Eide Gundersen, daglig leder i NOA, er helt enig i Gunnarsdóttirs kritikk. – Denne veien vil bli det desidert største inngrepet i Oslomarka i nyere tid. Vi håper nå at politikerne i Lørenskog vil stanse byggingen av veien, slik at området kan bli bevart for fremtiden. Kommunedirektørens saksframlegg er veldig farget av at det er skogbrukets vurderinger som dominerer, mener han.

– I anbefalingen til politikerne står det blant annet at «Kommunedirektøren vurderer det slik at omsøkt landbruksvei til skogbruksformål sikrer landbruksfaglige helhetsløsninger». Men hvor er hensynet til helhetsløsningene når det gjelder naturen og friluftslivet? Det savner vi i dette dokumentet. Den setningen har riktignok et vedheng, der det står at landbruksveien «i tilstrekkelig utstrekning tar hensyn til miljøverdier», påpeker Gundersen.

Med det vedhenget understreker bare poenget: Skogbruket skal tilgodeses med helhetlige løsninger, mens miljøverdiene bare får noe som er «tilstrekkelig». – Her ser vi at dette saksframlegget først og fremst skal sikre skogsdrift i området, mens den negative betydningen for natur og friluftsliv er underkommunisert, sier Gundersen i en kommentar til Østmarkas Venner.

Massiv skogsbilvei blir pyntet med sminke

Kommunedirektøren foreslår noen innstramminger i forhold til Losby Bruks opprinnelige planer for Dammyrveien. Det skal blant annet ikke bygges en svær snuplass ved Skråbakkhølet, som er et sentralt stikryss øst for Elvåga. Det tillates heller ikke opparbeiding av parkeringsplasser langs veien. Det skal fylles på jord inntil skjæringer og på kanten av fyllinger, slik at revegeteringen fremskyndes, står det i saksframlegget.

Kommunedirektøren skriver også at det ikke skal foregå anleggsarbeid i leiktiden i perioden 1. mars til 31. mai. Der veien krysser stier, skal det skiltes med alternative ferdselsårer i området. Men det blir fortsatt slik at Dammyrveien langs deler av traseen anlegges i etablerte skiløyper og blåstier.

– Dette virker mest som sminke på et veiprosjekt som fortsatt vil ha alvorlige konsekvenser for naturen og friluftslivet i et av de fineste områdene vi har i Østmarka, sier ØV-lederen Helga Gunnarsdóttir.

Direkte feil i saksframlegget

I kommunedirektørens saksframlegg står det også blant annet at « … skogen som skal skjøttes, er å betrakte som kulturskog som sist ble flatehogd ca. 1940-1970». Men dette er direkte feil, påpeker Håkon Eide Gundersen.

– Her fremstår det som om hele skogsområdet er kulturskog, men det er jo ikke riktig. Dette området inneholder en blanding av både mer og mindre påvirket skog, kommenterer Gundersen. Han viser blant annet til et notat fra Østmarkas Venner, som har vist at Losby Bruks egen kartlegging omkring Dammyrveien skjuler store naturverdier.

ØVs notat inneholder en liste med hele 20 såkalte livsmiljøer som Losby Bruk ikke har valgt ut til å bli beskyttet som nøkkelbiotoper – hvor det ikke skal hogges. Disse livsmiljøene inneholder fortsatt viktige naturverdier, men de er ikke nevnt i kommunedirektørens saksframlegg. ØVs notat med dokumentasjon er heller ikke nevnt, verken i saksframlegget eller i sakens vedlegg.

– Dette er så lettvint og ensidig at jeg nesten ikke finner ord, sier Helga Gunnarsdóttir om dette.

Dette kartet er hentet fra kommunedirektørens saksframlegg og viser omfanget av veien og den planlagte hogsten i området.

Dette kartet er hentet fra kommunedirektørens saksframlegg og viser omfanget av veien og den planlagte hogsten i området. Illustrasjon: Losby Bruk

– Politikerne må kreve reguleringsplan

Både Gunnarsdóttir og Gundersen mener at Lørenskog-politikerne i første omgang bør kreve en reguleringsplan før veien kan komme til endelig behandling. Kommunedirektøren mener isteden at kommunestyret kan fatte et endelig vedtak når saken kommer til behandling i løpet av mai.

– Vi er helt uenige i den vurderingen kommunedirektøren har gjort. I saksframlegget blir det lagt vekt på en uttalelse fra Landbruksdepartementet, der departementet viser til sin egen veileder. Der står det at reguleringsplikten utløses bare når det er snakk om anlegg av «ekstraordinær størrelse», men dette er noe departementet sjøl har kommet fram til. Du finner ikke igjen formuleringen om «ekstraordinær størrelse» i plan- og bygningsloven. Det som står der, er isteden at hvis anlegget « ..  kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan». Det er ikke noe tvil om at dette veianlegget har slike vesentlige virkninger, særlig sett i lys av at området ligger i Oslomarka innenfor markagrensa, sier Gundersen.

Dette kartet er gjengitt i ØVs notat og viser livsmiljøer som Losby ikke har valgt ut for beskyttelse (i lysebrunt), mens de utvalgte nøkkelbiotopene er vist i rødt, grønt og et lite område i brunt øst for Pettersbråtan. (Kart fra Kilden).

Østmarkas Venner har lagd et notat som dokumenterer at Losby Bruks egen kartlegging skjuler store naturverdier. De lysebrune områdene viser viktige livsmiljøer som Losby har sett bort fra i sin kartlegging. De utvalgte nøkkelbiotopene som skal beskyttes mot hogst er vist i rødt og grønt, samt og et lite område i brunt øst for Pettersbråtan. (Kart fra Kilden).

Vi skal ikke drive skogbruk overalt

– Vi er veldig skuffet over at både de biologiske verdiene og de store naturopplevelsesverdiene i området blir sterkt underkommunisert av kommunedirektøren. Jeg håper nå at politikerne i Lørenskog vil bestemme seg for å kreve en reguleringsplan. Da vil saken bli mye bedre utredet med tanke på å kartlegge de store naturverdiene, og det vil bli en annen form for saksgang enn om saken bare behandles etter landbruksveiforskriften, oppsummerer Gunnarsdóttir.

– Alle er for at vi skal drive skogbruk i Norge. Men vi skal ikke drive skogbruk overalt, og i hvert fall ikke dersom skogbruket vil kreve nye og så store naturinngrep som i dette tilfellet. Det er forståelig at Losby Bruk tenker mest på sine egne hensyn, men kommunedirektøren har ansvar for å legge fram et godt beslutningsgrunnlag for politikerne. Dette saksframlegget er ubalansert og legger for mye vekt på Losby Bruks interesser uten å foreta en helhetsvurdering hvor naturverdier og friluftslivet også er blitt ivaretatt, oppsummerer NOAs Håkon Eide Gundersen.

– Alle er enige i at vi skal drive skogbruk i Norge. Men vi skal ikke drive skogbruk overalt, sier NOAs Håkon Eide Gundersen. Foto: NOA

Fra venstre: Lørenskog-politikerne Kanwal Arzoo Sulemand (Sentrum), Dan Levi Hykkerud (KrF), Bjørn Ivar Gran (V), Bjørn Bakke (SV), Lisa Kara Frøyland (MDG) deltok på ØVs informasjonsmøte om Dammyrveien. Det gjorde også juristen Fredrik Holth samt stortingspolitikerne Une Bastholm (MDG) og Ola Elvestuen (V). Foto: Steinar Saghaug.

Fra venstre: Lørenskog-politikerne Kanwal Arzoo Sulemand (Sentrum), Dan Levi Hykkerud (KrF), Bjørn Ivar Gran (V), Bjørn Bakke (SV) og Lisa Kara Frøyland (MDG) deltok på ØVs informasjonsmøte om Dammyrveien 14. februar. Det gjorde også juristen Fredrik Holth samt stortingspolitikerne Une Bastholm (MDG) og Ola Elvestuen (V). Foto: Steinar Saghaug.