Til hovedinnhold

10.05.24

Formannskapet i Lørenskog sa «nei» til Dammyrveien

Formannskapet i Lørenskog sa klart «nei» til Dammyrveien da saken ble behandlet i møte 8. mai. Ti av de 13 representantene stemte for et forslag fra Høyre, som blant annet mener at Losby Bruks planlagte skogsbilvei øst for Elvåga vil være et for omfattende permanent inngrep i naturen og landskapet.

Her er de to Østmarka-vennene på vei ned i Skråbakkhølet fra vest. Her kan det komme en fylling på mellom to og fire meters høyde.

To Østmarka-venner på vei ned i Skråbakkhølet, som blir liggende under en fylling på mellom to og fire meters høyde hvis tømmertrailere på opptil 24 meter skal kunne passere langs Dammyrveien. Foto: Bjarne Røsjø.

Planene om å bygge den såkalte Dammyrveien i Østmarka øst for Elvåga ble offentlig kjent sommeren 2002, da Losby Bruk sendte en søknad til Lørenskog kommune. En rekke naturvern- og friluftslivsorganisasjoner reagerte med skarpe protester mot planene om å bygge en nesten fire kilometer lang skogsbilvei i dette området av Østmarka. Landbrukskontoret sendte i første omgang hogstsøknaden i retur fordi den var mangelfull, og Losby Bruk fikk blant annet beskjed om å kartlegge arkeologi og biologisk mangfold i området. Saken kom tilbake til politisk behandling da kommunedirektøren i Lørenskog våren 2024 foreslo at Losby Bruks søknad skulle innvilges med noen mindre justeringer.

Mandag 29. april kom nyheten om at både Høyre (H) og Arbeiderpartiet (AP) i Lørenskog ville stemme imot veien. På det tidspunktet hadde også Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Kristelig Folkeparti og Sentrum sagt at de vil stemme imot Dammyrveien.

Da kommunens utvalg for miljø, samferdsel og tekniske saker behandlet saken torsdag 2. mai, stemte sju av de ni politikerne – fra H, Ap, MDG, V og SV – mot veiplanene. Bare to politikere – fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet – stemte for kommunedirektørens innstilling.

Formannskapet Lørenskog diskuterte saken i møte 8. mai. Skjermdump fra Lørenskog kommunes nettside.

Formannskapet Lørenskog diskuterte saken i møte 8. mai. Skjermdump fra Lørenskog kommunes nettside.

Høyres forslag fikk stort flertall

Nå har også formannskapet behandlet saken, og også der endte saken med et klart «nei» til Dammyrveien. Høyre-representanten Jarle Amundsen la fram et forslag fra sitt parti, med følgende ordlyd:

«Søknad om bygging av Dammyrveien på gårdsnummer 91 bruksnummer 1 i Lørenskog kommune jf. søknad datert 17. juni 2022 godkjennes ikke. Den omsøkte veien er permanent nedbygging av natur og et for stort inngrep i Østmarka.

Etableringen av skogsbilveien vil være et for omfattende permanent inngrep i naturen og landskapet i dette området. Det vil bli flere skjæringer og fyllinger langs veistrekningen, og det er planlagt flere snuplasser og møteplasser, slik at anlegget vil få stor nærvirkning. En vei inn i dette området vil etter kommunens skjønn ha svært negative konsekvenser for det kuperte landskapet . Hensynet til naturen og landskapet i dette området veier tyngre enn hensynet til landbrukets behov for skogsbilvei».

Hva skjer etterpå?

Det ble ingen stor diskusjon om saken i formannskapsmøtet, men Anita Patel (AP) ba om ordet og sa at det var flere partier som ønsket å være med på Høyres forslag. Patel påpekte imidlertid at Losby Bruk hadde varslet en klage hvis det ble flertall i kommunestyret mot Dammyrveien. Hva skjer hvis en slik klage får medhold hos Statsforvalteren?

Ordfører Amine Mabel Andresen mente at dette var et veldig godt spørsmål. Oppdraget med å besvare spørsmålet gikk til kommuneadvokat Hans Tore Hoff, som fortalte at en eventuell klage først går til kommunen. Da må kommunen vurdere om man skal omgjøre det vedtaket man har gjort eller opprettholde det. Hvis nei-vedtaket blir opprettholdt sendes saken videre til klageinstansen, som er Statsforvalteren.

– Statsforvalteren kan fatte realitetsvedtak og tillate veien, eller opprettholde kommunens vedtak, fortalte kommuneadvokaten. Men Statsforvalteren kan også oppheve kommunens vedtak og sende saken tilbake til kommunen for ny behandling, med noen føringer om hva Statsforvalteren mener kommunen bør gjøre bedre, tilføyde han.

Nå går saken til kommunestyret

Etter denne redegjørelsen gikk formannskapet til avstemning. Forslaget fra Jarle Amundsen ble vedtatt med 10 stemmer fra H, Ap, V, SV, KrF og MDG, mens tre representanter stemte for kommunedirektørens forslag om å godkjenne Dammyrveien. De tre stemmene for bygging av veien kom fra FrPs Cato Ruud og Linn Elisabeth Lihagen samt Senterpartiets Tor Arne Pedersen.

Saken går nå videre til kommunestyret, som skal diskutere Dammyrveien i møte 15. mai.